ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

 eu noir 

Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Период на изпълнение: 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

Общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

 • Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 1 700 000 лв. (85 %)
 • Национално финансиране: 300 000 лв. (15 %)

 Консорциум:

Лесотехнически университет – София /водеща организация/

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София

Тракийски университет – Стара Загора

Технически университет – Габрово

Асоциирани партньори:

 • Университет по природни науки и науки за земята Виена, Австрия
 • Университет в Кордоба, Испания
 • Университет в Крайова, Румъния
 • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
 • Земеделски университет в Краков, Полша
 • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
 • Технически университет в Зволен, Словакия

Основна цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България

Специфични цели и дейности:

 1. Модернизиране на осем професионални направления, в отговор на цифровата трансформация на образованието
 1. Повишаване капацитета на целевите групи
 1. Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи

Фокус на проекта: Проектът е насочен към осем професионални направления на 5те висши училища, партньори - 3.7. Администрация и управление, 4.4  Науки за земята, 5.3  Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2  Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство

Планирани дейности в рамките на проекта

 • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
 • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
 • Обучения на преподаватели в България;
 • Краткосрочни специализации  в асоциирани партньори;
 • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
 • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда
 • Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност.

Целева група:

Целевата група включва: 230 бр. студенти и докторанти от всички форми на обучение, 155 преподавателя и 10 млади учени от петте университета.

Очаквани резултати от реализацията на проекта

 • Създадени и въведени 7 нови съвместни и дигитализирани учебни програми,
 • Повишен капацитет на преподавателите и студентите,
 • Създадена среда за кариерно развитие на целевата група.

Семинар "Умения за търсене и кандидастатване за работа"

careers main image

На 5 април 2022г. Университетски кариерен център при Технически университет - Габрово организира семинар за завършващите студенти на тема "Умения за търсене и кандидастатване за работа"Събитието ще се проведе в Заседателна зала в Университетска библиотека от 14.00 часа.

На семинара ще бъдат обсъдени стратегии за кариерно развитие при завършващите колеги. Студентите ще получат ценни съвети:

 • как и къде да търсят работа;
 • как да подготвят документите си за кандидатстване;
 • как да се подготвят и справят на интервюто за работа.

Гост лектор: Пенко Атанасов - Директор на Център за кариерно ориентиране - Габрово.

 

Пенко Атанасов Атанасов

Роден 1977 г. в гр. Габрово. Завършил ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност "Психология". По-късно се дипломира в магистърската програма по "Трудова и организационна психология" на СУ "Климент Охридски".

От 2012 г. работи като кариерен консултант в новооткрития Център за кариерно ориентиране - Габрово, а от месец май 2016 г. е негов ръководител.

Център за подкрепа за личнистно развитие "Кариерно ориентиране - Габрово" предоставя услуги по кариерно ориентиране и консултиране на ученици и техните родители и осигурява методическа подкрепа на педагогическите специалисти във връзка с кариерното ориентиране на учениците.

ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"

Адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, етаж 3, стая 323

Тел.: 066 988 889

E-mail: cko_gabrovo@mon.bg

Web-site: www.kariera-gabrovo.com

Мария Габриел се обърна към студентите на Технически университет – Габрово с думите: „Радвам се, че сте избрали Технически университет – Габрово, защото той има традиции, но от това, което видях съм сигурна, че има бъдеще“

На 25 март, Мария Габриел еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“ посети Габрово по покана на кмета на Община Габрово и ректора на ТУ-Габрово. В рамките на работното посещение домакините показаха постиженията, постигнати в резултат на съвместната работа между различните институции в Габрово– университет, местна власт, културни институции и регионален бизнес. Работното посещение на еврокомисар Мария Габриел стартира със среща с представители на Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Община Габрово и ТУ-Габрово.

Проф. Железаров представи лабораториите в Технологичния парк, както и плановете за бъдещото развитие на модерната научна инфраструктура.

По-късно еврокомисарят посети „Дома на хумора и сатирата“ и се запозна с идеята за създаване на Филиал „Център за съвременно изкуство „Кристо и Жан - Клод“ към Музея.

Работното посещение приключи със среща дискусия със студенти и местни иновативни компании. Еврокомисарят подчерта, че ресорът, за който отговаря е необятен, тъй като за първи път съчетава иновации, научни изследвания, култура, образование, спорт и младежи. „Образованието и обучението, както и инвестициите в младите хора могат да ни помогнат в цифровия преход и постигането на екологична устойчивост. За тази цел имаме необходимите инструменти чрез програмите „Хоризонт Европа“, „Еразъм+“ и „Творческа Европа“, в които са концентрирани над 135 милиарда евро в рамките на новия програмен период“- подчерта госпожа Габриел.

Еврокомисарят подробно запозна студентите с новостите на европейските програми и подчерта, че те са достъпни за младите хора, които имат идеи как да изградят едно зелено, цифрово и приобщаващо общество. През новия програмен период повече от всякога усилията на екипа на еврокомисаря са концентрирани към развитието на отлични постижения, силни иновационни екосистеми, намаляване на различията между държавите членки в науката и иновациите, трансфериране на научни резултати в продукти и услуги, привличане на талантите в Европа, кариера за научните изследователи и повече жени в науката.

Госпожа Габриел подчерта, че тази година е обявена за Европейска година на младежта. В рамките на годината на европейско, регионално и местно ниво ще се реализират множество инициативи, с цел всички млади хора да се чувстват ангажирани към изграждането на по-добри възможности за бъдещето.

Бъдете амбициозни, дръзки и креативни, защото заедно може да изградим едно приобщаващо, зелено, устойчиво и цифрово бъдеще, в което вие ще живеете – приключи госпожа Габриел.

Студентите от Технически университет – Габрово участваха в инициативата зимен университет

Националното представителство на студентските съвети и Асоциация за университетски спорт „Академик” традиционно организират Университетски зимни игри и Зимен университет. Тази година инициативата се проведе в курортен комплекс "Пампорово" от 20 до 23 март 2022 г. Студентите от ТУ-Габрово участваха активно в различни спортни дисциплини. Борислава Каракочева и Пламен Илиев се представиха достойно, печелейки първо място в дисциплината „Бърза шейна“.

Основната цел на инициативата е да се популяризира масовият непрофесионален спорт сред студентите, както и да се привлече по-голям брой младежи, които активно се занимават със спорт, култура и социални дейности в университетите.