Документи свързани с изпълнение на университетски проекти

documents and folders

  1. Наредба за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
  2. Системата за вътрешни НИ конкурси
  3. Правилника за наблюдение и оценка на научноизследователската дейност осъществявана от висшите училища и научните организации
  4. Изразходване на средства по научноизследователски договори
  5. Инструкция за заявяване на канцеларски материали, дребно офис оборудване, формуляри и консумативи по договор за научни изследвания
  6. Заявка за закупуване на консумативи за принтери и копирни машини, когато финансирането е от договор за научни изследвания.
  7. График на дейностите свързани с организиране, провеждане и отчитане на вътрешни конкурси за научни изследвания за 2024 г.
  8. Заповед за откриване на конкурс за финансиране на проекти за научни изследвания за 2024 г.
  9. Одобрени заявки за участие в Университетския конкурс за целево финансиране на проекти за научни изследвания за 2024 г.