За програмата

ERASUM„Еразъм+“ е образователна програма на Европейския съюз. Основната й дейност в сферата на висшето образование е подпомагане на мобилността на студенти и докторанти с цел обучение или практика и на преподавателите и служителите с цел преподаване или обучение по договорености с университети-партньори или други приемащи организации от програмни или партниращи на Европейския съюз държави.

Програмата „Еразъм+“ развива постиженията на изпълняваните в продължение на повече от  30 години европейски програми и е насочена както към вътрешноевропейското, така и към международно измерение на сътрудничество.

Програмата „Еразъм+“ има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.

Програма „Еразъм+“ включва три основни Ключови дейности (КД):

 

КД 1-Образователна мобилност на физически лица

Възможностите в тази област са насочени към насърчаване на мобилността с учебна цел на студенти, служители, стажанти, чираци, доброволци и млади хора. Ползите за участващите организации включват повишен капацитет за дейност на международно равнище, подобрени управленчески умения, достъп до повече възможности за финансиране и проекти, повишена способност за подготовка, управление и проследяване на проекти, по-привлекателен набор от възможности за студентите и служителите, възможност за разработване на иновативни проекти с партньори от целия свят.

КД 2- Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 

Дейността е насочена към развитие на секторите на образованието, обучението и младежта чрез пет главни дейности:

  • Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите в сектора, както и съвместни инициативи за насърчаване на сътрудничеството, обучението между равнопоставени партньори и обмена на опит.
  • Алианси на знанието. По това действие се подкрепят два вида проекти за сътрудничество – Европейски университети и Алианси на знанието. Най-важните характеристики на двете действия са: иновации във висшето образование, устойчивост на сътрудничеството между университетите и предприятията, въздействие, надхвърлящо срока на изпълнение на проекта и дейността на организациите.
  • Секторни алианси на уменията за справяне с недостига на умения и осигуряване на по-добро съответствие между професионалното образование и обучение и потребностите на пазара на труда. Налице са възможности за модернизиране на ПОО, обмен на знания и най-добри практики, насърчаване на работа в чужбина и разширяване на признаването на квалификациите.
  • Проекти за изграждане на капацитет в областта нависшето образование с цел подпомагане на модернизацията, достъпността и интернационализацията на висшето образование в държавите партньори.
  • Проекти за изграждане на капацитет в областта намладежта в подкрепа на развитието на работата с младежите, неформалното обучение и доброволческата работа, както и насърчаване на възможности за неформално учене с държавите партньори.

КД 3 – Подкрепа за реформиране на политиките

 

Улесняване модернизацията на системите за образование и обучение чрез изграждане на политическо сътрудничество между държавите-членки. Дейността има за цел увеличаване на участието на младите хора в демократичния живот, особено в дискусиите с политици, както и развитието на знания в областта на образованието, обучението и младежта.

В рамките на КД 1 се предоставя подкрепа за мобилност в сферата на висшето образование за:

 

Мобилност на студенти и докторанти с цел обучение. Периодът на обучение е минимум 3 и максимум 12 месеца и се реализира в партньорски висши училища, притежаващи Еразъм харта. Право на участие в програмата „Еразъм +“ имат всички студенти, завършили първата година от своето обучение. Всички студенти получават финансова подкрепа за реализиране на мобилносттас обща продължителност от максимум 12 месеца за всеки цикъл на обучение (т.е. по 12 месеца за бакалавърска, магистърска и докторска степен), независимо от броя и вида на мобилностите. Мобилността на студенти и докторанти с цел обучениезначително разширява академични, езикови, социални и културни компетенции на участниците.

Мобилност на студенти и докторанти с цел практика. Мобилносттае с минимална продължителност 2 месеца и максимална продължителност 12 месеца и може да се реализира в търговски предприятия, научни центрове и организации, граждански организации и университети в рамките на европейските държави. Практиката се реализира при наличие на съвместни договори или писма за съгласие. Студенти, последна година на обучение, могат да реализират практическо обучение в чужбина в рамките на 1 година от дипломирането си. Подборът на студентите се извършва от ТУ-Габрово по време на последната година на обучението, преди полагането на държавен изпит или защита на дипломна работа.

Преподавателска мобилност с цел преподаване предоставя възможност на преподавателите да преподават в партньорски висши учебни заведения в чужбина, притежаващи Еразъм харта. Легитимната продължителност на преподавателската мобилност е от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване. Задължително е изискването за минимум 8 часа преподаване на седмица (вкл. и за по-кратък период на мобилност). Преподавателската мобилност с цел преподаване допринася за поддържане на конкурентното равнище на професионалните компетентности на преподавателите и за продължаваща квалификация.

Мобилност на преподавателския и непреподавателски състав с цел обучение дава възможност на преподавателите и административния състав да се обучават в други висши образователни институции, удостоени с Еразъм харта или в публични и частни организации, чиято дейност е свързана с образованието и които са установени в държави, участващи в програма „Еразъм+“. Целта на мобилността е обмяна на опит и насърчаване на професионалното развитие. Тази мобилност може да е с продължителност от 2 дни до 2 месеца, без дните за пътуване.

При реализиране на академичен обмен всички входящи и изходящи участници в мобилност се ползват от същите права и се придържат към правилата на приемащата институция. Входящите студенти, преподаватели и служители са освободени от всякакви такси за регистрация, за обучение и изпити, за издаване на документи в приемащата институция.

Всички участници в мобилност имат право на финансова помощ (грант). Размерът на дневната/месечната финансова подкрепа по държави и транспортната субсидия за персонал по разстояния се определя от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР).

Всички участници в мобилност получават пълно признаване на академичните резултати.

Подробна информация за програмата „Еразъм+“ е публикувана на интернет страницата на Център за развитие на човешките ресурси