Катедра „Социални и стопански науки”

Ръководител катедра: доц. д-р Емил Инджов
 

стая:
тел.: 

e-mail: indzhov@abv.bg

Организатор учебна работа: инж. Красимира Иванова Коенджиева
 

стая: 1235
тел.:
066 827 545
e-mail: koendjiewa@abv.bg


 

Кратка история

Катедра „Социални и стопански науки” е създадена през 2010 г. със Заповед № 496/25.11.2010 г. на Ректора на ТУ – Габрово в резултат на обединяване на катедрите „Социални науки” и „Икономика на търговията”. Тези две катедри са преминали продължителен период на развитие и утвърждаване, през който се сформира висококвалифициран преподавателски екип. В катедра „ССН“ работят девет преподаватели: шестима доценти и  трима главни асистенти. 

 

Състав на катедрата

Име и длъжност
Стая Вътрешен телефон E-mail
 доц. д-р Антон  Каменов Антонов  1234 066 827 337 

antonov@tugab.bg

feia777@abv.bg

доц. д-р Добрин Ганчев Ганчев 1231 066 827 307 dobrin@tugab.bg
доц. д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова 1233 066 827 327 vantod61@abv.bg
доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

1236

3206

066 827 357

066 827 200

lilyana.rusanova@gmail.com
доц. д-р Светла Боянова Панайотова 1227 066 827 374 svetla7561@abv.bg
доц. д-р Цветелина Александрова Ганкова - Иванова 1227 066 827 374
гл. ас. д-р Венцислава Александрова Николова-Минкова 1231 066 827 307 ventsislava_n@mail.bg
гл. ас. д-р Жанета Николаева Цонева 1236 066 827 357 janett_c@abv.bg
гл ас. д-р Пламен Николов Колев 1236 066 827 357 rex_77@abv.bg

 

Специалности

Катедра „Социални и стопански науки” е профилираща за обучението на специалностите „Социални дейности” и „Публична администрация” в образователно - квалифи­ка­ци­он­ни степени ,,бакалавър” и ,,магистър” и ,,Икономика на търговията” в образователно - квалифи­ка­ци­он­на степен ,,бакалавър”.

 

Научни направления

  • Социална работа и социални иновации
  • Социална политика, благосъстояние и сигурно общество
  • Хигиена и социална медицина
  • Европейска административна интеграция
  • Публични политики и развитие на публичния сектор
  • Електронно управление и електронно правителство
  • Индустриална икономика
  • Конкурентоспособност и управление на промяната в търговските предприятия
  • Макроикономически анализи и прогнози

 

Международни и национални проекти

Проект „Европейска магистърска програма по социални дейности”, договор 503611-LLP-1-2009-1-NL-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Социални дейности” от международен консорциум от университети и преподаватели и пилотно стартиране на обучението на английски език.

Проект „Европейска магистърска програма по публична администрация”, договор 510837-LLP-1-2010-1-DE-ERASMUS-ECDSP, с цел разработване на европейски магистърски план по „Публична администрация” на английски език.

Проект по програма ЕРАЗЪМ, подпрограма „Развитие на учебни планове” за магистърска програма по „Европейска публична администрация” - Development of Joint Master Programme in international Public Administration and Management (MIPAM).

Проект „Източноевропейско сътрудничество” по програма на Германската служба за академичен обмен DAAD, с цел стимулиране преподавателски и студентски обмен между партньорските университети.

Проект „Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприемачеството във висшите училища в България” (Договор 137/9.11.2009 г. между Технически Университет - Габрово и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма).

Проект  „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния”, Договор BG05M2OP001-2.016-0019, с цел разработване на съвместна магистърска програма "Социални иновации и социални политики".

 

Международно сътрудничество

Преподаватели и студенти от катедрата ежегодно реализират мобилности, студентски практики и обучение в партньорски университети.

Партньорство в ЕРАЗЪМ Интензивна програма „Електронно правителство”.

Участие в Международния форум по публична администрация и мениджмънт (International Forum for Public Administration and Management – IFPAM).

Катедрата и ТУ-Габрово като институция, е член на европейската мрежа от университети, реализиращи обучение по социални дейности . В рамките на мрежата ежегодно се провеждат седмици на международен студентски обмен, като домакинството се реализира на ротационен принцип от университетите, участващи в мрежата.

 

Сътрудничество с външни организации

Катедрата е член на Българската асоциация за образование по социална работа (БАОСР).

Освен обучението на студентите и научно - изследователската дейност в различните направления, катедрата осъществява сътрудничество със структури на държавната и местна администрация и неправителствения сектор, със социални институции и с търговски фирми от региона.