Новини по програма Еразъм+

Прием на заявления за студентски мобилности по програма „Еразъм+” за академичната 2023/2024 и 2024/2025 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в студентски мобилности с цел обучение през учебната 2023/2024 г. и с цел практика през учебните 2023/2024 и 2024/2025 г. по програма „Еразъм+”.

НОВО – ЗА ДОКТОРАНТИ! Краткосрочни мобилности с цел обучение или с цел практика – продължителността е от 5 до 30 дни

 

Също така програма Еразъм+ предоставя възможност да бъдат реализирани комбинирани мобилности (blended mobilities), състоящи се от период на "виртуални" дейности  и период на физически престой и обучение/практика на място в приемащата институция. При планирането на мобилности от вида “комбинирани”, физическият компонент трябва да бъде:

       - За дългосрочна студентска мобилност с цел обучение/практика – минимум 2 месеца присъствие в приемащата институция;

       - За краткосрочна мобилност с цел обучение/практика – минимум 5 дни присъствие в приемащата институция.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са студенти/докторанти в ТУ-Габрово независимо от формата на обучение (редовна, задочна, дистанционна). За ОКС „бакалавър” при участие с мобилност с цел обучение, студентът трябва да е завършил първата година от своето обучение;
  1. Минимален среден успех от следването до момента - Добър 4.00, удостоверен чрез приложена академична справка. За магистрите се взема под внимание успеха от дипломата за бакалавърската степен, а за докторантите - оценката от докторантския минимум;
  1. Знание на езика, който се изисква от приемащата институция;
  1. За студентска мобилност с цел обучение - обучението трябва да протече в партньорска висша учебна институция, притежаваща Еразъм харта, и с която ТУ-Габрово има сключено Еразъм + споразумение за обмен на студенти в същата област на знание/специалност;
  1. За студентска мобилност с цел практика (стаж) – практиката (стажът) трябва да протече във висше учебно заведение, технологичен център, научноизследователски институт, център за обучение, търговско предприятие или др. в рамките на европейските програмни или партниращи на програмата държави (с изключение на институциите на ЕС, посолствата и дипломатическите мисии на институциите, ангажирани с управлението на европейските програми и инициативи). Стажовете се реализират при наличие на съвместни договори или писма за съгласие от приемащата институция/организация.

Заявлениедекларация за предишни участия и декларация-съгласие за обработка на личните данни се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП, сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg).

Срокът за подаване на заявление в ТУ-Габрово остава отворен. Желаещите да участват в студентска мобилност с цел обучение следва да се съобразят с крайния срок за подаване на документи за съответния семестър в университета-партньор.

Информация относно програма „Еразъм+” - на тел. 066/ 827 559 (Надежда Пангелова) или на уебсайта на ТУ-Габрово:

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/mezhdunarodni-programi-i-proekti/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/1143-mobilnost-na-studenti-s-tzel-obuchenie

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/mezhdunarodni-programi-i-proekti/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/1144-studentska-mobilnost-s-tzel-praktika

https://www.tugab.bg/mezhdunarodno-satrudnichestvo/mezhdunarodni-programi-i-proekti/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/1450-mobilnost-na-doktoranti

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/TUGErasmus

Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2023/2024

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” през академичната 2023/2024 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация , чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта от страни-участнички в програмата или в партньорско чуждестранно висше училище от партниращи на програмата страни ()международна мобилност).

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Заявление и декларация-съгласие за обработка на личните данни се подават на място в стая 3209 - УЦМНПП, сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg).

Информация за програма „Еразъм+”:

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav

За контакти: тел. 066/ 827 559 , n_pangelova@tugab.bg (Надежда Пангелова)

Последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/TUGErasmus

Допълнителен прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2022/2023 година

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

О Б Я В Я В А   

Допълнителен прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” през академичната 2022/2023 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация , чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта от страни-участнички в програмата или в партньорско чуждестранно висше училище от партниращи на програмата страни (международна мобилност).

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път.

Краен срок за подаване на заявленията: 05.05.2023 г.   (в стая 3209 - УЦМНПП,  сграда Ректорат или по електронна поща на n_pangelova@tugab.bg)

Необходими документи:

                - Заявление за участие

                - Декларация-съгласие за обработка на личните данни

Информация за програма „Еразъм+”:

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/98-mobilnost-s-tzel-prepodavane

https://www.tugab.bg/novini/novini-po-programa-erazam/63-mezhdunarodno-satrudnichestvo/programa-erazam/363-mobilnost-s-tzel-obuchenie-na-prepodavatelski-i-neprepodavatelski-sastav

За контакти: тел. 066/ 827 559 , n_pangelova@tugab.bg (Надежда Пангелова)