Програми за изпити

Програма за кандидатстудентски изпит по математика

1. Алгебра

Цели и дробни рационални изрази – действия с тях. Формули за сък­ратено умножение.

Програма по български език и литература

Изпитът е писмен и е валиден за специалностите в Техничес­ки уни­­вер­ситет-Габрово с приемен изпит по български език и литература. Включ­ва три ком­­понента – проверка на писмената култура, проверка на пункту­а­ци­он­ната култура и проверка на умението да се изгражда текст.

Програма по общотехническа подготовка

Изпитът за проверка на общотехническата подготовка е съобразен със зна­нията, уменията, опита и професионалната нагласа, които се придобиват при обучението в професионалните училища и гимназии. Чрез проверка по изу­чаването от всички технически специалности, независимо от спе­ци­фи­ка­та на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изу­чаване на инженерни специалности.

Програма по география на България

1. Географско положение и граници на България. Същност и осо­бе­но­сти. Видове географско положение, оценка и значение. Промени в те­ри­ториалния обхват и границите на България. Съвременна оценка на дър­жавните граници на България.