Информация за реда и условията за вътрешно подаване на сигнали за нарушения

/Съгласно Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения/

Сигнал за нарушение или установена опасност от извършване на нарушение могат да се подават писмено или устно до инж. Десислава Стойчева, телефони:  0878 275 622, e-mail: signali@tugab.bg, отговорно лице за разглеждане на сигнали в Технически университет-Габрово.

Как може да подадете сигнал за нарушение.

  • Може да подадете писмен сигнал чрез попълване на формуляр по образец, по някой от следните начини: 

1. Лично, на отговорното лице;

2. Чрез електронна поща, с адрес signali@tugab.bg

3. Чрез пратка на адреса на ТУ-Габрово: гр. Габрово, ул. „Х. Димитър” № 4, върху която под адреса на получателя е изписан текст „Сигнал по ЗЗЛПСПОИН“

* Писмените сигнали се подписват от лицата, които ги подават. При подаване по електронен път, формулярът се подписва с квалифициран електронен подпис.

  • Може да подадете устен сигнал на телефон на отговорното лице - 0878 275 622,  или чрез лична среща с отговорното лице, която сте уговорили предварителнто на посочения телефон.

В тези случаи отговорното лице ще попълни данните във формуляра по образец и ще Ви даде възможност да проверите, коригирате и да се съгласите с текста от разговора в писмен вид, както и със съдържанието на формуляра като ги подпишете.

*Към сигнала може да приложите всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените от Вас твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Следва да попълните всички данни във формуляра.

*В случай, че сигналът не отговаря на някое от изискванията, отговорното лице ще Ви изпрати съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него ще Ви бъдат върнати.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години.

Сигнализиращо лице по смисъла на Закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения е физическо лице, което подава сигнал или публично оповестява информация за нарушение, станало му известно в качеството му на:

  1. работник, служител, държавен служител или друго лице, което полага наемен труд, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансирането;
  2. лице, което полага труд без трудово правоотношение и/или упражнява свободна професия и/или занаятчийска дейност;
  3. доброволец или стажант;
  4. съдружник, акционер, едноличен собственик на капитала, член на управителен или контролен орган на търговско дружество, член на одитния комитет на предприятие;
  5. лице, което работи за физическо или юридическо лице, негови подизпълнители или доставчици;
  6. кандидат за работа, участвал в конкурс или друга форма на подбор за постъпване на работа и получил в това качество информация за нарушение;
  7. работник или служител, когато информацията е получена в рамките на трудово или служебно правоотношение, което е прекратено към момента на подаване на сигнала или на публичното оповестяване.

(3) Защита по този закон се предоставя и на всяко друго сигнализиращо лице, което подава сигнал за нарушение, станало му известно в работен контекст.

"Работен контекст" са настоящи или минали работни дейности в публичния или в частния сектор, чрез които, независимо от тяхното естество, лицата получават информация за нарушения и в рамките на които тези лица могат да бъдат подложени на репресивни ответни действия, ако подадат такава информация.

За повече информация може да се запознаете с Вътрешните правила за вътрешно подаване на сигнали за нарушения и последващи действия по тях на Технически университет - Габрово.

Формулярът може да изтеглите ТУК или да се обърнете за съдействие към отговорното лице по разглеждане на сигнали.