Индивидуален протокол

 ПОЛАГАНЕ НА ИЗПИТИ С ИНДИВИДУАЛНИ ПРОТОКОЛИ
(чрез средствата на информационните и комуникационните технологии)

individualen protokolСтудентите с неположени изпити могат да се явяват с индивидуални протоколи на изпитните дати, обявено на сайта на ТУ-Габрово -> меню СТУДЕНТИ.

 

За издаване на индивидуален протокол, студентът го заявява чрез:

 

 • подаване на заявление до Декана на съответния факултет (по образец).
 • копие или снимка на документа за платена такса (на името на студента, който ще полага изпит) за издаване на индивидуален протокол. Като основание за плащане се посочва: такса за издаване на индивидуален протокол. Документът за превод може да включва сумата от такси за няколко изпита.

 

Банкова сметка на Технически университет – Габрово

ДСК ЕАД - Габрово,
IBAN: BG83STSA93003110006000,
BIC: STSABGSF

 • Таксата за издаване на индивидуален протокол се заплаща само от студенти, за които ликвидационната сесия е приключила.
 • Студентите, записали по-горен курс или възстановили студентски права, не заплащат издаването на индивидуален протокол до приключване на ликвидационната сесия в годината на записването им.
 • В заявлението може да се заявят няколко дисциплини за явяване на изпит (дисциплините се изписват изцяло), като срещу всяка дисциплина се посочва датата на която ще се проведе изпита.
 • Студентът представя актуален е-mail адрес (изписан четливо), по който се осъществява връзка с него.
 • Студентите могат да полагат само по един изпит на ден.
 • До изпит се допускат само студенти, които имат заверка на семестъра, в който е заявената за полагане на изпит дисциплина.

Заявлението до декана и документът за платена такса (само в случаите, в които е необходимо) се изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария:

 • След положителна резолюция от Декана, служителите от съответната факултетна канцелария генерират електронни индивидуални протоколи и уведомяват техническите организатори на катедрите. 
 • Студентът се уведомява за полученото разрешение и издадения протокол за явяване на изпит от факултетната канцелария.
 • Техническият организатор на катедрата уведомява водещия преподавател за издадените протоколи на негово име.
 • Преподавателят трябва да включи студентите с индивидуални протоколи в изпита на посочената дата.