Образователни услуги

1. Прием в Университета на студенти и докторанти

2. Предоставяне на стипендии на студенти и докторанти

3. Разрешение за прекъсване на учебната година, поради частично продължаване на обучението в чуждестранен университет (към датата на плащане)

4. Разрешение за преместване в друго висше училище

5. Разрешение за преместване в друга специалност, от редовна в задочна форма на обучение във висше училище

 6. Разрешение за преместване в друга специалност, от задочна в редовна форма на обучение във висше училище

7. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация в различни форми за повишаване на квалификацията във висше училище

8. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация във висше училище 

9. Издаване на диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование и приложение към нея

10. Издаване на дубликат на диплома за завършена образователно- квалификационна степен на висше образование

11. Издаване на европейско дипломно приложение

12. Издаване на свидетелство за професионална квалификация 

13. Издаване на свидетелство за професионално-педагогическа специализация

 14. Издаване на удостоверение за допълнително обучение или специализация 

 15. Издаване на академична справка на обучаващите се лица

 16. Издаване на уверение на обучаващите се лица 

17. Издаване на диплома за удостоверяване на образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“ във висшите училища 

18. Признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища 

 

Електронна поща за предложения във връзка с услугите: rector@tugab.bg