Регистър по ЗПК

Декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и т. от Закона за противодействие на корупцията (ЗПК)

 

Име

Длъжност

Дата на подаване

Вид декларация

проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

Ректор на ТУ-Габрово

12.01.2024 г.

по чл. 49, ал. 1, т. 1

 

 

 


 Регистър по ЗПКОНПИ

Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 и т. 3, във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ)

 

Име

Длъжност

Дата на подаване

Вид декларация

проф. д-р инж. Илия Славов Железаров

Ректор на ТУ-Габрово

20.12.2019 г.

по чл. 35, ал. 1, т. 1