ЕСТК-пакет

Възможностите за мобилност на студентите са доминиращ елемент на Европейското междууниверситетско сътрудничество. Признаването на обучението и дипломите за образование е една от предпоставките за разработването на Европейската система за трансфер на кредити (ЕСТК). Европейската система за трансфер на кредити предлага инструмент за създаване на прозрачност, за изграждане на мост между различните институции и за разширяване на възможностите за избор, с които студентите разполагат. Системата улеснява висшите училища при признаване на постиженията на студентите в процеса на образование чрез прилагане на всеобщо разбираеми механизми – кредити и оценки.

Европейската система за трансфер на кредити е изградена върху три основни елемента:

  • информация относно учебните програми и успеха на студентите;

  • взаимна договореност между институциите-партньори и студента;

  • използване на ЕСТК кредитите за относно учебната натовареност на студентите.

Тези три елемента са въведени в действие чрез прилагането на три основни документа:

  • информационен пакет;

  • формуляр за кандидатстване и договор за обучение;

  • академична справка.

Информационният пакет е първият контакт на студента или координатора с чуждестранното висше училище. Той съдържа основната информация за специалностите, по които университетът извършва обучение, за учебните програми, за преподавателския състав, както и за установените академични и административни порядки. Информационните пакети спомагат за прозрачността на ЕСТК. С полезната си практическа информация те обслужват потребностите на студентите и преподавателите при избора, планирането и организирането на обучението в чужбина.

След като студентът разгледа внимателно предлаганите от висшите училища информационни пакети и след консултация с факултетния ЕСТК координатор, той избира определен университет и специалност в него и попълва формуляр за кандидатстване. В този формуляр студентът може да посочи повече от едно висше училище, за да участвува в класирането в случай, че не бъде приет в поставения от него на първо място университет. Студентът, изпращащата и приемащата институции подписват договор за обучение. Договорът за обучение съдържа характеристика на програмата за обучение в чужбина и сключването му спомага за академичното признаване.

Признаването на образователните кредити в рамките на ЕСТК системата се осъществява посредством размяната на академични справки между изпращащото и приемащото висше училище. Академичната справка съдържа информация за резултатите на съответния ЕСТК-студент преди и след периода на обучение в чужбина. Всяка дисциплина, която студентът е изучавал и по която е положил изпит, се вписва в документа с означени не само ЕСТК кредити, но и с оценката, която е получена съгласно местната система за оценяване и съгласно системата за оценяване по ЕСТК. Съвместната комбинация от оценката и кредитите по ЕСТК дава представа за работата на студента в количествено и качествено измерение. Заверен екземпляр от академичната справка се връчва на всички заинтересовани страни – изпращащия и приемащия университет и студента.