Факултет "Стопански"

emblema fak mu

Декан:    Доц. д-р Иванка Велева Стоянова - Тодорова
 
кабинет: 3118; 1233
тел.:   066 827 402066 827 327
ел. поща: vantod@tugab.bg

Зам. декан УД:    доц. д-р инж. Веряна Тодорова Боева
 
 
кабинет: 3118; 1219
тел.:  066 827 402066 827 542
ел. поща: veriana@tugab.bg

Зам. декан НИД и КП:    Доц. д-р Светла Боянова Панайотова
 
 
кабинет: 3118; 1227
тел.:  066 827 402;   066 827 374
ел. поща: spanaiotova@tugab.bg

Факултетна канцелария:    кабинет: 3125
  тел.:  066 827 515
Завеждащ административна служба:    Ивелина Дянкова Дончева 
 
ел. поща:  idoncheva@tugab.bg

Факултетът е създаден с решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово по силата на Закона за академична автономия и Учредителния договор между Университета и “Балканкар” – АД през 1990 г. С решение на Академичния съвет от 26 юли 1995 г. се именува “Инженерно-икономически”, а от 2003 г. носи наименованието Факултет “Стопански”.

Факултетът обучава студенти по акредитирани специалности в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”.

Обучението се провежда по учебни планове, отговарящи на държавните изисквания и на европейските стандарти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”. Форма на обучение - редовна и задочна

Успешно завършилите обучението придобиват професионална квалификация “бакалавър” и “магистър”.

Получава се диплома с кредити от обучението.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” – два семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност), три семестъра (за завършили бакалавърска степен по специалност от друго професионално направление)  и четири семестъра (за завършили друга област на висше образование). За специалност „Индустриален мениджмънт” - образователно-квалификационна степен „магистър”– продължителността на обучение е съответно 3 и 4 семестъра.

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

Международна дейност на  факултет „Стопански”:

  • участие в европейски образователни и научноизследователски програми и проекти;
  • двустранно сътрудничество;
  • участие в международни сдружения и организации.

Факултетът разполага със съвременна материална база.