Лицензиран център за професионално обучение

Лицензирани професии и специалности в Центъра за професионално обучение (ЦПО) към Технически университет – Габрово

Обучението в ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО) се провежда съгласно изискванията на Закона за професионално образование и обучение, държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професия, Закона за народната просвета и Правилника за дейността на Центъра за професионално обучение към Технически университет – Габрово.

Обучението в ЦПО по всяка професия и специалност се извършва въз основа на утвърдена и лицензирана от Националната агенция за професионално образование и обучение учебна документация на специалността (учебен план и учебни програми на изучаванит учебни предмети по модулен принцип).

edge

Учебният план, учебните часове за теоретично и практическо обучение от задължителната професионална подготовка са разпределени за обща, отраслова и специфична подготовка по професиите.

В обучението се използва материално-техническата база на катедрите към Университета и тази на производствени фирми, с които ЦПО има сключени договори.

Преподавателският състав е основно от Технически университет – Габрово. За преподаватели са привлечени и изтъкнати специалисти от практиката.

Редът за приемане на кандидатите за обучение и изискванията към тях по отношение на входящото им образователно и квалификационно равнище се определят в съответствие с квалификационната степен за отделните професии и специалности и изискванията на Рамкова програма А за начално професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална квалификация; Рамкова програма Б за начално професионално обучение с придобиване на втора степен на професионална квалификация и Рамков програма Е за непрекъснато професионално обучение за актуализиране или разширяване на придобита професионална квалификация, както и за придобиване на първа, втора и трета степен на професионална квалификация.

edge1

Продължителността на обучението по дадена професия и специалност се определя от учебния план и от изискванията на Рамкови програми А,Б и Е и завършва с полагане на държавни изпити по теория и практика на професията.

Обучението в ЦПО се урежда с договор между обучаващата институция и лицето, финансиращо обучението (възложител). Размерът на таксата за обучение се определя в зависимост от общия хорариум часове съгласно учебния план и броя на обучаемите в курса.

На успешно завършилите обучението се издава документ за професионална квалификация: свидетелство за професионална квалификация или удостоверение за професионално обучение в съответствие с Наредба №4 за документите в системата на народната просвета.

В обучението на всички курсисти се прилагат съвременни методи и технически средства, както и компютърна техника. В обучението се прилага и опитът на преподавателите от Техническия университет – Габрово, придобит при разработване на международни образователни проекти и програми.

Центърът за професионално обучение (ЦПО) е специализирано звено за професионална подготовка към Техническия университет – Габрово и е лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), лиценз №200612387.

В ЦЕНТЪРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ СЕ ПРЕДЛАГА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДНИТЕ ЛИЦЕНЗИРАНИ ПРОФЕСИИ:

 • „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА”
 • „СЪТРУДНИК В МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ”
 • „ИКОНОМИСТ-МЕНИДЖЪР”
 • „ФИРМЕН МЕНИДЖЪР”
 • „ОПЕРАТОР НА КОМПЮТЪР”
 • „ОФИС-МЕНИДЖЪР”
 • „ОФИС-СЕКРЕТАР”
 • ИКОНОМИСТ-ИНФОРМАТИК”
 • МАШИНЕН-ТЕХНИК”
 • „МАШИНЕН-ОПЕРАТОР”
 • „СТРУГАР”
 • „ЕЛЕКТРОТЕХНИК”
 • „ТЕХНИК НА ЕНЕРГИЙНИ СЪОРЪЖЕНИЯ”
 • „ТЕХНИК ПО КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ”
 • „ТЕХНИК ПО КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ”
 • „ПРОГРАМИСТ”
 • „МОДЕЛИЕР ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО”
 • ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО”

 КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ:

КЛЮЧОВИ КОМПТЕНТНОСТИ:

 • „РАБОТА С ОСНОВНИ ТЕКСТООБРАБОТВАЩИ ПРОГРАМИ”
 • „РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИ ТАБЛИЦИ”
 • „ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА В ИНТЕРНЕТ И СИГУРНОСТ НА НФОРМАЦИЯТА”
 • „РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР-SOLIDWORKS”
 • „РАБОТА СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР- AUTOCAD”
 • „MSVISIO”;
 • „PROENGINEER”.

* Центърът работи съвместно с Агенцията по заетостта Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Регионалните бюра по труда в цялата страна. Предлага на всички стопански организации, желаещи обучение на персонала, по горепосочените професии.

* Реализират се Европейски проекти, в които той участва като изпълнител и обучаваща организация.

Обучението се провежда от висококвалифицирани преподаватели от Университета и възможност за използване на съвременната материална база при реализация на теоретичните и практически занятия.

Центърът се намира в сграда Ректорат, стая 3104 и 3105, тел.: 066 827 228.

 УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „АКАДЕМИК”, който предлага: Подготовка на Водачи за МПС, кат. „В”