Програма ХОРИЗОНТ 2020

REFRECH - (RELATE, EXPERIENCE, FIND RESEARCH EVERYWHERE AND SHARE)

954776

2018 – 2019

 

Програма ЕРАЗЪМ

Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери

585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN

2017 – 2019

 

Програма ЕРАЗЪМ
Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката

2017-1-BG01-KA202-036327

2017 – 2019

 

Програма ЕРАЗЪМ
Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия

2016-1-PL01-KA202-026350

2017 – 2020

 

Програма ЕРАЗЪМ
Future Education and Training in Computing: How to support learning at anytime anywhere (FETCH)

539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Бъдещото образование и обучение по компютърни науки: Как да подпомагаме обучението по всяко време и навсякъде.

2013 – 2016

 

 

Леонардо да Винчи
Учене през целия живот
Трансфер на иновации

2013-1-PL1-LEO05-37568

Автоматизация и роботизация за нова реиндустриализираща се Европа.

01.12.2013 – 31.11.2015

 

 

Интелигентна Енергия за Европа

Норвежки финансов механизъм 2009-2014 – Програма „Иновации в зелената индустрия“

RAAND - 2014/104568

Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди.

2014 - 2016 г.

 

 

VII РАМКОВА ПРОГРАМА

314284 FastInCharge

Безконтактно Зареждане на Електромобили

2012 - 2015 г.

 

 

Хоризонтална програма: Ключова дейност 2
Учене през целия живот

531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP

Game Based Language Learning – GABALL.

2012 - 2014 г.

 

 

V РАМКОВА ПРОГРАМА

NNE5/2001/736

Кампания за фотоволтаични (PV) системи в разширена Европа – трансфер на технологии, демонстрационни дейности и научен обмен за установяване на силен европейски PV сектор

01.01.2003 –1.12.2006г.

 

 

Програма ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

BG/03/B/F/PP-166025

FMIAS - Training in International Accounting Standards and Financial Management for SMEs

FMIAS – обучение по международни счетоводни стандарти и финансов мениджмънт за малки и средни предприятия

01.10.2003 – 30.09.2005 г.

http://www.fmias.org

 

ISL/04/B/F/PP -164007

Intercultural Curriculum for the European Regions and Their Students (CERes)

Междукултурна програма на европейските райони и техните студенти

01.10.2004 – 30.09.2006 г.

www.cerespro.eu

 

BG/05/B/F/PP-166029

ICT -supported Vocational Training  in European Standardization for Hi-Tech SMEs in the Software and Networking Sectors

Професионално обучение по европейска стандартизация, базирано на ИКТ, за високо технологични малки и средни предприятия в областта на софтуерния сектор и компютърни мрежи

30.09.2007

www.hightechsmes.org

 

 

FI-06-B F-PP-160733

„Умения за проектиране на леярски и инжекционно формовани продукти в европейски контекст”

Cast Products and Mould Designer Skills at the European Context

http://webhotel.tut.fi/projects/caeds/index.html

01.10. 2006 – 30.09.2008 г.

 

BG/05/A/PL-166129

Усъвършенстване на професионалните умения при създаване на интернет-базирани мултимедийни приложения за обучение и реклама

01.06.2005 – 30.11.2006 г.

www.tugab.bg/

 

№ 2008-1- BG1-LEO03-00367

Развитие на инженерно – педагогически умения за повишаване на качеството на обучение

1.07.2008 – 30.08.2009

www.tugab.bg/

 

 

 

Програма ГРЮНДВИГ

110977-CP-1-2003-1-PL-GRUNDTVIG-G1

Практики на обучение, позволяващи достъп на хората с увреждания до всички форми на обучение

01.10.2003 – 01.10.2005г.

116775-CP-1-2004-1BG-GRUNDTVIG -G1

Социална интеграция на трайни безработни възрастни чрез адаптирани спортни игри и физически дейности

Socialization of Long-Term Unemployed Adults through Adapted Sport Games and Physical Activities www.socunemployedsport.org

01.10.2004  – 30.09.2006 г.

 

SCOPES

7 IP 65642

Въвеждане на системи за компютърна математика в обучението и научните изследвания

01.01.2002 – 30.06.2004 г

 

ASO

ASO 2-23-2006

Висшето образование и неговата ефективност от гледна точка на пазара на труда

01.06.2006 –31.05.2007 г.

Българо-Украинска програма

Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за изработването им

 

Компютърно проектиране на състави за многокомпонентно химикотермично обработване

05.2006 –05.2008 г