Катедра "Мениджмънт"

Мениджмънт

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Веряна Тодорова Боева

стая: 1219, 1125

тел.: 066 827 542

e-mail: mrsveriana@abv.bg

Организатор учебна работа:

Нели Ботева Лалева

стая: 1328, 1217

тел.: 066 827 332; 066 827 539

e-mail: laleva@tugab.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Веряна Тодорова Боева

1219;

1125

066 827 542

mrsveriana@abv.bg

Нели Ботева Лалева - техн. организатор

1328;

1217

066 827 332

066 827 539

laleva@tugab.bg

доц. д-р Даниела Драгнева Димова

1219А

066 827 492

dimova@tugab.bg

доц. д-р инж. Десислава Иванова Петрова

1124

066 827 350

des_petrova@abv.bg

доц. д-р инж. Иван Ненов Митев

1410

066 827 426

imitev@tugab.bg

доц. д-р инж. Нели Иванова Николова

1125

066 827 261

nik_nel@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Цанка Маринова Златева-Петкова

1104

066 827 385

tszlateva@abv.bg 

гл. ас. д-р инж. Петко Асенов Найденов

1103

066 827 346

petkonaydenov@abv.bg

гл. ас. д-р Христо Иванов Тотев

1103

066 827 346

hristototev1969@abv.bg

гл. ас. д-р Иван Николаев Събев

1104

066 827 385

isabev@mail.bg

Хонорувани преподаватели

проф. д-р инж. Стефан Кирилов Къртунов

2403

066 827 365

skartunov@abv.bg

доц. д-р Анюта Георгиева Николова

1219А

066 827 491

anicol@tugab.bg

доц. д-р инж. Николай Христов Ненов

   

nenovtugabrovo@gmail.com

доц. д-р инж. Христо Василев Тодоров

1103

066 827 346

h_todorov@mail.bg

д-р инж. Иван Ангелов Винев

1410

066 827 426

vinev@abv.bg