СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г. зимен семестър 2020/2021 учебна година

2593

                          

  • Подаването на документите се извършва лично със студентска книжка, или от упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице:

от 28.09.2020 г.  до 09.10.2020 г. включително в стая  

№ 1015, Учебен корпус № 1, от 15.00 ч. до 17.00 ч. всеки работен ден. 

  • Документите за брутния доход да бъдат за периода от м. 01.03.2020 г. до 31.08.2020 г. включително.
  • Списък с кандидатите ще бъде публикуван на 15.10.2020 г. на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово
  • Срок за възражения - до 19.10.2020 г. (вкл.)
  • Класиране – на 20.10.2020 г. - ще бъде публикувано на табло „Стипендии” в Ректорат и на сайта на ТУ-Габрово.

Пояснителна информация

Заповед за размерите на стипендиите

Допълнителна информация за Новата стипендия с успех от ДЗИ

Формуляр за кандидатстване