Факултет "Машиностроене и уредостроене"

emblema fak mu

Декан:    доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

кабинет: 2415, 3112

тел.: 066 827 360066 827 222

ел. поща: dekanfmu@tugab.bg


Зам. декан УД:   
доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев
 

кабинет: 2107, 3112

тел.: 066 827 254066 827 222

ел. поща: kid@tugab.bg


Зам. декан НИД и КП:   
доц. д-р инж. Владимир Петров Дунчев
 

кабинет: 1226, 3112

тел.: 066 827 306066 827 222

ел. поща: v.dunchev@tugab.bg


Факултетна канцелария:    кабинет: 3103
  тел.: 066 827 236
Завеждащ административна служба:    инж. Петя Йорданова Янкова 
  ел. поща: petya@tugab.bg
Инспектор:   
Люба Миткова Джонова
  ел. поща: dzhonova@tugab.bg

 

От 19 век град Габрово се обособява като център на занаятите, текстилната и металообработващата промишленост. В момента тук работят най-крупните производители на телфери, режещи инструменти и пластмасови изделия в страната и големи фирми за текстилни, уредостроителни, електротехнически, мебелни и др. изделия.

В град Габрово и един регион от 70-80 километра около него се намират структуроопределящите за страната предприятия за машиностроенето и неговите подотрасли в Казанлък, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Дряново, Трявна, Тетевен, както и единственият завод за автомобили в България.

Факултет "Машиностроене и уредостроене" е създаден с Постановление на Министерски съвет №27/22.07.1983.

Факултетът извършва обучение в три акредитирани професионални направления, за образователно – квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”:

Направление “Машинно инженерство”

 • Мехатроника (с възможност за двойна диплома с ВУ-Шмалкалден, Германия)
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Дизайн, техника и технологии в текстила.

Направление “Общо инженерство”

 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда

Направление “Материали и материалознание”

 • Технология на материалите и материалознание
 • Технология на материалите и мениджмънт

 

Факултетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация през 2008 г. за обучение в образователната и научна степен "доктор" по научните специалности:

 1. Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 2. Машини и съоръжения за леката промишленост;
 3. Машинознание и машинни елементи;
 4. Металорежещи машини и системи;
 5. Метрология и метрологично осигуряване;
 6. Приложна механика;
 7. Промишлена топлотехника;
 8. Рязане на материалите и режещи инструменти;
 9. Теория на машините, механизмите и автоматичните линии;
 10. Технология на машиностроенето;
 11. Технология на текстилните материали;
 12. Точно уредостроене;
 13. Хидравлични и пневматични задвижвания.

Факултетът разполага с модерна материална база, включваща машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измервателна техника.

Всички студенти получават фундаментална подготовка в областта на машинното и общото инженерство, специализирани компютърни умения за моделиране и симулиране на процеси в различни среди, иновативни дизайнерски познания по съвременни CAD-CAM-CAE системи от среден и висок клас, креативни мениджърскии лидерски умения в управлението на големи производствени процеси и цикли.

Учебните планове и програми са разработени съгласно Европейските норми, съгласувани са с водещи фирми в страната и са с много добра кохезия към Университетите от ЕС, което позволява интензивен външен обмен на студенти, докторанти и преподаватели. По време на обучението се извършва международен обмен на студенти за обучение през един или два семестъра по европейската програма Еразъм, както и възможност за получаване на двойна диплома за студентите от специалност „Мехатроника” с Висше училище – Шмалкалден, Германия.