Катедра "Комуникационна техника и технологии"

КТТ

Ръководител катедра:

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

стая: 2206

тел.: 066 827 202; 066 827 522

e-mail: murry@tugab.bg

Технически сътрудник:

Цветелина Иванова Петкова

стая: 2206

тел.: 066 827 522;

e-mail: ktt@tugab.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Имейл

Ръководител катедра

проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

2206

066 827 202;

066 827 522

murry@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Цветелина Иванова Петкова

2206

066 827 522;

0878 630 015

ktt@tugab.bg

доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

2303

066 827 415

bkarapenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

2202

066 827 375

ivstoeva@abv.bg

доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

2304

066 827 388

kkangelov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Георгиев

2202

066 827 375

givanow@abv.bg

гл. ас. инж. Христина Светославова Стойчева

2208

066 827 203

hsstoycheva@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Мирослав Бориславов Томов

2204

066 827 414

mirtomov@gmail.com

aс. инж. Николай Петков Манчев

2216

066 827 550

n.manchevmobb@gmail.com

инж. Иван Христов Патев - инженер катедра

2212

066 827 511

i_patev@hotmail.com