Катедра "Комуникационна техника и технологии"

ktt Ръководител катедра:
проф. д-р инж. Станимир Михайлов Садинов

стая: 2206, 1403
тел.: 066 827 202, 066 827 388, 066 827 522
E-mail: murry@tugab.bg

Катедрен сайт  
Организатор учебна работа: Цветелина Иванова Петкова
  стая: 2206
тел.: 066 827 522
E-mail: ktt@tugab.bg

Кратка история

От 1992/93 учебна година в Технически университет – Габрово започва обучение по специализация "Комуникационна техника и технологии". С решение на Академичния съвет от 23.02.1999 г. (заповед № 38/26.02.1999 г.) е основана едноименната катедра „Комуникационна техника и технологии”. От 1999 г. е разкрита и едноименната специалност „Комуникационна техника и технологии” (КТТ).

За качеството на учебният процес, научно изследователската работа, съвременната материално техническа база и високото ниво на подготовка и квалификация на преподавателите в катедра „КТТ”, може да се съди от получените максимални оценки от НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ (НАОА).

През годините досега с протоколи №32 / 15.10.2004 г., №38 / 06.11.2009 г. и №28 / 25.09.2015 г. НАОА, дава програмна акредитация на специалност „Комуни­ка­цион­на техника и техно­ло­гии” за образователна и квалификационна степен „Бакалавър” и „Магистър” с оценка „много добра”.

В катедрата се провежда обучение по научната и образователна специалност „Комуникационни мрежи и системи” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. Акредитирана от НАОА през периода до сега с протоколи №21 / 25.06.2009 г. и № 29 / 02.10.2015 г. с оценка „много добра”.

В резултат на динамично развиващите се комуникации и проявен интерес от страната на бизнеса и кан­ди­датстудентите от учебната 2012/2013 г в катедра „КТТ” започва обучение по специалност „Мо­бил­ни и сателитни комуникации”. Тя е една динамично развиващите се и дава шанс на завършилите да се реализират успешно в този бранш. Учебният процес е осирурен със специализирани лаборатории, обзаведени със съвременна електронно-измервателна, комуникационна и компютърна техника за практически занятия и научни изследвания. От учебната 2016/2017 г в катедра „КТТ” отново приема студенти в редовна и задочна форма на обучение в специалност „КТТ” със актуализирани и осъвременени учебни програми.

От учебната 2020/2021 в катедра КТТ се разработиха нови и иновативни учебни програми в крак с развитието на технологиите и изискванията на бизнеса и държавното управление. Новите специалности, по които се приемат студенти в редовна и задочна форма на обучение са: „Комуникационни технологии и киберсигурност” и „Дигитална администрация“. Предлага се иновативно обучение в областта на съвременните комуникационни технологии в съчетание с изучаване на методите и средствата за защита на информацията в компютърните мрежи и системите за индустриални комуникации. Специализираната подготовка е насочена към формиране на умения за анализ, проектиране, внедряване и поддържане на информационните и комуникационните технологии и системи в областта на електронното управление; за разработването и използването им при решаване на административно-организационни задачи; за дефиниране на проблеми, анализ на алтернативи и създаване на подходи, методи, техники, софтуерни средства за изграждане, внедряване и управление на информационни системи в администрацията.

Студентите, завършили специалностите „Комуникационни технологии и киберсигурност“, „Комуникационна техника и технологии” и „Мобилни и сателитни комуникации“, са пълноценно подготвени за:

 • Внедряване на иновации, проектна и развойна дейност, свързани с изследване и въвеждане на нови технологии в телекомуникациите и защитата на информацията;
 • Осигуряване на киберсигурността на комуникационните мрежи в интелигентните IoT базирани конвенционални и индустриални системи (производството, машиностроене, автомобилната промишленост и др.);
 • Изграждане и техническа поддръжка на надеждни и сигурни хардуерни и софтуерни системи за цифрови масови и персонални комуникации;
 • Производство и контрол на комуникационни устройства и съоръжения за мобилните, кабелните и сателитните комуникации в системите за граждански, военни и индустриални цели;
 • Внедряване и обслужване на комуникационни системи и протоколи в мрежи с криптиране на информацията за пренос и обработка на глас, видео и данни за целите на облачните структури и технологии с изкуствен интелект;
 • Проектиране и изграждане на СОТ, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение и за контрол на достъпа.

Студентите завършили специалността „Дигитална администрация“ се реализират успешно като специалисти за:

 • Администриране и работа с информационни системи за анализ на данни, планиране, изпълнение и контрол на публичните структури;
 • Изпълняване на експертна и ръководна длъжност в отдели и дирекции в различните функционални области на администрацията; документалисти и архивисти.
 • Управление на екипи и ресурси; създаване, използване и поддържане на система за управление на бази от данни;
 • Изграждане и внедряване на дигитални интегрирани системи за единно управление на организациите;
 • Обслужване на портали и системи за електронни услуги и работа с цифрови подписи и сертификати в сферата на банковото дело, индустрията, държавната администрация;
 • Внедряване и контрол на системи за електронна комерсиална дейност.

Завършилите специалностите инженери са получавали и получават поло­жи­тел­ни отзиви от партни­ра­щите с катедрата фирми,  контактите с които са на базата на двустранни интереси и сключени договори.


Състав на катедрата

Име и длъжност

Стая

Телефон

Е-mail

доц. д-р инж. Боян Димитров Карапенев

2303

066 827 415

bkarapenev@tugab.bg

доц. д-р инж. Ивелина Стефанова Балабанова

2202

066 827 375

ivstoeva@abv.bg

доц. д-р инж. Красен Киров Ангелов

2304

1403

066 827 388

066 827 325

kkangelov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Георги Иванов Георгиев

2202

066 827 375

givanow@abv.bg

гл. ас. инж. Христина Светославова Стойчева

2208

066 827 203

hsstoycheva@abv.bg

ас. инж. Мирослав Бориславов Томов

2204

066 827 414

mirtomov@gmail.com

aс. инж. Николай Петков Манчев

2216 066 827 550 n.manchevmobb@gmail.com

инж. Иван Христов Патев - инженер катедра

2212

066 827 511

i_patev@hotmail.com