Контактна информация

Уважаеми кандидат-студенти,

При нужда от информация, свързана с кандидат-студентски прием 2020 - 2021 г. в ТУ-Габрово, ние сме готови да Ви отговорим. Моля, не се колебайте да се свържете с нас на някой от следните телефони:

 • 066 827 219 - Ръководител сектор „Учебна дейност“
 • 066 827 350 - Инспектор сектор „Учебна дейност“
 • 066 827 229 - Инспектор сектор „Учебна дейност“
 • 0879 10 18 85 - Зам.-Ректор „Учебна дейност“  

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО

Адрес: гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър 4

Факултет "Електротехника и електроника"


ee1

Декан:   

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

Зам. декан УД:    доц. д-р инж. Доброслав Данаилов Данков
  стая: 3113, 2305
тел.:  066 827 396,   066 827 305
ел. поща:  dankov@tugab.bg
Зам. декан НИД и КП:    доц. д-р инж. Тотьо Илиев Илиев
  стая: 3113, 2707
тел.:  066 827 396,  066 827 243
ел. поща:  totyo_iliev@abv.bg
Факултетна канцелария:    стая: 3102
  тел.:  066 827 216
Завеждащ административна служба:    инж. Цветанка Илиева Тодорова
  ел. поща:   todorova@tugab.bg
Инспектор:    Силвия Христова Денчева
  ел. поща:   sisid@tugab.bg

 

Факултет “Електротехника и електроника” е създаден с Постановление на Министерския съвет на Република България No 276 от 22.07.1983 г.

Обучението по електротехнически специалности в Технически университет – Габрово се провежда още от неговото откриване през 1964 г. Първоначално се обучават студенти по специалността “Електрически машини и апарати”. През 1967 г. започва редовно обучение по специалността “Полупроводникова и промишлена електроника”. До края на 2016 г. във факултета са завършили своето образование над 9200 инженери.

Във факултета са акредиритани 12 докторски програми за обучение по образователна и научна степен “доктор”.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” - три семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност) и пет семестъра (за завършили бакалавърска степен по друга специалност и завършилите образователно-квалификационна степен професионален бакалавър). Срокът на обучение за получаване на образователна и научна степен “доктор” след завършване на образователно-квалификационна степен “магистър” е три години.

Факултетът разполага със съвременна материална база. На базата на сключени договори за сътрудничество с редица чуждестранни университети се извършва международен обмен на студенти и преподаватели. Студентите могат да провеждат част от обучението си или да разработват дипломни работи в чуждестранни университети.

Факултет "Машиностроене и уредостроене"


emblema fak mu

Декан:    доц. д-р инж. Красимир Илиев Друмев
 

стая: 3112
тел.: 066 827 254066 827 222

ел. поща: kid@tugab.bg


Зам. декан УД:   
доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов
 


стая: 3112
тел.: 066 827 519066 827 222

ел. поща: pulov@mail.bg


Зам. декан НИД и КП:   
доц. д-р инж. Христо Недев Христов
 


стая: 3112
тел.: 066 827 275066 827 222

ел. поща: christo@tugab.bg


Факултетна канцелария:    стая: 3103
  тел.: 066 827 236
Завеждащ административна служба:    инж. Петя Йорданова Янкова 
  ел. поща: petya@tugab.bg
Инспектор:   
Люба Миткова Джонова
  ел. поща: djonova_75@abv.bg

От 19 век град Габрово се обособява като център на занаятите, текстилната и металообработващата промишленост. В момента тук работят най-крупните производители на телфери, режещи инструменти и пластмасови изделия в страната и големи фирми за текстилни, уредостроителни, електротехнически, мебелни и др. изделия.

В град Габрово и един регион от 70-80 километра около него се намират структуроопределящите за страната предприятия за машиностроенето и неговите подотрасли в Казанлък, Стара Загора, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Дряново, Трявна, Тетевен, както и единственият завод за автомобили в България.

Факултет "Машиностроене и уредостроене" е създаден с Постановление на Министерски съвет №27/22.07.1983.

Факултетът извършва обучение в три акредитирани професионални направления, за образователно – квалификационни степени „бакалавър” и „магистър”:

Направление “Машинно инженерство”

 • Мехатроника (с възможност за двойна диплома с ВУ-Шмалкалден, Германия)
 • Компютърни технологии в машиностроенето
 • Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника
 • Дизайн, техника и технологии в текстила.

Направление “Общо инженерство”

 • Компютърен дизайн в индустрията
 • Техника и технологии за опазване на околната среда

Направление “Материали и материалознание”

 • Технология на материалите и материалознание
 • Технология на материалите и мениджмънт

 

Факултетът е акредитиран от Националната агенция за оценка и акредитация през 2008 г. за обучение в образователната и научна степен "доктор" по научните специалности:

 1. Материалознание и технология на машиностроителните материали;
 2. Машини и съоръжения за леката промишленост;
 3. Машинознание и машинни елементи;
 4. Металорежещи машини и системи;
 5. Метрология и метрологично осигуряване;
 6. Приложна механика;
 7. Промишлена топлотехника;
 8. Рязане на материалите и режещи инструменти;
 9. Теория на машините, механизмите и автоматичните линии;
 10. Технология на машиностроенето;
 11. Технология на текстилните материали;
 12. Точно уредостроене;
 13. Хидравлични и пневматични задвижвания.

Факултетът разполага с модерна материална база, включваща машини с цифрово програмно управление, роботи, компютърна и измервателна техника.

Всички студенти получават фундаментална подготовка в областта на машинното и общото инженерство, специализирани компютърни умения за моделиране и симулиране на процеси в различни среди, иновативни дизайнерски познания по съвременни CAD-CAM-CAE системи от среден и висок клас, креативни мениджърскии лидерски умения в управлението на големи производствени процеси и цикли.

Учебните планове и програми са разработени съгласно Европейските норми, съгласувани са с водещи фирми в страната и са с много добра кохезия към Университетите от ЕС, което позволява интензивен външен обмен на студенти, докторанти и преподаватели. По време на обучението се извършва международен обмен на студенти за обучение през един или два семестъра по европейската програма Еразъм, както и възможност за получаване на двойна диплома за студентите от специалност „Мехатроника” с Висше училище – Шмалкалден, Германия.

Факултет "Стопански"


emblema fak mu

Декан:    Доц. д-р инж. Милена Наткова Колева
 
стая: 3118
тел.:   066 827 402
ел. поща:   kolevamilena@hotmail.com

Зам. декан УД:   
Доц. д-р Иванка Велева Стоянова – Тодорова
 
 
стая: 3118
тел.:  066 827 402;  066 827 475
ел. поща:  vantod61@abv.bg

Зам. декан НИД и КП:   
Проф. дмн Румен Николов Даскалов
 
 
стая: 3118
тел.:  066 827 402;  066 827 394
ел. поща:  daskalovrn@gmail.com

Факултетна канцелария:    стая: 3125
  тел.:  066 827 515
Завеждащ административна служба:    Ивелина Дянкова Дончева 
 
ел. поща:  idoncheva@tugab.bg

Факултетът е създаден с решение на Академичния съвет на Технически университет – Габрово по силата на Закона за академична автономия и Учредителния договор между Университета и “Балканкар” – АД през 1990 г. С решение на Академичния съвет от 26 юли 1995 г. се именува “Инженерно-икономически”, а от 2003 г. носи наименованието Факултет “Стопански”.

Факултетът обучава студенти по акредитирани специалности в образователно-квалификационна степен “бакалавър” и образователно-квалификационна степен “магистър”.

Обучението се провежда по учебни планове, отговарящи на държавните изисквания и на европейските стандарти за придобиване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” и “магистър”. Форма на обучение - редовна и задочна

Успешно завършилите обучението придобиват професионална квалификация “бакалавър” и “магистър”.

Получава се диплома с кредити от обучението.

Срокът на обучение за получаване на образователно-квалификационна степен “бакалавър” е четири години (осем семестъра), а за получаване на образователно-квалификационна степен “магистър” – два семестъра (за завършили бакалавърска степен по същата специалност), три семестъра (за завършили бакалавърска степен по специалност от друго професионално направление)  и четири семестъра (за завършили друга област на висше образование). За специалност „Индустриален мениджмънт” - образователно-квалификационна степен „магистър”– продължителността на обучение е съответно 3 и 4 семестъра.

На основание Решение на Националната агенция за оценяване и акредитация (Протокол № 24/21.12.2016 г.) от учебната 2017/2018 година се приемат студенти за обучение в дистанционна форма по магистърска програма "Управление на проекти" към факултет "Стопански"

Международна дейност на  факултет „Стопански”:

 • участие в европейски образователни и научноизследователски програми и проекти;
 • двустранно сътрудничество;
 • участие в международни сдружения и организации.

Факултетът разполага със съвременна материална база.

ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - ЛОВЕЧ


гр. Ловеч, п.к. 5500, ул. “Съйко Съев”  № 31

Повече информация може да получите на следните телефони:

Директор: 068 603 925

Гл. счетоводител: 087 994 66 98          

Деловодство: 087 994 66 96

Учебен отдел: 087 994 66 97

Електронната поща: tklovech@mail.bg

Задайте въпрос за кандидатстудентският прием?