Катедра "Енергийна техника"

КСТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Христо Недев Христов

стая: 1237, 1307

тел.: 066 800 379; 066 827 275

e-mail: christo@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Маргарита Кирчева Савова

стая: 1304

тел.: 066 827 393

e-mail: mr_savova@tugab.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Кабинет

Вътрешен телефон

Ел. поща

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Христо Недев Христов

1307

1237

066 827 275

066 800 379

christo@tugab.bg

Tехн. организатор

Маргарита Кирчева Савова

1304

066 827 393

mr_savova@tugab.bg

доц. д-р инж. Мария Денева Райкова

1306

066 827 367

maria_raykova@abv.bg

доц. д-р инж. Красимир Христов Орманджиев

1306

066 827 367

khormandzhiev@abv.bg

доц. д-р инж. Валентин Методиев Петков

1105

066 827 274

petkov_v@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Николай Стефанов Стефанов

1305

066 827 373

stefanov@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Пламен Пенчев Пенчев

1105

066 827 274

penchev_p@abv.bg

гл. ас. д-р инж. Пламен Йорданов Бонев

1105

066 827 274

eng.plamen.bonev@gmail.com

гл. ас д-р инж. Георги Славчев Илиев

1307

066 827 275

spigil@abv.bg

Хонорувани преподаватели   

проф. дтн инж. Венцислав Димов Зимпаров

1105

066 827 274

ventsi.zimparov@gmail.com

доц. д-р инж. Петър Серафимов Иванов

1307

066 827 275

mail@tugab.bg