Катедра "Машиностроене и уредостроене"

emblema kat mu Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов

кабинет: 2415

тел. (066) 827 519

ел. поща: dpulov@abv.bg

Организатор учебна работа: Ивелина Димитрова Димитрова
 

стая: 2419

тел. 066 827 206

ел. поща: iveldi@tugab.bg

Кратка история

Катедра „Машиностроене и уредостроене” е приемник на създадената през 1968 г. катедра  "Механично уредостроене". Катедрата е основана със заповед N 2338/15.05.1968 г. на Министъра на Народната просвета за да организира и провежда обучението на студентите от специалност "Механично уредостроене", открита с РМС N 225/18.03.1967 г. към Висш общотехнически задочен институт - Габрово.

Четиридесет години катедра „Машиностроене и уредостроене” съществува и се развива в рамките на Технически университет – Габрово. През тези години нейните членове доказват чрез своите постижения и многобройните си възпитаници колко полезно и необходимо е България да разполага с квалифицирани кадри в научните направления: мехатроника, метрология и управление на качеството, преобразуватели и измерване на физико-механични величини, уредостроене и фина механика, оптика, офис техника, микротехника  и техника и технологии за опазване на околната среда.

Първият учебен план на специалност "Механично уредостроене" е утвърден през ноември 1968 г. В него освен общотехническа и инженерна подготовка е включена специална подготовка в областта на автоматизацията на контрола в машиностроенето и офис техниката като приоритетни направления за уредостроенето в този период. След това в обучението са въведени оптоелектроника, роботика, автоматизирано конструиране, вибро и шумова диагностика, лабораторни уреди, мехатроника, микротехника като актуални направления в развитието на фината механика и уредостроенето.

В периода 1992 - 2011 г. катедрата се е развивала и усъвършенствала в обучението по машиностроене и уредостроене.

През 1992 г. катедрата е определена като профилираща за специалност  "Техника и технологии за опазване на околната среда" . В тази връзка успешно се разви направлението от дисциплини, осигуряващи обучението по контрол и опазване на околната среда, по-специално по мониторинг на околната среда.

През 2011 г.  съвместно с университети и висши училища в Германия и Чехия е създадена специалност „Мехатроника”. Тя е съобразена със световните тенденции в развитието на най-перспективните и иновативни области на инженерните науки, защото съчетава методите на механиката, електрониката и информационните компютърни технологии за създаване на машини от ново поколение. Студентите придобиват знания и умения в областта на механиката, електрониката, микропроцесорната техника, информатиката и компютърното управление, които са неделима част от машините, уредите и системите във всички области на съвременното производство от офис и битова техника до автомобилостроене и медицинско оборудване. Обучението е организирано върху приоритетно използване на CAD/CAM/CAE и DAQ софтуери, което дава възможност за бързо адаптиране на инженерните кадри към изискванията на пазара на труда в страната и чужбина. Завършилите успешно трети курс получават възможност за обучение в продължение на два семестъра във Висшето училище в Шмалкалден (Германия) и придобиване на немска диплома за висше образование.

До сега в катедрата са дипломирани над 2600 инженери,  редовна и задочна форма на обучение.

Ръководители на катедрата до момента са били: доц. Александър Вригазов, проф. Цанко Недев, доц. Емануил Чичов, доц. Ганчо Узунов, проф. Петър Стоянов, доц. Илия Илиев, проф. Светослав Симеонов, доц. Васил Пенев, доц. Дочо Жеглов,  доц. Симеон Петков, проф. Димитър  Дичев.

Понастоящем катедреният колектив наброява 12 души, от които 10 преподаватели и двама помощно-технически лица. Учебният процес се осъществява от 2 професори, 5 доценти, 2 доктори и  1 асистент.

Състав на катедрата

Име и длъжност Стая Телефон e-mail
доц. д-р инж. Димчо Йорданов Пулов 2415 066 827  519 dpulov@abv.bg
проф. д-р инж. Илия Славов Железаров 2412 066 827  273 izhel@tugab.bg
проф. дн инж. Димитър Андонов Дичев 2412 066 827  273 dichevd@abv.bg
доц. д-р инж. Генади Цветанов Цветанов 2405 066 827  406 gencvet@tugab.bg
доц.д-р инж. Петър Тотев Рачев 2403 066 827  365 ra4ev_petar@abv.bg
доц. д-р инж. Христофор Цветанов Коев 2406 066 827  387 koevh@abv.bg
доц. д-р инж. Цанко Владимиров Караджов

2401

2409

066 827  352

066 827  532

karadjov_st@abv.bg
гл. ас. д-р инж. Мирослава Дочева Ненчева 2404 066 827  528 nencheva@tugab.bg
гл. ас. д-р инж. Борислав Атанасов Георгиев 2407 066 827  366 bgeorgiev@gbg.bg
ас. инж. Мирослав Левентов Кокаларов 2402 А 066  827 443 m.kokalarov@tugab.bg

 

Катедрата е водеща в обучението на специалности:

 • „Мехатроника” – образователно-квалификационна степен „бакалавър” и „магистър”;
 • „Техника и технологии за опазване на околната среда” – образователно-квалификационна степен ”Бакалавър” и „Магистър“;
 • „Машиностроене и уредостроене“ – образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ и „Магистър”.

Катедрата обучава докторанти по научни специалности:

 • 02.05.17 „Точно уредостроене”
 • 02.05.12 „Метрология и метрологично осигуряване”
 • 02.01.10 „Технология на машиностроенето” - съвместно с катедра МТТ

Основни дисциплини:

Образователно-квалификационна степен БАКАЛАВЪР:

 Дисциплина

 Дисциплина

1.

Елементи на уредите и машините

14.

Офис техника

2.

Метрология

15.

Електроника

3.

Роботизирани модули и системи з производството

17.

Диагностика на мехатронни изделия

4.

Стандартизация

18.

Компютърно-измервателна техника

5.

Елементи и възли в мехатрониката

19.

Контрол и управление на качеството

6.

Основи на техническата оптика

20.

Контролери на позициониращи системи

7.

Сензори в мехатрониката

21.

Микротехника и технологии

8.

Технология на мехатронни системи

22.

Оптоелектронна и лазерна техника

9.

Компютърен дизайн в мехатрониката

23.

Методи и инструментални средства за екологичен мониторинг

10.

Регистриращи елементи и устройства в мехатрониката

24.

Измервателни и регистриращи системи

11.

Уреди за измерване на физико-механични величини

25.

Виброанализ и защита от шум

12.

Мехатроника

26.

Технологии и техника за обработка на отпадъци

13.

Измервателни преобразуватели

 

 

 

Образователно-квалификационна степен МАГИСТЪР:

Дисциплина

Дисциплина

1.

Оптико-електронни уреди

12.

Мониторинг на околната среда

2.

Системи за управление на качеството

13.

Мониторинг на индустриален и урбанистичен шум и вибрации

3.

Анализ на измервателни сигнали

14.

Статистическа обработка на резултати от измерване на екологични параметри

4.

Системно конструиране

15.

Автоматизирани системи за управление на отпадъците

5.

Вибро-акустична диагностика

16.

Елементи и механизми в мехатрониката

6.

Мониторинг на околната среда

17.

Микро- и наномехатроника

7.

Методи и средства за измерване на линейни и ъглови величини

18.

CAD системи в мехатрониката

8.

Специални оптични методи и средства за екологогичен мониторинг

19.

Сензори и актори в мехатрониката

9.

Сигнален анализ

20.

Компютърно-измервателни системи

10

Интегрирани системи за управление

21.

Оптични уреди и системи в мехатрониката

11

Моделиране и симулиране на промишлено замърсяване

22.

 

 

Учебни лаборатории:

Лабораторната база се състои от 10 учебни лаборатории, 7 кабинета за преподаватели, производствено хале и помощни помещения на площ над 1200 кв.м., разположени в сграда Баждар. Лабораториите са оборудвани с: инструментални микроскопи; трикоординатна измервателнa машинa; електронен микроскоп; автоматична делителна маса; компютърно-измервателни системи за измерване на геометрични и физични величини; електронни, оптични, пневматични и механични устройства за измерване на линейни и ъглови размери; системи за измерване на грапавост, вълнообразност и отклонения от формата; метеорологична станция и устройства и системи за екологичен мониторинг; устройства за измерване на температура, налягане, маса, сили, скорости, вибрации; офис и регистрационна техника, компютърна периферия; стендове за изследване на измервателни преобразуватели; система за технологично ориентирано проектиране; телескоп BRESSER-OPTIK; Уред за нощно виждане YUKON-NVMT; 3D рутер и др.

Научни направления в катедрата:

 • Конструиране на финомеханични елементи и уреди;
 • Сензори в мехатрониката;
 • Техническа диагностика;
 • Мехатроника;
 • Метрология, взаимозаменяемост на съединенията и управление на качеството;
 • Техническа оптика и оптични уреди;
 • Технологични процеси в уредостроенето и микротехниката;
 • Офис техника.

Научно-техническо сътрудничество:

Катедрата подържа традиционни връзки със сродни катедри от други университети у нас и в чужбина -  Германия, Чехия, Украйна, Русия, Сърбия, Македония, Турция, Полша, Беларус, Англия, Дания, Франция и други.

Значими научно-технически разработки:

 • Изследване и развитие на интегрирани системи за мониторинг на мореходните и якостни качества на корабите;
 • Приложение на безжични модулни сензорни мрежи в системите за мониторинг и анализ на здравината на кораби и морски съоръжения;
 • Приложение на безжични модулни сензорни мрежи в системите за мониторинг и анализ на здравината на кораби и морски съоръжения;
 • Автоматизирано проектиране на финомеханични елементи и зъбни предавки в уредостроенето;
 • Гама стендове за изпитване на възли и перфоратори на Спарки Елтос АД - гр. Ловеч;
 • Изследване на еволвентни цилиндрични предавки с асиметричен профил на зъбите;
 • Гама фотоелектрични растерови и кодови преобразуватели;
 • Корабен инклинометър за измерване на крен и диферент;
 • Гама прецизни съединители.

Научноизследователски разработки и проекти:

Международни:

 • “Европейски индустриални стандарти” TEMPUS IB_JEP 13054-98;
 • “Усъвършенстване на университетските системи за управление на качеството на обучението” Договор № 38/2003 с Център “Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование” (КСОУВО), финансиран от Световна банка;
 • “Ефективност на образованието от гледна точка на пазара на труда” Договор на ASO 2-23-2006.

Катедра “Машиностроене и уредостраене” е водеща в обучението по управление на качеството, прилагането на статистически методи и международни стандарти за системи за управление. Връзката с бизнеса се осъществява посредством “Българо-германския институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт”, който е създаден със съдействието на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ) през 1999 г. По-съществените проекти, реализирани с помощта на донорски програми са:

 • “Сертифициране на софтуерни фирми” - Програма за стимулиране на икономиката и заетостта на Германо-българското двустранно техническо сътрудничество на Германското дружество за техническо сътрудничество (GTZ), 2000-2001 г.;
 • Разработване и внедряване на системи за управление на качеството” Програмата за федерално съдействие USAID, No:183-А-00-97-00015-00, FLAG/IESC (Корпус за международно сътрудничество на САЩ), 2001-2003 г.;
 • “Разработване и внедряване на системи за измерване, управление и подобряване на технологичните процеси” Програма БАС на ЕБВР. 2002-2005 г.;
 • “Разработване на системи за управление на качеството, околната среда и безопасността” по Програма ФАР на ЕС - BG2004/016-711.11.04/ESC/G/GSC-1 и BG2005/017-353.10.04/ESC/G/GSC-2, „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”, 2008 г.;
 • “Разработване на системи за управление на околната среда и безопасността” по Оперативна програма (2007-2013) - Развитие на конкурентноспособността на българската икономика, Приоритет 2 - Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда, Област на интервенция - 2.1. - „Подобряване на технологиите и управлението в предприятията”, Операция - 2.1.2. - Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”, 2009 г.;
 • “Изследване на типови микромеханични компоненти и избор на нови материали в технологичните процеси за изработването им “ Българо-украински международен проект  9107-141/19.06.2006 (МОН-България);
 • “Тотално управление на качеството и международен маркетинг”. ТЕМПУС проект S-JEP 11027 – 95, Българска стопанска камара - координатор за ТУ -Габрово .

Национални:

 • “Система за осигуряване и управление на качеството на Технически университет – Габрово”, Договор № І-3/2001 и Договор № І-3/2002  по фонд “Научни изследвания” на МОН;
 • “Разработване и обучение по внедряването на документи за университетската система за управление на качеството на обучението”, Договор № 9/2005 г. между ВТЦ при ТУ – Габрово и ЮЗУ – Благоевград;
 • “Автоматизирана обработка на въпросници и систематизиране на натрупаната информация”, Договор № 10/17.05.2005 г. между ВТЦ при ТУ – Габрово и УХТ – Пловдив;
 • “Разработване и обучение по внедряването на документи за система за управление на качеството на обучението”, Договор № 17/2005 г. между ВТЦ при ТУ – Габрово и Колеж по телекомуникации и пощи – София;
 • “Модул за автоматизирано конструиране, визуализиране на зъбообработването и анализ на технологични грешки на цилиндрични зъбни колела с прави зъби” М909/2009  (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • “Автоматизирана система “Микросис” за проектиране на микроелементи и технологични процеси за изработване им” М912/2008 (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • “Разработване и изследване на трикоординатна измервателна система” М908/2009  (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • “Изследване и проектиране на оптични и електро-механични устройства” М910/2009 (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • “Изследване и реализация на цилиндрични винтови съединители за присъединяване на ъглови преобразуватели” М911/2009 (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • „Моделиране на екстремни малкомодулни зъбни предавки с асиметричен профил на зъбите” M912/2009 (Национален фонд "Научни изследвания”);
 • “Изследване и развитие на интегрирани системи за мониторинг на мореходните и якостни качества на корабите” ВУ-ТН-112/2005 г. (фонд “ Научни изследвания” на МОН).

Сътрудничество с фирми:

 • АМК Задвижваща и управляваща техника, гр. Габрово
 • Оптикс АД , гр. Панагюрище
 • Оптикоелектрон груп АД , гр. Панагюрище
 • Спарки Елтос АД, гр.Ловеч
 • Зита ООД,  гр. Плевен
 • ЗГПУ Груп ООД,  гр. Габрово
 • Мегам ООД,  гр. Габрово
 • Капрони АД, гр Казанлък
 • Импулс АД,  гр. Габрово
 • Ехнатон ООД,  гр. София
 • SKF България ЕООД,  гр. София

Издадени учебници и ръководства:

 • Къртунов С., Технологични основи в мехатрониката, микро- и наносистемната техника, (учебник-монография), Габрово, УИ „В.Априлов”, 2012 година
 • Kъртунов С., Техника и технологии за обработване на отпадъци, Габрово, ТУ, 2014, ISBN 978-954-683-512-3
 • Дичев, Д. Динамична точност на средства за измерване на параметри на движещи се обекти. Изд. на ТУ-Габрово, 2016.
 • Дичев, Д. Динамични измервания. Унив. издателство "В. Априлов", Габрово, 2016, ISBN 978-954-683-549-9.
 • Дичев, Д. Метрология. Унив. издателство "В. Априлов", Габрово, 2016, ISBN 978-954-683-548-2.
 • Станчев С., Къртунов С., П. Рачев, Ръководство за курсово проектиране по технология на машиностроенето и уредостроенето, (второ преработено издание), Габрово, УИ „В.Априлов”, 2010, ISBN 978-954-683-448-5
 • Къртунов С., П. Рачев, Технология на машиностроенето и уредостроенето, трето допълнено издание, Габрово, УИ „В. Априлов”, 2009, ISBN 978-954-683-425-6, www.booksprint.bg, Помощни материали за студенти в www.zamunda.net и www.mladtechnik.com/p=3163, 19.01.2011
 • Дичев, Д. Ръководство за упражнения по метрология и измервателна техника. „ЕКС – ПРЕС”, Габрово, 2006.
 • Железаров, И. С. Ръководство за лабораторни упражнения по метрология и измервателна техника. Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 2006.
 • Иванов, И. Н. и И. С. Железаров. Управление на качеството (Част I – Първо издание) – Основи на управлението на качеството. Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 1996.
 • Иванов, И. Н. и И. С. Железаров. Управление на качеството (Част I – Второ преработено издание) – Основи на управлението на качеството. Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 1999.
 • Иванов, И. Н. и И. С. Железаров. Управление на качеството (Част II) – Основни инструменти и статистически методи за управление на качеството. Университетско издателство “В. Априлов”, Габрово, 1999.
 • Къртунов, С., П. Рачев. Технология на машиностроенето и уредостроенето. Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2009.
 • Къртунов, С. Ръководство за упражнения по производствена техника. Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2007.
 • Къртунов, С., П. Рачев. Учебник по технологичност на конструкцията на финомеханични елементи и изделия. ТУ-Габрово, 1997.
 • Къртунов, С., В. Тодорова. Микросистемна техника.  Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2002.
 • Къртунов, С., Д. Димова. Логистика. Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2008.
 • Коев, Хр. Ръководство за лабораторни упражнения по измервателни преобразуватели. ИК Колонел, Габрово, 2002.
 • Коев, Хр. Температурни измервателни преобразуватели. Софттрейд, София, 2011.
 • Немигенчев, И., И. Железаров и С. Симеонов. Наръчник по качеството на техническия университет Габрово (Версия 3). Университетско издателство “Васил Априлов”, Габрово, 2005.
 • Пулов, Д.Й. Основи на оптико-електронните уреди. Астарта, Велико Търново, 2007.
 • Пулов, Д.Й. Теория на оптичните системи. Ровита, Велико Търново, 2004.