Катедра "Основи на електротехниката и електроенергетиката"

оее

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

e-mail: krmri@tugab.bg

стая: 1417, 1206
тел.: 066 827 349, 066 827 313

   
Технически сътрудник: инж. Румяна Ганчева Пенчева
 

e-mail: rpencheva@tugab.bg

стая: 1418
тел.: 066 827 359, 0878 623 293


 

Кратка история

Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката” („ОЕЕ”) е една от първите в Технически университет – Габрово и е основана още през 1964 година под името „Теоретична, измервателна и обща електротехника” (ТИОЕ”), което се запазва до 1984 г.

Първи нейн ръководител е първият Ректор на Университета - проф. Весел Савов. Първият редовен асистент в нея е Николай Колев. До 1971 година в катедрата постъпват А. Бакалов, Т. Петров, Д. Гиргинов, В. Тодоров, И. Станев, Т. Тодоров, Д. Чичаров, Л. Генчев, Й. Йорданов, Д. Петров, Г. Венков, Г. Трендафилов. От 1970 г. до 1971 г. ръководител на катедрата е доц. Д. Цветков.

През 1971 г. от катедра „ТИОЕ” се отделя нова катедра под името „Електрически машини и електрообзавеждане”. След разделянето, в катедра „ТИОЕ” остават Н. Колев, И. Станев, Д. Чичаров, Д. Петров, Г. Венков, Г. Трендафилов, а ръководител на катедрата става доц. Борис Митов. От 1975г. до 1988г. ръководител на катедрата е проф. д.т.н. Людмил Генов.

През 1984г. катедрата е преименувана на „Основи на електротехниката и електроенергетиката” („ОЕЕ”). От 1989 до 1993г. неин ръководител е доц. д-р инж. Илия Станев, а от 1993 г. до 2008 г. ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Георги Трендафилов. От 2008 до 2012 година катедрата се ръководи от доц. д-р инж. Петър Узунов. За мандата 2012-2016 г. ръководител катедра „ОЕЕ” е проф. д-р инж. Звездица Ненова. От 2016-2018 г. ръководител катедра „ОЕЕ” е доц. д-р инж. А. Жеглова. От 2018-2020 г. ръководител катедра „ОЕЕ” е доц. д-р инж. Г. Велев. За мандата 2019-2023 г. ръководител катедра „ОЕЕ” е доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов.

След 1973 г. като асистенти в катедрата постъпват инж. И. Стоев (1973 г.), инж. А. Жеглова (1987 г.), инж. З. Ненова (1988 г.), инж. П. Петров (1988 г.), инж. П. Узунов (1988 г.), инж. Цв. Върбов (1989 г.), инж. Кр. Иванов (1989 г.), инж. Г. Велев (2002 г.). В различен период като асистенти в катедрата работят инж. Г. Дишлиев (по-късно доцент), инж. Й. Славев, инж. П. Станчев, инж. Н. Козарев. През 2009 година в катедрата започват работа четирима нови редовни асистенти – инж. И. Лазаров, инж. П. Христов, инж. Г. Георгиев и инж. Н. Недев. От месец ноември 2021 г. започва работа като редовен асистент инж. Николай Радославов Илиев.

В катедра „ОЕЕ“ работят осем преподаватели: един професор, трима доцента, трима главни асистента и един асистент. В момента ръководител на катедрата е доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов. От 1986 г. до 2015 г. технически сътрудник в катедрата е Наталия Бинтева, а от 2015 г. технически сътрудник е инж. Румяна Пенчева. От 1988 г. като р.н.а. работи Иван Станев.

До настоящия момент в катедрата са дипломирани повече от 250 магистър-инженери по „Безопасност на труда“.

От 2005 година катедрата провежда обучение в ОКС „магистър“ по специалност “Безопасност на труда” от професионално направление 5.13 "Общо инженерство". През периода 2016-2022 г. университетът получава международна акредитация за обучение на специалисти по „Безопасност и здраве при работа“, присъдена от международната неправителствена организация по здравословни и безопасни условия на труд – IOSH (Institution of Occupational Safety and Health), която е под егидата на Кралицата на Великобритания.

През 2019 г. катедра „ОЕЕ“ първа в страната започва обучение по специалността  „Техническа безопасност” в ОКС „бакалавър”. 

Катедрата е водеща в образователно-квалификационна степен "магистър" за специалност:  "Безопасност на труда"  и в образователно-квалификационна степен "бакалавър" за специалност "Техническа безопасност" 

До настоящия момент в катедрата са дипломирани повече от 250 магистър-инженери по „Безопасност на труда“. 

 

Състав на катедрата
Име и длъжност стая Телефон E-mail
проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова 1205 066 827 376 nenova@tugab.bg
доц. д-р инж. Петър Колев Петров 1206
066 827 313
petrov_p_tu@abv.bg
доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов 1206 066 827 313 krmri@tugab.bg
доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

1417
1205

066 827 349
066 827 376

g_velev@tugab.bgg.velev@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Недю Диянов Недев 1420 066 827 538 nedyu.nedev@gmail.com
гл. ас. д-р инж. Ивайло Василев Лазаров 1207 066 827 322 iv.lazarov@mail.bg
гл. ас. д-р инж. Цвятко Колев Върбов 1207 066 827 322 varbov@tugab.bg
ас. инж. Николай Радославов Илиев 1207 066 827 322 nicktherock@abv.bg
инж. Румяна Ганчева Пенчева 1418 066 827 359 rpencheva@tugab.bg
р.н.а Иван Станев Иванов 1204 066 827 369
066 827 669
 

 


Катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“, 2019 г.
   

 


Катедрата е водеща в обучението на специалност:  "Безопасност на труда" - ОКС "магистър"

Основни дисциплини:

 • Теоретична електротехника I
 • Теоретична електротехника II
 • Електротехника
 • Електротехника и електроника
 • Основи на електротехниката
 • Електрически измервания
 • Измервателна техника
 • Измерване на неелектрически величини
 • Електротехнически материали
 • Електроматериалознание
 • Електрически мрежи и системи
 • Електрическа част на електрически централи и подстанции
 • Електроенергетика
 • Техника на високите напрежения
 • Безопасност на труда
 • Измервания и контрол в безопасността на труда
 • Промишлена хигиена и професионални заболявания
 • Методика на обучение и повишаване на квалификацията
 • Технически устройства в безопасността на труда
 • Пожарна безопасност и спасително дело
 • Трудово правни въпроси
 • Психология на труда
 • Компютърни методи в безопасността на труда
 • Информационни системи в безопасността на труда
 • Експертни анализи на трудови злополуки
 • Анализ, оценка и управление на риска
 • Безопасност на производствените процеси
 • Заземителни и мълниезащитни уредби
 • Основи на долекарската помощ
 • Техническа експлоатация на машини и съоръжения
 • Обезопасяване на енергообзавеждането
 • Установяване, разследване и регистрация на трудови злополуки
 • Системи за мониторинг на работната среда
 • Електромеханични и безконтактни средства за защита на машини и съоръжения
 • Противопожарни изисквания и защита в производствените обекти
 • Надзор и контрол в ТБ
 • Методи и технологии за обучение в ТБ
 • Безопасност на труда при работа в затворени пространства
 • Техническо обезопасяване на промишлени обекти с взривоопасно производство
 • Методи и технологии за обучение в ТБ
7 8

 Дипломиране на магистър-инженери по „Безопасност на труда“  

 

Учебни лаборатории:


 • Специализирана лаборатория „ЕЛЕКТРОТЕСТ“

 

 


 • Лаборатория 1202 по „Електротехника и електроника“

 


 • Лаборатория 1211 по „Теоретична електротехника“


 • Лаборатория 1210 по „Електрически измервания“


 • Лаборатория 1212 по „Електротехнически материали“


 • Лаборатория 1310 по „Електрически мрежи и системи“ и „Електрическа част на електрически централи и подстанции“


 • Лаборатория 1007 по „Техника на високите напрежения“


 • Лаборатория 1200 по „Техническа безопасност“


 • Лаборатория 1203 по „Измерване на неелектрически величини“

Научни области:

 • Теоретична електротехника;
 • Електрически измервания;
 • Сензори и сензорни системи;
 • Виртуални измервателни средства;
 • Електротехнически материали;
 • Окисни и сегнетокерамики;
 • Техническа безопасност;
 • Електробезопасност;
 • Електрически мрежи и системи;
 • Електроенергетика;
 • Релейна защита;
 • Техника на високите напрежения;
 • Преходни процеси в ЕЕС.

През 2019 г. катедра „Основи на електротехниката“ отпразнува тържествено своя 55 годишен юбилей като една от първите основани катедри в Университета. С решение на Академичния съвет на ТУ – Габрово зала 3116 (сграда Ректорат) беше именувана в чест на проф. д.т.н. Весел Николаев Савов - първия Ректор на университета и първи Ръководител на катедра „Основи на електротехниката и електроенергетиката“.