Катедра "Основи на електротехниката и електроенергетиката"

КСТ

Ръководител катедра:

доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов 

стая: 1417, 1206 

тел.: 066 827 349, 066 827 313

e-mail: krmri@tugab.bg

Организатор учебна работа:

инж. Румяна Ганчева Пенчева 

стая: 1418 

тел.: 066 827 359

e-mail: rpencheva@tugab.bg

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Име, презиме, фамилия

Стая

Вътрешен телефон

Имейл

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Красимир Маринов Иванов

1417

1206

066 827 349

066 827 313

krmri@tugab.bg

Техн. организатор

инж. Румяна Ганчева Пенчева

1418

066 827 359

rpencheva@tugab.bg

проф. д-р инж. Звездица Петрова Ненова

3113

1205

066 827 396

066 827 376

nenova@tugab.bg

доц. д-р инж. Петър Колев Петров

1206

066 827 313

petrov_p_tu@abv.bg

доц. д-р инж. Георги Цонев Велев

1205

066 827 376

g_velev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Недю Диянов Недев

1420

066 827 538

nedyu.nedev@gmail.com

nnedev@tugab.bg

гл. ас. д-р инж. Ивайло Василев Лазаров

1207

066 827 322

iv.lazarov@mail.bg

гл. ас. д-р инж. Цвятко Колев Върбов

1207

066 827 322

varbov@abv.bg

ас. инж. Николай Радославов Илиев + линк към УИС

1207

066 827 322

nicktherock@abv.bg,

м. н. а. Иван Станев Иванов

1204

066 827 369

 

Хонорувани преподаватели   

проф. д-р инж. Евтим Руйчов Кърцелин

     

Д-р Светла Стефанова Савчева