Технически колеж - Ловеч

Image

Директор:
доц. д-р инж. Никола Драганов

Стая: 1408

Телефон: +359 68 603 925 

e-mail: tklovech@mail.bg


 

Завеждащ адм. служба:     

инж. Теменуга Пенкова,

тел. 0879946696

 e-mail: tklovech@mail.bg


Инспектор УД:   

инж. Антоанета Дикова,

тел. 0879946697

 e-mail: dss80@mail.bg


tk lovech building


Прием на студенти ОКС "Професионален Бакалавър" за учебната 2022-2023 г.

tk lovech 4

Технически колеж - Ловеч

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

МАШИНОСТРОЕНЕ (М)

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО МАШИНОСТРОЕНЕ


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Машиностроене” има за цел да подготвя специалисти с висше образование за успешна професионална Mechanical Engineeringреализация в областта на проектирането, конструирането, производството, експлоатацията, сервизното обслужване, управлението, диагностиката и ремонта на машиностроителни изделия

Завършилите специалност „Машиностроене” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени за работа в съответствие със съвременните постижения на науката и техниката във всички сектори на икономиката, промишлеността и индустрията, свързани с проектиране, производство, изпитване, настройка, експлоатация, ремонт и поддръжка на всички видове машиностроителни изделия.

Специалистите имат теоретични знания и практически опит определящи предназначението им относно организация на фирми, иновационна дейност в областта на машиностроенето, внедряване на технологични системи за управление на качеството и др.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

 

А. Знания

 • Детайлни теоретични и конкретни практически знания, даващи общо техническа подготовка по физика, висша математика, електротехника и електроника, материалознание, инженерна графика, техническа механика, съпротивление на материалите, машинни елементи, информатика и инфор­мационни технологии;
 • mashinostroeneСпециализирани знания по технология на машиностроенето, металорежещи машини и инструменти, рязане на металите, технология на заваряването, технология на леярското производство, термична обработка, обработка на металите чрез пластична деформация, не конвенционални технологии в машиностроенето, CAD/CAM системи в машиностроенето, програмиране и настройване на машини с ЦПУ, автоматизация и роботизация на производството, оптимизация на технологични процеси;
 • Професионални знания по метрология и измервателна техника, електро-хидро и пневмозадвижване, елементи и възли в мехатрониката, токозахранващи устройства, техническа безопасност;
 • Приложни чуждо езикова подготовка и знания за работа със специализирана литература и нормативни документи;
 • Анализ, критично възприемане и разбиране на принципи и процеси в областта на технологиите и оборудването използвани за производството и обработката на традиционно използваните материали в машиностроенето.

Б. Умения

 • Решаване на задачи чрез прилагане на съвременни компютърни методи и средства за разработване на технологични процеси и екипировка в областта на машиностроенето;
 • Engineering Fallback 1100x621Професионално прилагане на придобитите знания и практически опит за аргументирано решаване на задачи за изпълнение на проучвателна, проектантска, и конструкторска работа, свързана с/със:
 1. създаване на нови и усъвършенстване на съществуващи машиностроителни материали и изделия;
 2. подобряване и поддържане на качеството на произвежданата машиностроителна продукция;
 3. оптимизация на технологични процеси в машиностроенето;
 4. програмиране и настройване на машини с ЦПУ;
 5. технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности;
 6. учебно-преподавателска и др. дейности.

PokIndustrieSurMesure BureauEtudes IllustrationArticleОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Конструиране и технология на устройства от машиностроенето; експлоатация и ремонт на машини и съоръжения; инстру­ментална екипировка и нестандартно оборудване.

Завършилите специалност „Машиностроене” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да се реализират във всички сектори на икономиката, изискващи висше образование по тази специалност, като конструктори, технолози, сервизни и лабораторни специалисти, отговорници по качеството, организатори на производство, дистрибутори, настройчици и програмисти на машини с ЦПУ, ръководители на отдели и др.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.

Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона.  

В  процесана  обучението  си  студентите  имат  възможности:    

 • Реализация по специалността
 • Участие в проекти
 • Студентско общежитие
 • Получаване на стипендия
 • Обучение в реална работна среда

След завършване на обучението могат да продължат  в следваща образователно-квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

m 5 m 4

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

ЕЛЕКТРОТЕХНИКА (Е)

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР  ПО  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Studying Electrical EngineeringСпециалност „Електротехника” има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практи­чески знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, експло­атацията, сервиза, управлението, диагностиката и ремонта на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения, битова техника и електро­апаратура.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бака­лавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с производство, изследване, проекти­ране, изпит­ване, настройване, експлоатация и ремонт на електрически  машини  и апарати, елек­трически и електроенергийни съоръжения от всички видове за всички възможни номинални данни и предназначения, елек­тробитова техника, електротранспорт, строителство, селско стопанство и др.

electrical engineering 3

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

 • Детайлни теоретични и конкретни практически знания за фундаментална и общотехническа подготовка по: висша математика, физика, теоретична електротехника, електри­чески измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, материалознание, тех­­ническа безопасността, техническото чертане и стан­дар­тизация, икономика и организация на про­из­водството;
 • Специална подготовка по електрически машини, електрически апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване, преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, освети­тел­на техника и др.;
 • Специализирана подготовка по контрол и диагностика на електрически машини и апарати, проектиране на електрически машини, комутационни апарати ниско напрежение, битова електротехника, автомобилна електро­техника и електроника, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати и др.

Б. Умения

 • Решаване на разнообразни технически задачи чрез прилагане на съвременни методи и средства в областта на електрическите машини и апарати и електромеханичните устройства и системи;
 • Прилагане на фундаментални теоретични знания за извършване на проучвателна, проектантска и конструкторска работа по проектиране и конструиране и технология на детайли, възли и готови електротехнически изделия; 
 • Монтаж на електрически машини и апарати и електроенергетични съоръжения;
 • Пускане в експлоатация и техническо обслужване на електрическите уредби и съоръжения;
 • Изпитване, изследване и анализ на параметрите на електромеханични устройства в произ­водствени и лабора­торни условия и оформяне на необходимите документи;
 • Сервизна дейност на електротехнически изделия и съоръжения;
 • Технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности;
 • Учебно-преподавателска дейност.

e2

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка, производство, експлоатация, диагностика и поддръжка на електрически устройства и съоръжения, електроснабдителни мрежи,   системи в индустрията, транспорта   и  битовата техника.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да се реализират във всички сфери на икономиката, изискващи висше образование по тази специалност, в областта на електропромишлеността, енергетиката,  производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето,  строителството, електротранспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстил­ната, химическата и др. промишленост.

Могат да бъдат насочени за заемане на длъжности като конструктори, технолози, енергетици, сервизни и лабораторни специалисти, ОТК, организатори производство, дистрибутори, управленчески персонал и др.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.

Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона. 

В  процесана  обучението  си  студентите  имат  възможности:   

 • Реализация по специалността
 • Участие в проекти
 • Студентско общежитие
 • Получаване на стипендия
 • Обучение в реална работна среда

След завършване на обучението могат да продължат  в следваща образователно- квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

e1

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ (КСТ)

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР  ПО  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ


Network Computer Systems Administrator 840x505АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Компютърни системи и технологии” (КСТ) има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация във всички стопански сфери, свързани с компютърни системи, мрежи и информационни технологии, за всички възможни предназна­чения.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с проектиране, конструиране, произ­водство, изследване, изпитване, настройване, експлоатация и ремонт на компютърни мрежи и системи и информационни технологии.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

 • Детайлни теоретични и конкретни практически знания за фундаментална и общотехническа подготовка по: висша математика, физика, теоретична електротехника, електрически измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, материалознание, тех­­ническа безопасност, техническо чертане и стан­дар­тизация, икономика и организация на про­из­водството;
 • Теоретични познания от теорията, характеристиките и възможностите на микропроцесорната техника. операционните системи, компютърните мрежи и системи и мулти­медийната техника, тяхното приложение, настройка, профилактика и поддръжка;
 • Професионални знания за методите и средствата за  контрол   на  показателите при произ­веждането. настройването, изпитването и експлоатацията на компютърна техника, елек­трон­на апаратура, токозахранващи устройства, компютърни мрежи, системи и технологии;
 • Специализирани познания от терминологията на компютърните мрежи и системи и информационни технологии.
 • Приложна чуждоезикова подготовка, знания и възможности за работа със специализирана литература и нормативни документи на чужди езици.
 • Приложни познания за използването на съвременна офис техника, приложни програмни продукти, САD/CАМ системи и възможностите на компютърната графика.
 • Анализ, критично възприемане и разбиране на принципи и процеси в областта на общата теория на компютърната техника и мрежи, оптимално моделиране и проектиране на устройства и съоръжения, свързани с приложението на информационните технологии.

Б. Умения

 • Решаване на разнообразни технически задачи чрез прилагане на съвременни методи и средства в областта на компютърната техника и информационните системи.
 • Прилагане на фундаментални теоретични знания за извършване на проучвателна, проектантска и конструкторска работа по проектиране, конструиране и технология на детайли, възли и готови  компютърни устройства, мрежи, системи и технологии; 
 • Монтаж на съоръжения, свързани с приложението на информационните технологии;
 • Пускане в експлоатация и техническо обслужване на такива съоръжения, както и внедряване и адаптация на информационни технологии.
 • Изпитване, изследване и анализ на параметрите на такива съоръжения в производствени и лабораторни условия и оформяне на необходимите документи;
 • Сервизна дейност на компютърна техника;
 • Технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности;
 • Учебно-преподавателска дейност.

aslan computer systems 2

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Всички области на икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатаират компютърни системи и се използват  информационни технологии, компютърно и микропроцесорно управление.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да се реализират във всички сфери на икономиката, изискващи висше образование по тази специалност, в областта на компютърните системи, компютър­ните мрежи и информационните технологии в комуникациите, енергетиката, машиностро­енето,  строителството, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

Могат да бъдат насочени за заемане на длъжности като конструктори, технолози, системни администратори, сервизни и лабораторни специалисти, ОТК, организатори производство, дистрибутори, управленчески персонал и др.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.

Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона. 

В  процесана  обучението  си  студентите  имат  възможности за:   

 • Реализация по специалността
 • Участие в проекти
 • Студентско общежитие
 • Получаване на стипендия
 • Обучение в реална работна среда

След завършване на обучението могат да продължат  в следваща образователно-квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

kst2