Технически колеж - Ловеч

Image

Директор:
доц. д-р инж. Никола Драганов

Стая: 1408

Телефон: +359 68 603 925 

e-mail: tklovech@mail.bg


Завеждащ адм. служба:

инж. Теменуга Пенкова,

тел. 0879946696

 e-mail: tklovech@mail.bg


Инспектор УД:

инж. Антоанета Дикова,

тел. 0879946697

 e-mail: dss80@mail.bg


 

tk lovech building

 

СПЕЦИАЛНОСТИ ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"


Прием на студенти ОКС "Професионален Бакалавър" за учебната 2024-2025 г.

tk lovech 4

Технически колеж - Ловеч

Професионално направление 5.1 "Машинно инженерство"

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР ПО АВТОМОБИЛНА МЕХАТРОНИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Автомобилна мехатроника" е съобразена със световните тенденции в развитието на най - перспективните и иновативни области на инженерните науки, съчетавайки методите на техническата механика, електротехника, електрониката и информационните компютърни технологии.

am1Автомобилна мехатроника е интердисциплинарна специалност, която включва следните компоненти: механични системи (механизми, устройства, възли, сглобени единици), електрически и електронни системи (електромеханични устройства, изпълнителни механизми, сензори, микроелектроника) и информационни системи (микрокомпютьрна техника и специализиран софтуер).

Специалността дава достатъчна фундаментална, общогехническа и специализираща подготовка, знания и компетентност, необходими при осъществяването на професионалната реализация с подходяща професионална гъвкавост и адаптивност.

Завършилите специалност „Автомобилна мехатроника" с образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър" са подготвени за прилагането на научни и приложни постижения в проектирането, внедряването, производството и използването на мехатронни компоненти и системи в съвременното автомобилостроене.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

Основни теоретични знания и конкретни практически умения в областта на механиката, електротехниката, електрониката, електромеханичните устройства, хидравликата и пневматиката, сензорната техника, информационните технологии и програмиране.

Знания за основните принципи, структурата и класификацията на автомобилните системи за управление, моделите дизелови и бензинови двигатели като обект на управление, електрооборудването, електрическите, електронните и мехатронните системи на автомобила.

am2

Познания за конструкцията, характеристиките и алгоритмите на действие на мехатронните компоненти в автомобила, при различните им режими на работа.

Знания за технологиите, оборудването и автоматизацията, използвани в съвременната мехатроника.                                                                                                                

Знания за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила.

Анализ, критично възприемане и разбиране на принципи и процеси в областта на автомобилната мехатроника, свързани с проектирането, конструирането, производството, експлоатацията и ремонта на мехатронни автомобилни компоненти и системи.

Б. Умения

Умения за проектиране, производство, монтиране и ремонтиране на мехатронни компоненти и системи в автомобили и други транспортни средства.

Умения за извършване на диагностика и контрол на механизмите и системите на автомобила.

Умения за извършване на изпитания и провеждане на регулировка на основни агрегати и системи на автомобила.

Решаване на задачи чрез прилагане на съвременни методи и средства в областта на компютърното разработване, проектиране и производство на мехатронни компоненти, технологични процеси и организация за тяхното производство.

Организация и управление на фирми в областта на производството на мехатронни компоненти, възли и системи за автомобилната мехатроника.

Организация, планиране и управление на сервизно-ремонтна дейност на автомобилна и мехатронна техника.

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Завършилите специалност „Автомобилна мехатроника” с образователно- квалификационна степен „професионален бакалавър"’ могат да извършват конструктивно- технологична, производствена, експлоатационна, контролно-техническа, диагностично- ремонтна, управленска, организационна и други специализирани дейности, свързани с функционирането и управлението на фирми от машиностроенето.

Те имат възможност да продължат обучението си в следваща образователно- квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

Професионално направление 5.2 "Електротехника, електроника и автоматика"

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР  ПО  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА


АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Studying Electrical EngineeringСпециалност „Електротехника” има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практи­чески знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация в областта на проектирането, конструирането, експло­атацията, сервиза, управлението, диагностиката и ремонта на електрически машини и апарати, електрически и електроенергийни съоръжения, битова техника и електро­апаратура.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бака­лавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с производство, изследване, проекти­ране, изпит­ване, настройване, експлоатация и ремонт на електрически  машини  и апарати, елек­трически и електроенергийни съоръжения от всички видове за всички възможни номинални данни и предназначения, елек­тробитова техника, електротранспорт, строителство, селско стопанство и др.

electrical engineering 3

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

 • Детайлни теоретични и конкретни практически знания за фундаментална и общотехническа подготовка по: висша математика, физика, теоретична електротехника, електри­чески измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, материалознание, тех­­ническа безопасността, техническото чертане и стан­дар­тизация, икономика и организация на про­из­водството;
 • Специална подготовка по електрически машини, електрически апарати, електроенергетика, технологии в електротехниката, електрозадвижване, преобразувателна техника, възобновяеми енергийни източници, освети­тел­на техника и др.;
 • Специализирана подготовка по контрол и диагностика на електрически машини и апарати, проектиране на електрически машини, комутационни апарати ниско напрежение, битова електротехника, автомобилна електро­техника и електроника, експлоатация и ремонт на електрически машини и апарати и др.

Б. Умения

 • Решаване на разнообразни технически задачи чрез прилагане на съвременни методи и средства в областта на електрическите машини и апарати и електромеханичните устройства и системи;
 • Прилагане на фундаментални теоретични знания за извършване на проучвателна, проектантска и конструкторска работа по проектиране и конструиране и технология на детайли, възли и готови електротехнически изделия; 
 • Монтаж на електрически машини и апарати и електроенергетични съоръжения;
 • Пускане в експлоатация и техническо обслужване на електрическите уредби и съоръжения;
 • Изпитване, изследване и анализ на параметрите на електромеханични устройства в произ­водствени и лабора­торни условия и оформяне на необходимите документи;
 • Сервизна дейност на електротехнически изделия и съоръжения;
 • Технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности;
 • Учебно-преподавателска дейност.

e2

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Разработка, производство, експлоатация, диагностика и поддръжка на електрически устройства и съоръжения, електроснабдителни мрежи,   системи в индустрията, транспорта   и  битовата техника.

Завършилите специалност „Електротехника” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да се реализират във всички сфери на икономиката, изискващи висше образование по тази специалност, в областта на електропромишлеността, енергетиката,  производството на електрически машини и апарати, производството и сервиза на битова електротехника, по експлоатацията и поддържането на електротехническото оборудване в машиностроенето,  строителството, електротранспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстил­ната, химическата и др. промишленост.

Могат да бъдат насочени за заемане на длъжности като конструктори, технолози, енергетици, сервизни и лабораторни специалисти, ОТК, организатори производство, дистрибутори, управленчески персонал и др.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.

Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона. 

В  процесана  обучението  си  студентите  имат  възможности:   

 • Реализация по специалността
 • Участие в проекти
 • Студентско общежитие
 • Получаване на стипендия
 • Обучение в реална работна среда

След завършване на обучението могат да продължат  в следваща образователно- квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

e1

Професионално направление 5.3 "Комуникационна и компютърна техника"

Образователно-квалификационнa степен: ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР

Форма на обучение: РЕДОВНА

Водеща катедра: МАШИНОСТРОЕНЕ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ  И  ЕЛЕКТРОТЕХНИКА

Период на обучение: TРИ ГОДИНИ 

Професионална квалификация: ПРОФЕСИОНАЛЕН  БАКАЛАВЪР  ПО  КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ


Network Computer Systems Administrator 840x505АНОТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНОСТТА:

Специалност „Компютърни системи и технологии” (КСТ) има за цел на основата на придобити задълбочени теоретични и практически знания и умения да подготви широкопрофилни специалисти за успешна професионална реализация във всички стопански сфери, свързани с компютърни системи, мрежи и информационни технологии, за всички възможни предназна­чения.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” са подготвени да работят във всич­ки сфери на икономиката, промишлеността и индус­трията, свързани с проектиране, конструиране, произ­водство, изследване, изпитване, настройване, експлоатация и ремонт на компютърни мрежи и системи и информационни технологии.

 

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ

А. Знания

 • Детайлни теоретични и конкретни практически знания за фундаментална и общотехническа подготовка по: висша математика, физика, теоретична електротехника, електрически измервания, електротехнически материали, програмиране и използване на компютри, електроника, материалознание, тех­­ническа безопасност, техническо чертане и стан­дар­тизация, икономика и организация на про­из­водството;
 • Теоретични познания от теорията, характеристиките и възможностите на микропроцесорната техника. операционните системи, компютърните мрежи и системи и мулти­медийната техника, тяхното приложение, настройка, профилактика и поддръжка;
 • Професионални знания за методите и средствата за  контрол   на  показателите при произ­веждането. настройването, изпитването и експлоатацията на компютърна техника, елек­трон­на апаратура, токозахранващи устройства, компютърни мрежи, системи и технологии;
 • Специализирани познания от терминологията на компютърните мрежи и системи и информационни технологии.
 • Приложна чуждоезикова подготовка, знания и възможности за работа със специализирана литература и нормативни документи на чужди езици.
 • Приложни познания за използването на съвременна офис техника, приложни програмни продукти, САD/CАМ системи и възможностите на компютърната графика.
 • Анализ, критично възприемане и разбиране на принципи и процеси в областта на общата теория на компютърната техника и мрежи, оптимално моделиране и проектиране на устройства и съоръжения, свързани с приложението на информационните технологии.

Б. Умения

 • Решаване на разнообразни технически задачи чрез прилагане на съвременни методи и средства в областта на компютърната техника и информационните системи.
 • Прилагане на фундаментални теоретични знания за извършване на проучвателна, проектантска и конструкторска работа по проектиране, конструиране и технология на детайли, възли и готови  компютърни устройства, мрежи, системи и технологии; 
 • Монтаж на съоръжения, свързани с приложението на информационните технологии;
 • Пускане в експлоатация и техническо обслужване на такива съоръжения, както и внедряване и адаптация на информационни технологии.
 • Изпитване, изследване и анализ на параметрите на такива съоръжения в производствени и лабораторни условия и оформяне на необходимите документи;
 • Сервизна дейност на компютърна техника;
 • Технологична, производствена, административна, търговска и др. дейности;
 • Учебно-преподавателска дейност.

aslan computer systems 2

ОБЛАСТИ НА РЕАЛИЗАЦИЯ

Всички области на икономиката, обслужването, администрацията, банковото дело и др., където се разработват, внедряват и експлоатаират компютърни системи и се използват  информационни технологии, компютърно и микропроцесорно управление.

Завършилите специалност „КСТ” с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” могат да се реализират във всички сфери на икономиката, изискващи висше образование по тази специалност, в областта на компютърните системи, компютър­ните мрежи и информационните технологии в комуникациите, енергетиката, машиностро­енето,  строителството, транспорта, селското стопанство, хранително-вкусовата, текстилната, химическата и др. промишленост.

Могат да бъдат насочени за заемане на длъжности като конструктори, технолози, системни администратори, сервизни и лабораторни специалисти, ОТК, организатори производство, дистрибутори, управленчески персонал и др.

Технически колеж – Ловеч разполага с добре структурирана и обезпечена материална база – учебен корпус, лаборатории и компютърни зали, учебни работилници, библиотеки, столова и студентско общежитие.

Практическото обучение се провежда във фирми в град Ловеч и региона. 

В  процесана  обучението  си  студентите  имат  възможности за:   

 • Реализация по специалността
 • Участие в проекти
 • Студентско общежитие
 • Получаване на стипендия
 • Обучение в реална работна среда

След завършване на обучението могат да продължат  в следваща образователно-квалификационна степен и да участват в различни форми на продължаващо обучение.

kst2