Научноизследователска и Издателска дейност

  1. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически универистет - Габрово за 2024-2027 година
  2. Правилник за управление на интелектуалната собственост на Технически университет -Габрово
  3. Правилник за дейността на Университетски център за научни изследвания и технологии към Технически университет - Габрово
  4. Правилник за организацията и дейността на Университетски център за информационни системи и технологии
  5. Правилник за издаване на Известия на Технически университет - Габрово
  6. Правилник за дейността на Университетско издателство „Васил Априлов”
  7. Правилник за издаване на вестник на Технически университет - Габрово
  8. Вътрешни правила за финасово стимулиране на публикационната активност в ТУ-Габрово
  9. Стратегия за развитие на научните изследвания в Технически университет - Габрово за периода 2021-2023 година