Стратегия за интернационализация на Технически университет - Габрово

за периода 2020 - 2030 годинаstrategic planning

 

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И КОНЦЕПТУАЛНА РАМКА

Интернационализацията на висшето образование се реализира на международно, национално и институционално ниво. Подобряването на качеството на преподаване и учене и подготовка на студенти за живот и работа в глобализирания свят са основните аргументи за засилената роля на интернационализацията на висшето образование на европейско ниво.

В Европейските стратегически документи интернационализацията във висшето образование е дефинирана като осъзнат процес на интегриране на международното, интеркултурното и глобалното измерение, чрез който се постига качество на образованието и научните изследвания за всички студенти, преподаватели и административен персонал.

Провежданите политики на национално ниво определят международната студентска мобилност, сътрудничеството в областта на научните изследвания и стратегическите партньорства като основни приоритети за модернизация на висшето образование.

Стратегията за интернационализация на Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) за периода 2020–2030 година има за цел да посочи пътя и конкретните дейности, които Университетът ще предприеме, за да се утвърди като международно разпознаваем и признат изследователски университет за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти, потребностите на индустрията и дигиталното общество.

Стратегията се основа на редица европейски, национални и институционални стратегически документи в това число:

 • Закон за висшето образование;
 • Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030;
 • Мандатна програма на Технически университет – Габрово за периода 2019 -2023 година.

Стратегията за интернационализация е разработена в съответствие с основните приоритети за развитие на Университета, заложени в Мандатната програма на Технически университет – Габрово за периода 2019 – 2023 година:

 • Утвърждаване на Технически университет – Габрово като водещ изследователски университет в рамките на Европейска университетска мрежа.
 • Съвместяване на традиции и иновации в образователния процес и научноизследователската дейност. Достигане на европейски стандарти в областта на обучението на студенти и докторанти.
 • Осигуряване на високо качество на образованието посредством прилагането на нови и иновативни подходи за обучение и използване на образователни ресурси, информационни и комуникационни технологии.
 • Разширяване на дела на дигиталните технологии в образователния процес и научноизследователската дейност. Създаване на работещ/и модел/и на „Индустрия 4.0”.
 • Развитие на специалностите, по които се провежда обучение в Технически университет – Габрово, и издигане на тяхната роля и значимост.
 • Развитие на системата за кандидатстудентски прием в съответствие с пазарните принципи на конкурентната среда в образователния пазар, при сътрудничество със средните училища и партньорите от бизнеса и с активно участие на студенти, докторанти, преподаватели и служители.
 • Интегриране на научната и иновационната инфраструктура в Технологичен парк на ТУ-Габрово.
 • Развитие на основните звена на ТУ-Габрово при прилагане на последователна политика за повишаване квалификацията, мотивацията, компетентността и научното израстване на академичния състав.
 • Стимулиране и финансиране на публикационната дейност в реферирани издания и регистрирането на обекти на интелектуална собственост.
 • Европейска интеграция и международно сътрудничество с широк спектър от партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, проекти и инициативи.
 • Планиране, организиране и отчитане на всички дейности при спазване на принципите за академичност и етичност.
 • Стимулиране на творческата активност и участието на студентите в академичния живот на Университета.
 • Осигуряване на ефективно управление и финансова стабилност на Университета. Подобряване на финансово-счетоводното и административното обслужване.
 • Разширяване на системата за финансово стимулиране на академичния състав за високи научни резултати и повишаване на материалния статус на работещите в Университета.
 • Модернизиране и разширяване на материалната база на ТУ-Габрово с цел подобряване на качеството на обучение и на научноизследователска работа на преподавателите, студентите и докторантите. Изграждане на атрактивна социална среда, осигуряваща съвременни условия за обучение и труд.
 • Институционална и програмна акредитация на професионалните направления и докторските програми.
 1. ВИЗИЯ

Технически университет – Габрово да се утвърди като международно разпознаваем и признат изследователски университет, част от европейското образователно и научно пространство, заемащ престижно място в международните класации, член на университетски мрежи и научни инфраструктури и партньор на водещи университети от цял свят.

Визията определя превръщането на Университета в притегателно място за чуждестранни преподаватели, изследователи и студенти, където студенти, преподаватели и администрация придобиват глобални компетенции и притежават способността да комуникират ефективно без културни и езикови бариери и да учат, преподават и работят в мултикултурна и многоезикова среда.

 1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Интегрирането на висшите училища в Европейското пространство за висше образование показа, че академичната свобода и институционалната автономия, разнообразието на учебните планове и програми и националните специфики на образователните традиции и системи не са непреодолими пречки пред интернационализацията. Интернационализацията във висшето образование спомага за интеграция не само на процесите на преподаване и обучение, на научните изследвания и проекти, но на самия начин на функциониране на управлението и администрирането, и води до развитите на среда за обмен на хора и идеи между университети, народи и страни. Това разбиране за интернационализацията във висшето образование показва, че интернационализацията не е цел, а средство за повишаване на качеството на обучение и преподаване, научните изследвания и иновативната дейност.

В този контекст стратегическата цел е развитието на ТУ-Габрово като университет – част от единното европейско образователно и научноизследователско пространство чрез:

 • институционален ангажимент за интернационализация и превръщане на международното сътрудничество в приоритет чрез разширяване на академичните партньорства и повишаване на подготвеността на академичния състав, служителите и студентите за работа в глобална и дигитална среда;
 • интернационализация на образователната дейност чрез коопериране с международни образователни и изследователски институции за обмен и обучение по съвместни програми за издаване на двойни дипломи;
 • интернационализация в областта на научните изследвания чрез участие в университетски мрежи, международни научни проекти и инфраструктури и привличане на изследователи и преподаватели за работа в ТУ-Габрово.
 1. ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ
 1. Институционален ангажимент за интернационализация
  1. Осигуряване на необходимия административен капацитет за реализиране на ангажиментите за интернационализация на ТУ-Габрово.
  2. Повишаване на уменията на академичния състав, администрацията и студентите за работа в условията на глобално и дигитално общество.
  3. Осигуряване на подходяща среда за обучение, изследвания и академична мобилност.
  4. Европейска интеграция и международно сътрудничество с широк спектър от партньори в рамките на двустранни и многостранни договорености, проекти и инициативи.
 1. Интернационализация на образователната дейност
  1. Повишаване на участието на студенти и докторанти в мобилност, обмен и стажове в чуждестранни университети, неправителствени и бизнес организации.
  2. Повишаване на участието на академичния състав в мобилност, преподаване и изследване в чуждестранни университети, индустриални предприятия и организации на гражданското общество.
  3. Увеличаване на дела на съвместните образователни програми и програми с възможност за издаване на двойни дипломи.
  4. Привличане на повече чуждестранни студенти в ТУ-Габрово за обучение и стажове.
 1. Интернационализация в областта на научните изследвания
  1. Участие в международни и национални научни и образователни проекти.
  2. Привличане на чуждестранни изследователи и преподаватели за работа в изградената научна инфраструктура на ТУ-Габрово.

5. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЦЕЛИ

Всички дейности са насочени към изпълнение на стратегическата цел и се основават на принципите на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, прозрачност и информираност, ясни правила за достъп до програми за обмен, професионализъм, инициативност и екипна работа.

 1. Институционален ангажимент за интернационализация
  1. Подобряване на координацията между административните звена при осъществяване на процеса на интернационализация.
  2. Увеличаване на броя на преподавателите и служителите, участващи в мобилност по програма „Еразъм+“.
  3. Квалификация на академичния състав и служителите в областта на информационните и комуникационни технологии и чуждоезиковото обучение.
  4. Формиране на глобални компетенции на студентите на ТУ-Габрово, които ще им помогнат да се реализират професионално в България и чужбина.
  5. Осигуряване на подходяща среда за обучение, изследвания и академична мобилност на входящи студенти, изследователи, преподаватели и административен състав.
  6. Разширяване на мрежата от активни партньорства и развитие на вече установени стратегически партньорства чрез засилване на краткосрочния обмен.
  7. Включване на Университета в Европейски консорциум/и за научна инфраструктура.
 1. Интернационализация на образователната дейност
  1. Увеличаване на броя на студентите и докторантите, които реализират мобилност в ТУ-Габрово.
  2. Увеличаване на дела на модулите и дисциплините от учебните програми, за които е осигурено обучение на чужд език. Разработване на дистанционни курсове с отворен достъп и максимално използване на възможностите за „смесена мобилност“ за студенти и докторанти, изследователи и преподаватели. Специално внимание към слабо представените в мобилността групи.
  3. Прозрачни, последователни и надеждни процедури за пълно признаване на натрупаните кредити и постигнатите резултати от изходяща студентска мобилност.
  4. Коопериране с международни образователни и изследователски институции за обмен и обучение по съвместни програми за издаване на двойни дипломи. Разработване на нови специалности за съвместно обучение и двойни дипломи с ключови партньорски университети.
  5. Хармонизиране на учебните планове и програми с тези на водещи университети, обучаващи в сходни специалности, с цел улесняване на академичния обмен.
  6. Установяване на контакти с български училища зад граница с цел привличане на бъдещи студенти.
 1. Интернационализация в областта на научните изследвания
  1. Разширяване на участието на Университета в международни образователни и научноизследователски проекти и инфраструктури.
  2. Кандидатстване с проекти, финансирани по национални оперативни програми и програми на Европейския съюз (ЕС).
  3. Интензивен трансфер на знания и технологии с международни партньори и изследователски и бизнес организации.
  4. Участие на студенти и докторанти в научноизследователската работа по международни проекти.
  5. Участие на студенти и докторанти, преподаватели и изследователи в международни научни форуми.
  6. Поддържане на съществуващите и установяване на нови членства в международни научни организации.
  7. Публикуване на общи изследователски резултати и съвместни научни изследвания в списание „Известия на Технически университет-Габрово” и в международната научна конференция „УНИТЕХ”.
 1. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА И ОСНОВНИ ИНДИКАТОРИ

Очакваното въздействие на стратегията е да доведе до постигане на стратегическата цел. Планираните дейности за постигане на оперативните цели ще допринесат за:

 1. Повишаване на качеството на предлаганото от ТУ-Габрово обучение, осигуряващо съвместимостта му с европейските образователни системии конкурентоспособността му в Европейското образователно пространство.
 2. Изграждане на устойчива и ефективна връзка с потребителите на кадри за поддържане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование на пазара на труда.
 3. Гарантиране на кариерното израстване на преподавателите в ТУ-Габрово и стимулиране на най-добрите преподаватели.
 4. Разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот чрез приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение.
 5. Развитие на мрежата от международни партньорства на Университета и разширяване на нейния географски обхват чрез интензифициране на двупосочната мобилност във всички нейни форми.
 6. Усъвършенстване на системата за управление и финансиране на Университета, чрез разширяване участието в образователни и изследователски проекти в партньорство с образователни и изследователски институции и с бизнес организации от Европа и света.

Основните индикатори за измерване на напредъка на процеса на интернационализация са:

 • брой студенти/докторанти, преподаватели/служители, включени в международен обмен;
 • брой студенти/докторанти, преподаватели, изследователи и служители, осъществили чуждоезиково обучение;
 • брой студенти, докторанти, изследователи, преподаватели, включени в курс за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения;
 • брой учебни планове и програми, разработени с участието на чуждестранни университети;
 • брой действащи международни научноизследователски проекти с участието на ТУ-Габрово;
 • брой изпълнявани проекти, финансирани по национални програми и програми на ЕС;
 • брой партньорства с чуждестранни университети, международни организации, бизнес организации и европейски и международни мрежи;
 • брой студенти/докторанти, преподаватели/служители, реализирали мобилност в ТУ-Габрово;
 • брой предлагани дисциплини, модули на чужд език;
 • брой предлагани бакалавърски и магистърски специалности и докторски програми на чужд език.

Оценката на напредъка ще се извършва ежегодно.

Реализирането на стратегията е обвързано с обединяването на институционални и индивидуални усилия. За да се превърне в надежден инструмент за действие, стратегията разчита на ангажираността и съпричастността на цялата академична общност. Тя е насочена към студенти, преподавателски състав, Ръководство, Университетски център за международни и национални програми и проекти, сектор „Учебна дейност“, Университетски кариерен център, бизнес партньори и общността на възпитаниците на ТУ-Габрово „Алумни“.

Стратегията е приета с решение на Академичния съвет на Технически университет - Габрово на 14.04.2020 г. с Протокол № 7/14.04.2020 г.