Международни проекти

 

Тема Номер Период Финансиране
КОМЕНСКИ
1 Chemistry is all around Network 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW 1.12.2011   - 30.11.2014 г. 24 435 €
ГРЮНДВИГ
2 Active Ageing Learning Community 526384-LLP-1-2012-1-BG-GRUNDTVIG-GMP 01.11.2012 - 31.10.2014 42 508 € (14 170 €)
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ – Трансфер на иновации
3 Modern University in Modern Europe (Модерни университети в модерна Европа) 2012-1-PL1-LEO05-27455 1.12.2012г. – 30.11.2014 г. 21 686,76 € (7 228,92€)
4 Automatization, Robotization for a new Reindustrialisated Europe  2013-1-PL1-LEO05-37568 1.12.2013 – 30.11.2015 58 372 € (19 457 €)
LLP/Ключова дейност 2
5 Game Based Language Learning 531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP 2012 - 2014 19 869 € (6 624 €)
TEMPUS
7 Innovation and Implementation of Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR 2011-2014 22783
LLP/Ключова дейност 2
8 Game Based Language Learning – GABALL 531327-LLP-1-2012-1-PT-KA2-KA2MP 2012 - 2014 19869
ЮГОИЗТОЧНА  ЕВРОПА
ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
9 Международна мрежа от образова-телни и изследователски инсти-туции за сътрудничество  в област-та на автомобилната индустрия AUTOCLUSTERS 07.2009 –07.2012 200 000 лв.
10 Tackling the “Broadband Gap” in SEE Rural areas through PPP model РР4BROADBAND 09.2012 –08.2014 г. 82 607,25 € (14577,75 € от МРРБ)
TEMPUS
11 Innovation and Implementation of Curriculum Vocational Studies in the Field of Digital Television and Multimedia (RICUM) 517022-TEMPUS-1-2011-1-RS-TEMPUS-JPCR 2011-2014 22783
Intelligent Energy Europe (IEE)
12 Училищен панел за високо енергийно ефективни продукти  Проект IEE/09/912 2009 - 2012 22 498 €
Royal Society
13 Интелигентно електронно оценяване за адаптивна индиви-дуална среда за обучение Проект 100302 01.10.2010 –30.09.2012  
Lifelong Learning
14 Future Education and Training in computing: How to Support Learning at Anytime Anywhere 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW 01.10.2013 – 30.09.2016 4500
Norway Grants
15 Development and Manufacturing of Innovative Energy Saving Industrial lightings with Built-in LEDs RAAND 2401/104568 07.11.2014 – 30.04.2016 280000,01
МИЕТ
16 Създаване и развитие на центрове за насърчаване на предприема-чеството във висшите училища в България N137/9.11.2009 9.11.2009 – 9.11.2012 г. 370 703 лв.

 

 


ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“


 

Програма

 

Проект

 

Тема

Продължителност

Финансиране за ТУ-Габрово

1.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

Образователна мобилност за граждани

№2015-1-BG01-KA103-013808

 

Координатор:

проф. дтн. инж. Райчо Иларионов

Контактно лице:доц. д-р Цв. Ганкова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

01.06.2015 г. 30.09.2016 г.

102 719€/

2.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

Образователна мобилност за граждани

№ 2016-1-BG01-KA103-023204

 Координатор:

проф. дтн. инж. Райчо Иларионов

Контактно лице:

доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

01.06.2016 г. 30.09.2017 г.

91 086€

3.

ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

Образователна мобилност за граждани

№ 2017 – 1 – BG01-KA103-035598

Координатор: проф. дтн. инж. Райчо Иларионов

Контактно лице: доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

01.06.2017 г.

30.09.2018 г.

82 339 €

4.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

Образователна мобилност за граждани

№ 2018-1-BG01-KA103-047173

Координатор:

проф. дтн. Инж. Райчо Иларионов

Контактно лице:

доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

01.06.2018 г. – 30.09.2019 г.

127 305 €

5.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

Образователна мобилност за граждани

Договор №2019-1-BG01-KA103-061312

Координатор:

проф. дтн. Инж. Райчо Иларионов

Контактно лице:

доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни

01.06.2019 г.

30.09.2020 г.

113 870  €

6.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

 

Образователна мобилност за граждани -  Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави

Договор №2020-1-BG01-KA103-078098

Координатор:

проф. д-р инж. Илия Железаров

Контактно лице: доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни държави

01.06.2020 г.

30.09.2022 г.

108 121 €

7.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

 

Образователна мобилност за граждани  - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

Договор №2020-1-BG01-KA107-078265

Координатор:

проф. д-р инж. Илия Железаров

Контактно лице:

доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави

01.08.2020 г. 31.07.2023 г.

54 670 €

8,

„ЕРАЗЪМ+“

КД 1:

 

Образователна мобилност за граждани  - Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование

Договор №2021-1-BG01-KA131-HED-000003191

Координатор:

проф. д-р инж. Илия Железаров

Контактно лице:

доц. д-р Л. Русанова

Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование

01.09.2021 г.

31.10.2023 г.

151 583 €

9

ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

586297-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Контактно лице: ст. преп. Цветелина Петрова

Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN)

11.01.2018 г.

31.07. 2021г.

36 205 €

10.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

 

№ 2020-1-BG01-KA202-079042

Контактно лице:

ст. преп. Ирена Рашкова

Общност за повишаване на квалификацията на инженерно-техническия персонал чрез активно учене (allCUTE)

01.09.2020 – 31.08.2022 г.

35 795 €

11

„ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

№  2020-1-BG01-KA201-079274

Контактно лице:

доц. Стефан Иванов

Училища за творци: Включване на 3D дизайн и програмиране в обучението в средните училища с цел насърчаване креативността и ангажираността на учениците с науката, технологиите, инженерството и математиката

01.12.2020 – 30.11.2022

50 560 €

12.

Програма ЕРАЗЪМ:

Обучение през целия живот

№ 539461-LLP-1-2013-1-BG-ERASMUS-ENW

Контактно лице:

доц. д-р Ив. Симеонов

Бъдещото образование и обучение по компютърни науки: Как да подпомагаме обучението по всяко време и навсякъде (“FETCH”)

01.10.2013 г. 30.09.2016 г

1800€

13

„ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

№ 2016-1-PL01-KA202-026350

Контактно  лице:

проф. д-р Тошко Ненов

Стратегическо партньорство в областта на мехатрониката за иновативен и интелигентен растеж на европейските малки и средни предприятия

(MechMate)

01.11.2016 г.-

31.12.2018 г.

 42.317  €

14.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

№ 2017-1-BG01-KA202-036327

Контактно  лице:

проф. д-р Тошко Ненов

Разработване на иновативни подходи за професионално образование с цел стимулиране на кариерната реализация и обучението в сферата на науката, технологиите, инженерството и математиката

01.10.2017 г.-

30.11.2019 г.

39 749 €

15.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 2:

Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики

586297-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2-CBHE-JP

Контактно лице: ст. преп. Цветелина Петрова

Активно учене в интернационална инженерна среда (ALIEN)

11.01.2018 г.

31.01. 2020 г.

36 205 €

16.

„ЕРАЗЪМ+“

КД 3:

Бизнес партньорства в областта на ПОО за обучения на работното място и стажове

№ 585151-EPP-1-2017-1-BG-EPPKA3-VET-APPREN

Контактно лице:

ст. преп. Ирена Рашкова

Клъстер - стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери

01.10.2017г.-

30.09.2019г.

53.104 €

ПРОГРАМА NORWAY GRANTS

17.

NORWAY GRANTS

Норвежки финансов механизъм 2009-2014 –„Иновации в зелената индустрия

№ RAAND 2401/104568

Контактно лице:  доц. Пламен Цанков

Разработка и производство на иновативни енергоспестяващи промишлени осветителни тела с вградени светодиоди

07.11.2014-30.04.2016 г.

71 639 лв.