Общоуниверситетски

 

 1. Правилник за дейността на Технически университет - Габрово
 2. Етичен кодекс на Технически университет – Габрово
 3. Правилник за устройството и дейността на Контролния съвет на Технически университет - Габрово
 4. Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет
 5. Правилник за дейността на Технически колеж - Ловеч
 6. Правилник за дейността на Технологичен парк на Технически университет – Габрово
 7. Правилник за прилагане на антикорупционни процедури в Технически университет - Габрово
 8. Правилник за награди, почетни звания и именуване на зали в Технически университет - Габрово
 9. Правила за работа на Етичната комисия на Технически университет - Габрово
 10. Правилник за ползване на студентските общежития и столове на Технически университет - Габрово
 11. Правила за отпускане на държавни стипендии в Технически университет - Габрово
 12. Правилник за дейността на Центъра за предприемачество
 13. Правилник за организацията и дейността на Университетски кариерен център
 14. Правилник за дейността на Университетската библиотека при Технически университет – Габрово
 15. Политика за защита на личните данни в ТУ-Габрово
 16. Вътрешни правила за реда за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма в Технически университет-Габрово
 17. КОНЦЕПЦИЯ за изграждане и функциониране на ОБЩНОСТ НА ВЪЗПИТАНИЦИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО (АЛУМНИ)
 18. Стратегията за развитие на предприемачеството в Технически университет – Габрово за периода (2020-2023 г.)
 19. Концепция за информационна и рекламна дейност на Технически университет – Габрово през периода 2020 – 2023 г.