Катедра „Езиково и специализирано обучение“

Ръководител катедра:

доц. д-р Антон Каменов Антонов

стая: 1320

тел.: 066 827 309

e-mail: antonov@tugab.bg

Организатор учебна работа:

Снежина Христова Метева

кабинет: 1322

тел.: 066 827 343

e-mail: smeteva@abv.bg

Име и длъжност

Стая

Телефон

e-mail

доц. д-р Антон Каменов Антонов

1320

066 827 309

antonov@tugab.bg;

feia777@abv.bg

доц. д-р Диана Илиева Изворска

1321

066 827 329

dizvorska@gmail.com

ст. преп. Ирена Павлова Рашкова

1319

066 827 421

irena.rashkova@yahoo.com

ст. преп. Надежда Василева Славова

1321

066 827 329

snade17@hotmail.com

ст. преп. Цветелина Петрова Петрова

1319

066 827 421

petrova.tsvetelina@yahoo.com

преп. Силвия Христова Колева

2323

066 827 215

silv.koleva@abv.bg

преп. Златко Николаев Златев

2322

066 827 552

zlatev@tugab.bg

преп. Николай Илиев Немигенчев

2322

066 827 552

nikn@tugab.bg

преп. Пенка Иванова Иванова

1338

066 827 324

pepi031087@gmail.com