История на Технически университет - Габрово

Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов, и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ).

Първата учебна 1964/65 г. Института започва с 1327 задочни студенти, приети за обучение във висшите технически учебни заведения в страната. Във ВОТЗИ-Габрово те се обучават през първите 3 години от следването си, а след това продължават и завършват висшето си образование там, където са приети. С Разпореждане № 177 на Министерския съвет през учебната 1965/66 г. на ВОТЗИ-Габрово се предоставя собствена квота за прием и обучение на студенти, които започват и завършват в него своето висше образование и се възлага обучение на студенти задочници по специалностите “Технология на машиностроенето” и “Електрически машини и апарати”. На обучение по тези специалности до завършване на образованието си преминават и студентите-задочници от ІV, V и VІ курс, независимо от това къде първично са приети и записани.

С Разпореждане на Министерския съвет № 225 от 18 юли 1967 г. в Габровския висш общотехнически институт се откриват две нови специалности – “Полупроводникова и промишлена електроника” и “Механично уредостроене” с прием на 60 студенти редовно обучение. От 29 септември 1972 г. с Указ на Държавния съвет на Народна република България ВОТЗИ-Габрово се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ).

Кадрово Институтът се осигурява с хабилитирани преподаватели предимно от софийските технически висши училища. Предприемат се решителни стъпки за назначаване на млади преподаватели и асистенти на постоянна работа. Голяма част от тях преминават на обучение в аспирантура и придобиват съответни научни степени и звания. В началото на 70-те години на ХХ в. ВМЕИ-Габрово вече разполага със свои хабилитирани преподаватели, чийто брой непрекъснато се увеличава.

Image
Image

Междувременно се решава и проблемът за материално-техническата и учебната база.Към средата на 70-те години на ХХ век ВМЕИ-Габрово разполага с 4 удобни и просторни учебни корпуса, с добре обзаведени аудиторни зали, лаборатории, работилници и други помещения. Построяват се и четири студентски общежития, появяват се още два учебни корпуса. Създава се университетската библиотека, за която в момента е построена модерна и функционална сграда. Налице е и добре обзаведена полиграфична база и собствено издателство “Васил Априлов”. От ул.”Свищовска” до “Варовник” в квартал “Баждар” се очертава университетската зона на съвременния модерен, с европейски облик Технически университет-Габрово С решение на НС на Република България от м.юли 1995 г. ВМЕИ-Габрово придобива статут на Технически университет.

Националната агенция за оценяване и акредитация даде една от първите в страната институционални акредитации на Технически университет-Габрово както и програмна акредитация по специалностите, по които се обучават бакалаври и магистри и 31 научни специалности за обучение на докторанти. През м. септември 2001 г. ТУ-Габрово е акредитиран от Международното сдружение по Инженерна педагогика” за обучение на инженери за придобиване на квалификация “Европейски инженер-педагози”, която се признава от Европейския съюз и от UNESCO.

В началото на 2004 г. Университетът получи сертификат за съответствие на сиситемата за управление на качеството със стандарта ISO 9001:2000 при обучение за придобиване на висше образование, следдипломна квалификация и научни изследвания, издаден от Германското дружество за сертифициране на системи за управление (DQS GmbH) и Международната сертификационна мрежа IQNet DQS.

Обучението в Технически университет–Габрово се осъществява в три факултета по програми за образователно-квалификационните степени бакалавър и магистър и за образователна и научна степен доктор, както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

В Университета се обучават средно 5400 студента годишно в бакалавърска и магистърска степен, в това число чуждестранни студенти от Украйна, Македония, Турция, Сирия, Албания, Молдова и Бангладеш. Учебният процес се осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни стандарти. Ежегодно в ТУ-Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности.

Вижте настоящия облик на Технически университет - Габрово (галерия)

Идеята за създаване на висше училище в град Габрово, предшественик на днешния Технически университет, датира от 40-те години на ХІХ век. Тя е формулирана от българския просветител и учен Васил Евстатиев Априлов и неговия съратник Никола Стоев (Стефанов) Палаузов, и двамата родом от Габрово. На 30 юли 1964 г. Президиумът на Народното събрание издава Указ №395 за откриване в града на Висш общотехнически задочен институт (ВОТЗИ). Първата учебна 1964/65 г. Института започва с 1327 задочни студенти, приети за обучение във висшите технически учебни заведения в страната. Във ВОТЗИ-Габрово те се обучават през първите 3 години от следването си, а след това продължават и завършват висшето си образование там, където са приети. С Разпореждане № 177 на Министерския съвет през учебната 1965/66 г. на ВОТЗИ-Габрово се предоставя собствена квота за прием и обучение на студенти, които започват и завършват в него своето висше образование и се възлага обучение на студенти задочници по специалностите “Технология на машиностроенето” и “Електрически машини и апарати”. На обучение по тези специалности до завършване на образованието си преминават и студентите-задочници от ІV, V и VІ курс, независимо от това къде първично са приети и записани. С Разпореждане на Министерския съвет № 225 от 18 юли 1967 г. в Габровския висш общотехнически институт се откриват две нови специалности – “Полупроводникова и промишлена електроника” и “Механично уредостроене” с прием на 60 студенти редовно обучение. От 29 септември 1972 г. с Указ на Държавния съвет на Народна република България ВОТЗИ-Габрово се преименува във Висш машинно-електротехнически институт (ВМЕИ). Кадрово Институтът се осигурява с хабилитирани преподаватели предимно от софийските технически висши училища. Предприемат се решителни стъпки за назначаване на млади преподаватели и асистенти на постоянна работа. Голяма част от тях преминават на обучение в аспирантура и придобиват съответни научни степени и звания. В началото на 70-те години на ХХ в. ВМЕИ-Габрово вече разполага със свои хабилитирани преподаватели, чийто брой непрекъснато се увеличава. +