Катедра „Материалознание и Механика на материалите“

  Ръководител катедра:
доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев
стая: 1226, 1224
тел.: 066 827 306, 066 827 226
E-mail: anchev@tugab.bg
Технически организатор: Маргарита Кирчева Савова
  стая: 1225
тел.: 066 827 316
E-mail: mr_savova@abv.bg

Кратка история

Катедра "Техническа механика" е създадена през 1965 г. от проф. инж. Иван Дафинов Кисьов, който я оглавява до пенсионирането си през 1973 г. Ръководители на катедрата са били: проф. д-р Цветан Тодоров Джонов (1973-1990), доц. д-р Пейчо Петров Пейчев (1990-1994), доц. д-р Христо Денчев Тепавичаров (1994-1996), доц. д-р Йордан Тончев Йорданов (1996-2008), доц. д-р инж. Мирослав Симеонов Петров (2008-2012), проф. дтн инж. Йордан Тодоров Максимов (2012-2020).  Настоящ ръководител катедра е доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев. С решение на АС от лятото на 2021 г. катедрата се преобразува в профилираща за всички студенти и докторанти от професионално направление 5.6. Материали материалознание, а от есента на същата година катедрата се преименува на "Материалознание и механика на материалите".

 

Състав на катедрата

Съставът на катедрата се състои от  двама професори - доктори на науките, трима доценти, четирима главни асистента - доктори, един асистент - доктор,  инженер и един технически организатор катедра.

Име и длъжност
Стая
Телефон
E-mail
1129
066 827 312
1129
066 827312
1128
066 827 362
доц. д-р инж. Ангел Петров Анчев - Ръководител катедра
1226
066 827 306
anchev@tugab.bg
доц. д-р инж. Владимир Петров Дунчев
1226
066 827 306
v.dunchev@tugab.bg
гл. ас. д-р инж. Владимир Петров Тодоров
1332
 066 827 417
v_p_todorov@abv.bg 
гл. ас. д-р инж. Петър Начев Ненчев
1230
066 827 356 nenchev@tugab.bg
 гл. ас. д-р инж. Мариана Димитрова Ичкова
1229
066 827 336
ichkova@tugab.bg 
гл. ас. д-р инж. Милка Григорова Атанасова 1228 066 827 317 mata_ata@abv.bg

aс.  д-р Мариета Димитрова Иванова

1230 066 827 356 m.ivanova@tugab.bg
инж. Съби Станев Събев 1019, 1016 066 827 326,
066 827 342
 
Маргарита Кирчева Савова - ОУР 1225 066 827 316 mr_savova@abv.bg 

 

Учебни дисциплини:


Образователна квалификационна степен "бакалавър"

 • Теоретична механика
 • Техническа механика
 • Кинетика на телата
 • Приложна механика
 • Съпротивление на материалите
 • Теория на механизмите и машините
 • Машинни елементи
 • Машинни елементи – проект
 • Машинни елементи и механизми
 • Компютърни методи за инженерен анализ
 • Компютъризирана диагностика
 • Задвижващи механизми и устройства
 • Виртуални принципи на моделирането
 • Технология и техника за пречистване на въздуха
 • Основи на дизайнерското проектиране

Образователна квалификационна степен "магистър"

 • Числени методи в механика на непрекъсната среда
 • Компютърни методи в механика на непрекъснатата среда
 • Синтез на манипулатори и роботи
 • Проектиране на механизми
 • Нелинейни задачи по метод на крайните елементи
 • Оптимизации на конструкции по метдо на крайните елементи
 • Теория на експеримента
 • Разработване и внедряване на технически проекти

Учебни лаборатории:

 • Учебна лаборатория по механика (1213)
 • Учебни компютърнилабораториипо CAD/CAEсистеми (1214; 1215)
 • Учебна лаборатория по тензометрични измервания и изпитване и изследване на материалите (1216)
 • Теория на механизмите и машините (1100)
 • Проектиране и изследване на механизми (1343)

Научноизследователски лаборатории:

Направления за научноизследователска дейност:

 • Повишаване на уморната дълготрайност на метални конструкционни елементи чрез управление на създаването на полезни остатъчни напрежения около естественитеимконцентратори
 • Динамика на механизми, машинии механични системи
 • Якостни проблеми при високи и ниски температури
 • Моделиране и оптимизиране на механичните характеристики на машиностроителните материали
 • Компютърни методи за инженерен анализ
 • Механо-математично моделиране и оптимизиране на механични системи с дисипативни процеси
 • Проектиране на машини и съоръжения
 • Синтез и точност на механизмите

Учебници и учебни пособия:

Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2005.

Ангелов И., Петров М. Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2002.

Ангелов И., Петров М., Железарова Д. Конструкционна якост на материалите. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2013.

Джонов Ц., Ангелов И., Петров М. Математическо моделиране и оптимизация на механичните характеристики на стоманите. Габрово, 1995.

Джонов Ц., Петров М. Методическо ръководство за решаване на задачи по метода на крайните елементи (COSMOS/MExplorer1.71). Габрово, УИ “В. Априлов”, 1997.

Джонов, Ц. Т., Максимов Й. Т. Метод на крайните елементи в машиностроенето. Книга 1. Деформационен подход за решаване на ставно-прътови, гредови и рамкови конструкции. Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1993.

Дунчева Г. В. Машинни елементи. Екс – Прес, Габрово 2019.

             Дунчева Г. В., Ненчев П.Н. Ръководство за курсово проектиране по машинни елементи. УИ “В. Априлов”, Габрово, 2019.

Кузманов, Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Неконвенционални технологии в машиностроенето. Екс – Прес, Габрово 2004.

Кузманов, Т. В., Максимов Й. Т., Метев Х. Ц. Съвременни индустриални технологии. Екс – Прес, Габрово 2004

Максимов Й. Т.,Теоретична механика. Екс – Прес, Габрово, 2016.

Максимов Й. Т. Инженерна механика. Екс – Прес, Габрово, 2009.

Максимов Й. Т. Компютърни методи за инженерен анализ. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1999 (Второ преработено и допълнено издание).

Максимов Й. Т. Кратък курс по съпромат. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1999 (IIпреработено издание).

Максимов Й. Т. Метални конструкции – Част I: Механика на металните конструкции. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2000.

Максимов Й. Т. Съпротивление на материалите. Екс – Прес, Габрово, 2009.

Максимов Й. Т. Тестове по Съпромат. Габрово, 1997.

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга I: Линейна статика на гредови конструкции, Екс – Прес, Габрово, 2014 (Трето допълнено издание).

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга II: Линейна статика на негредови конструкции, Екс – Прес, Габрово, 2005.

Максимов Й. Т., Дунчева Г. В., Анчев А. П.Компютърни методи за инженерен анализ. Книга III: Устойчивост и линейна динамика, Екс-Прес, Габрово, 2010 (Второ преработено издание).

Максимов Й. Т., Стойчев Б. И.Метални конструкции – Част II: Метални конструкции в промишлеността. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2001.

Максимов Й. Т., Христов В. И., Петров М. С. Кратък справочник по съпротивление на материалите. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1996.

Максимов Й. Т., Христов В. И., Петров М. С. Справочник по съпромат. Габрово, УИ “В. Априлов”, 1998 (Второ преработено и допълнено издание)

Максимов, Й. Т., Бочева Д. Б. Метод на крайните елементи в машиностроенето. Книга 2. Методично ръководство за решаване на ставно-прътови, гредови и рамкови конструкции по матричния метод на преместванията. Габрово, ВМЕИ - Габрово, 1994.

Маринов М. Й. Ръководство за курсово проектиране по теория на механизмите и машините, Габрово, УИ “В. Априлов”, 2005.

Петров М.Съпротивление на материалите. Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2012.

Петров М., Ангелов И., Стойчев Б., Христов В. Лабораторни упражнения по Съпротивление на материалите. Ангелов И., Петров М. Сборник от задачи по Теория на инженерния експеримент. Габрово, УИ “В. Априлов”, 2009.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Въпроси и задачи по механика за самоподготовка.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Курсови задачи по Механика 1.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.

Тепавичаров Х., Валачев Д., Анчев А.Ръководство за решаване на задачи по Статика.  Габрово, УИ “В. Априлов”, 2010.