ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

СДЦ „Фонд 200 години д-р Никола Василиади“ с нова кауза за съхраняване на историческата памет и възпитаване на почит и уважение към дарителството за образование

1 1

Сдружение с нестопанска цел „ФОНД 200 ГОДИНИ Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИАДИ“ представя своята инициатива за изработка и монтиране на монументален паметник на патрона д-р Никола Василиади в двора на техническата гимназия в гр. Габрово.

Каузата е подкрепена от Община Габрово, Областна управа-Габрово, Регионално управление на образованието-Габрово, Държавен архив-Габрово, Регионален исторически музей-Габрово, РБ „Априлов Палаузов“-Габрово, ПТГ „д-р Никола Василиади“-Габрово и цялата общественост на града.2 1

Апелираме за Вашата съпричастност към това благородно начинание!

 

Споразумение за съвместно обучение между Технически университет-Габрово и Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

2 2Днес ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Димитър Димитров и ректорът на Техническия университет-Габрово проф. д-р инж. Илия Железаров подписаха споразумение за съвместно обучение на студенти в образователната програма „Социални иновации и социални политики“, професионално направление 3.4. „Социални дейности“, област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки, за придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“.

Бъдещото сътрудничество има за цел осигуряване на устойчивост на резултатите от проекта BG05M2ОP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ и Техническия университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Технически университет – Габрово получи оценка 9,17 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години.

accreditedТехнически университет – Габрово получи оценка 9,17 по десетстепенната скала от Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) за следващите шест години.

Решението е взето на заседание Акредитационния съвет на НАОА.

Високата оценка е признание за всички преподаватели, служители и студенти и е комплексен показател за развитието на университета в последните 6 години. Оценката позиционира университета сред лидерите в областта на техническите науки.

Високата акредитационна оценка на университета е в отговор на усилията за непрекъснато подобряване на качеството на образованието, както и за утвърждаването на университета като престижен образователен и научен център, който предлага качествено обучение в съответствие с нуждите на пазара на труда.

Заедно с Международния сертификат по качество ISO 9001:2015, по който ТУ-Габрово е сертифициран, получаването на институционална акредитация е поредното доказателство за качеството на Университета.

Договор за сътрудничество между Технически университет Габрово и ZEISS Индустриална Метрология

image0Ректорът на Технически университет Габрово – проф. д-р инж. Илия Железаров и г-н Антон Тончев, управител на ZEISS Индустриална Метрология подписаха договор за сътрудничество. За нуждите на Технологичния парк на Университета беше предоставена ZEISS DuraMax - 3 D координатна измервателна машина със сканираща глава и въртяща маса.

ZEISS DuraMax съчетава здравина, прецизност и ефективност, което го прави идеалният избор за метрологично измерване директно в производствена среда, отговаряйки на високите изисквания на ISO 10360. В комбинация със сканиращ сензор ZEISS VAST XXT- машината позволява бързи едноточкови измервания, както и сканиране на контури и повърхности с правилна геометрия или със свободна форма, което прави неподвижните измервателни уреди излишни.

Въртящата се маса ZEISS може да бъде монтирана в диапазона на измерване когато е необходимо, и след това може удобно да бъде извадена отново от обхвата на измерване. Тази опция  позволява измервания с четири оси, което е с висока добавен стойност както при сложни призматични, така и при ротационно-симетрични детайли.

Сътрудничеството между Технически университет Габрово и ZEISS Индустриална Метрология ще се развива и в бъдеще с разработка на съвместни приложни проекти, обмен и обучение на специалисти.