ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Лекция пред академичната общност "НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА"

Във връзка със ЗРАС и Чл. 62 от Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в Технически университет – Габрово

 

Лекция

пред академичната общност

на тема:

НОВИТЕ МЕНИДЖМЪНТ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА В ДИГИТАЛНА СРЕДА

ще изнесе

доц. д-р инж. Нели Иванова Николова

 

Лекцията ще се проведе на 31.01. 2022 г.  от 10.00 часа в средата на MS TEAMS, като линк за включване към събитието може да намерите тук.

Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 21.01.2022 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

tugab logoЗАПОВЕД

№ 3-01-11

гр. Габрово, 21.01.2022 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

 1. В периода 24.01.2022 г. – 13.02.2022 г. се забранява влизането в УК 2 и УК 2А, а влизането в УК 1 е позволено само в делнични дни от 08.00 часа до 17.00 часа.
 2. Всички преподаватели с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до декана на съответния факултет за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.
 3. Всички служители с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до ръководител АСС за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

проф. д-р инж. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО

Включете се в обсъждането на Стратегията за интелигентна специализация на Габрово

zx860 4173019Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово за периода 2021 – 2030 г. представя профила на региона и основните страни в интелигентната специализация. Тя е важен документ за икономическото развитие на общината по отношение насърчаване на иновациите и научноизследователската дейност.

В разработката са идентифицирани приоритетни области и са предвидени мерки, с които се цели стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции, както и по-благоприятни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места.

С проекта на Стратегията можете да се запознаете ТУК.

Мнения, предложения и коментари можете да изпращате до 21 февруари 2022 г. на електронна поща desislava@gabrovo.bg, д-р инж. Десислава Колева, главен експерт в отдел „Проекти и икономическо развитие“ при Община Габрово.

Вашите мнения и препоръки към този стратегически документ са важни за Габрово!

Обявя за подбор на преподаватели, студенти, докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори - BG05M2OP001-2.016-0019

eunoir

 

 

 

ПРОЕКТ №BG05M2OP001-2.016-0019

"Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Ръководството на Технически университет – Габрово и екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Обявява процедура за подбор на преподаватели, студенти, докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени за провеждане на краткосрочни специализации/мобилности с цел преподаване и обучение в асоциираните партньори по проект BG05M2OP001-2.016-0019 , финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

 1. Предвидените краткосрочни специализации на преподаватели в чужбина са при асоциираните партньори, удостоени с харта за висше образование „Еразъм“ и включват, съответно:
 • Краткосрочни специализации в професионално направление 3.4. Социални дейности в университет Питещ.
 1. Критерии за подбор на преподаватели за участие в краткосрочни специализации;

А. Преподавателите да са на трудов договор или да имат придобита научна степен в професионално направление 3.4 „Социални дейности“ и/или да преподават в това професионално направление.

Б. Преподавателите да са включени в разработване на лекционен курс за нова дисциплина, да имат интерес за въвеждане на иновативни методи на преподаване, разработване и внедряване на образователни ресурси или разработване на чуждоезикова програма.

В. Да имат умения за използване на ИКТ базирани образователни технологии, както и мотивация за прилагане на образователни иновации.

Г. Преподавателите да владеят свободно работния език в приемащия университет. Препоръчително е нивото на владеене на работния език да е най-малко В1.

 1. Критерии за подбор на студенти в изходяща мобилност за обучение
 • Студенти от 2-4 курс, редовно или задочно обучение, в професионално направление 3.4 Социални дейности“.
 • Студенти, които владеят работния език на приемащия университет и могат да го удостоверят с документ.
 • Студенти, които демонстрират мотивация към участие в научноизследователски проекти.
 • Студенти, които имат минимален среден успех от следването до момента „Добър 4.00“, удостоверен чрез приложената академична справка.
 • Отговарят на всички критерии за студентска мобилност на програма „Еразъм+”.

Ограничение: Студентът не трябва да надвиши 12 месеца мобилност за съответната образователна степен.

 1. Критерии за подбор на докторанти, пост докторанти, специализанти и млади учени/преподаватели за изходяща мобилност за изпълнение на научно изследователски задачи
 • Докторантите могат да участват в този вид мобилност в качеството си на изследователи.
 • Пост-докторант е изследовател, който е придобил докторска степен в последните пет години и е част от изследователски екип в ТУ – Габрово.
 • Категорията „млади учени/преподаватели“ включва преподаватели в ТУ - Габрово до 34 години.
 • Спазват хартата на европейските изследователи.
 • Демонстрират ясна ориентация за академично развитие в университета и в съответното професионално направление.
 • Владеят чужд език в зависимост от работните езици в приемащия университет.
 • Демонстрират изследователски интереси в областта на социални иновации.
 1. Необходими документи за участие в процедурата:
 1. Място и срок за подаване на документите за участие в процедура за подбор:
 • Документите за участие в подбора се представят текущо до 30.06.2022 г в Деловодство, стая 3109, сграда на Ректорат на ТУ - Габрово;
 • Комисията по подбор заседава ежемесечно за разглеждане на получени заявления.

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедура по подбор на участници в мобилности, както и образците на документите се обявяват на официалния сайт на Технически университет – Габрово

График мобилности 2022