ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Връчване на дипломите на Випуск 2022

8 dec

З А П О В Е Д

№ 3-01-540

гр. Габрово, 02.12.2022 г.

 

 

По случай 8-ми декември – Студентския празник

поздравявам

всички студенти, преподаватели и служители

на основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 

1. Официалната церемония по дипломирането на Випуск 2022, връчването на дипломите и награждаването на отличниците на випуска да се извърши на 10.12.2022 г. (събота) от 11:00 часа в зала „Възраждане” на Община Габрово.

2. Връчването на дипломите по специалности да стане на 10.12.2022 г. (събота) от 12:30 часа от профилиращите катедри в съответствие с предварително изготвен график.

3. Получаването на академичните облекла (тоги) от абсолвентите да се извърши на 10.12.2022 г. (събота) в интервала от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

Факултет ЕЕ – сграда Ректорат, Заседателна зала;

Факултет МУ – сграда Ректорат, зала 3116;

Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

4. На 09.12.2022 г. деканите на факултети да организират получаването на академичните облекла от Павел Пенев (кабинет – 3209) в интервала от 8:00 до 17:00 часа  срещу приемно-предавателен протокол.

5. На 12.12.2022 г. деканите на факултети да организират връщането и отчитането на тогите на Павел Пенев.

 

Поканват се всички преподаватели, студенти и служители на официалната церемония по връчване на дипломите.

 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, студенти и служители за сведение и изпълнение.

 

 

 

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на Технически университет - Габрово 

 

 

 

Съгласувал:

проф. д-р инж. Анатолий Александров

Зам.-ректор УД        

Изготвил:

инж. Даниела Ранковска

Ръководител сектор "Учебна дейност"

Дарение електромобил получи Технически университет – Габрово

През седмицата пловдивската фирма „Милара Интеренешънъл“ дари нов електромобил собствено производство на Техническия университет в Габрово. 

Това е първата българска фирма, която трета година произвежда успешно и продава в цял свят електромобили. 

Вижте повече във видеото.  

Тържество по случай 8-ми декември – Празник на българските студенти

8 mi dec diplomi vruchvaneУважаеми госпожи и господа,

Уважаеми абсолвенти,

Осми декември е празник на младостта, на най-будната част на нашето общество – българските студенти! Празник  наситен с много красота, с устрем и дръзновение, с жажда за знания и успех.

Имам удоволствието да Ви поканя на тържество по случай 8-ми декември, Студентския празник и церемония по връчване на дипломите на завършилите студенти в Технически университет-Габрово на 10.12.2022 г. /Събота/ от 11.00 часа в зала “Възраждане”.

Раздаването на академичните облекла на абсолвентите по факултети ще се състои на 10.12.2022 г. /събота/ от 8:30 до 10:30 часа, както следва:

  • Факултет „Електротехника и електроника” – Заседателна зала, сграда Ректорат;
  • Факултет „Машиностроене и уредостроене” – зала 3116, сграда Ректорат;
  • Факултет „Стопански” – Университетска библиотека.

Уважаеми абсолвенти,

От 12.30 ч. е необходимо да се явите за среща с профилиращите катедри за връчване на дипломите на випуск 2022. Моля, проследете корпуса и залата, в която трябва да бъдете.

КАТЕДРА

СПЕЦИАЛНОСТ

ЗАЛА

АИУТ

Автоматика, информационна и управляваща техника

3410

Електроника

Промишлена и автомобилна електроника

2311

ЕСЕО

Електроенергетика и електрообзавеждане

2603

КСТ

Компютърни системи и технологии

3311

КТТ

Комуникационни технологии и киберсигурност

2210

ОЕЕ

Техническа безопасност

Студентска компютърна зала (Университетска библиотека)

МУ

Мехатроника

3116

Машиностроене и уредостроене

Техника и технологии за опазване на околната среда

МММ

Технология на материалите и материалознание

1343

Технология на материалите и мениджмънта

МТТ

Компютърни технологии в машиностроенето

1422

ИДТТ

Компютърен дизайн

2108

ЕТ

Хидравлична и пневматична техника

3303

Хидравлична, пневматична и топлинна техника

Индустриално инженерство

Вентилационна и климатична техника

Отопление, вентилация и климатизация на индустриални обекти

Отоплителна, вентилационна, климатична и газова техника

Мениджмънт

Индустриален мениджмънт

Университетска библиотека

Стопанско управление

ССН

Социални дейности

Конферентна зала (Университетска библиотека)

Публична администрация

МИПН

Опазване на околната среда и устойчиво развитие

1344

проф. д-р инж. Илия Железаров,

Ректор на Технически Университет - Габрово

Техническият университет в Габрово подписа партньорство с Българската телеграфна агенция

tugab bta

В Пресклуба на БТА в Габрово днес проф. Илия Железаров – ректор на Технически университет в Габрово, и Кирил Вълчев – Генерален директор на БТА, подписаха договор за междуинституционално сътрудничество. Университетът в Габрово и агенцията ще работят заедно в посока добро и задълбочено отразяване на инициативите на Техническия университет, както и при организирането на съвместни прояви. 

В новия национален пресклуб на БТА в Габрово започваме партньорство с Техническия университет в града, като това е 23-ият университет, с който агенцията започва такъв тип партньорство, каза при подписването на документа генералният директор на БТА Кирил Вълчев. По думите му 21 от университетите са в България – в София, Велико Търново, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Шумен, Русе, Свищов, а извън България БТА е партньор с Тараклийския университет в Молдова. Генералният директор посочи, че партньорството е в няколко посоки.

Кирил Вълчев уточни, че започват стажове със студенти, които могат да бъдат както в пресклуба на БТА в Габрово, така и в София. Агенцията има интерес към поне две университетски специалности – по компютърни системи и технологии, тъй като БТА извършва цялостно обновяване на своята компютърна система, и комуникационна техника и технологии. В местния университет се обучават бакалаври и магистри и по двете специалности. „Друга посока, в която имаме интерес, са всички технически специалности, при които студентите могат да станат специализирани репортери”, посочи Вълчев и уточни, че БТА предлага стажове на студентите.

Подписването на договора е изключително важна стъпка в партньорските ни отношения, каза проф. д-р Илия Железаров, ректор на Техническия университет. Той посочи, че в университета има и традиции, но и амбиция за новото, тъй като тук се работи по сериозни проблеми. В Габрово е създаден първият извънстоличен Технологичен парк в България. Ректорът посочи, че университетът, който е приложно ориентиран, си партнира много добре с бизнеса, а амбицията на учените е в Габрово да се създаде Иновативен хълм. (Сградата на ТУ - Габрово е разположена на хълм, бел.ред.)

Техническият университет – Габрово е създаден през 1964 година, с указ на Народното събрание от 30 юли. Идеята за висше училище в града датира от 40-те години на XIX век. Тя е формирана от добродетеля и радетел за новобългарско образование Васил Априлов и от Никола Палаузов, който е негов съратник. Институтът започва с 1327 задочни студенти. В Габрово студентите се обучават през първите три години, а след това продължават да следват и завършват там, където са приети преди създаването на университета.

През 1965 г. Техническият университет в Габрово получава собствена квота за прием и обучение и студентите започват и завършват следването си в него. Обучението в Техническия университет се осъществява в три факултета по програми за образователно-квалификационните степени "бакалавър" и "магистър" и за образователна и научна степен "доктор", както и по програми за квалификация и следдипломна специализация в системата на продължаващото обучение.

Репортер и оператор - Радослав Първанов

Монтаж - Теодора Хиндалова-Стоянова

Източник на статията - БТА.