Световен ден на инженерите

engineering career e1465567941843          През 2018 г. по време на Генералната си конференция, ЮНЕСКО прие резолюция, с която провъзгласи 4 март за Световен ден на инженерите. Отбелязването на този ден в световен мащаб е израз на значимостта на инженерното образование и труд за развитието на новите технологии, иновациите и съвременното общество. Разчитайки на възможността за взаимодействие между правителствата и промишления сектор, световният ден на инженера за първи път е отбелязан през 2020 г. На световно ниво са организирани поредица от събития, имащи за цел да инициират дискусии за начините за удовлетворяване на потребностите от инженерен потенциал и повишаване на инженерната квалификация, както и за разработване на стратегии и иновативни практики за внедряване на инженерни решения за нуждите на устойчивото развитие. Не на последно място отбелязването на Световния ден на инженера е свързано и с възраждането и осигуряването на ново бъдеще на професията „инженер“ – творец и създател на блага за хората и обществото.

Честит празник!

Направете 3D виртуална разходка в Технологичния парк на Технически университет – Габрово

korpusi webВиртуалната разходка на Технически университет – Габрово вече е обогатена с нова визуална информация за съвременните лаборатории и новото оборудване в Технологичния парк на университета. Това е първият извънстоличен технологичен парк, който впечатлява не само с модернизираните сгради, но и с уникалното оборудване. В резултат на реализираните проекти и сериозните инвестиции са оборудвани 18 лаборатории, в които ще се извършват научни, научно-приложни изследвания, обучение на ученици, студенти и докторанти и съвместна дейност с бизнеса от региона и страната.

Неслучайно Технологичният парк, разположен на територията на Технически университет – Габрово вече добива популярност като една от най-съвременните лабораторни бази в България.

Всичко това може да разгледате тук

Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 01.03.2021 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

tugab logoЗАПОВЕД

№ З-01-84

гр. Габрово,  01.03.2021 год.

На основание на чл.32, ал.1 от Закона за висшето образование, Заповед

№ РД - 01- 51/26.01.2021 г. и Заповед № РД - 01- 677/25.11.2020 г., изм. със Заповед №  РД - 01- 718/18.12.2020 г., Заповед №  РД - 01- 20/15.01.2021 г., Заповед №  РД - 01- 52/26.01.2021 г.,   Заповед № РД-01-98 от 14.02.2021 г. и Заповед № РД-01-132 от 26.02.2021 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020 г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г.,  Решение №482 от 15 юли 2020 г., Решение №525 от 30 юли 2020 г.,  Решение №609 от 28 август 2020 г., Решение №673 от 25 септември 2020 г. и  Решение №855 от 25 ноември 2020 г. на Министерския съвет   

НАРЕЖДАМ:

 

 

           I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки за Технически университет – Габрово, считано от 01.03.2021 г. до 30.04.2021 г.

 1. Преустановява се присъственият учебен процес в Технически университет – Габрово, като се допускат изключенията по т.2, т.3, т. 6 и т.8.
 2. Държавни изпити и защити на дипломни работи да се провеждат присъствено.
 3. Защити на дисертации могат да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, присъствено или хибридно при спазване на всички противоепидемични мерки.
 4. Всички лекции и семинарни упражнения на студентите от ОКС „бакалавър“, ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година – летен семестър да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 5. Ако спецификата на учебния предмет позволява, лабораторните упражнения на студентите от ОКС „бакалавър“ , ОКС „професионален бакалавър“ и ОКС „магистър“ за учебната 2020/2021 година – летен семестър да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии. Информация за упражненията се предоставя от ръководителя на основното звено на ръководител сектор Учебна дейност.
 6. Лабораторните упражнения, за които няма условия за провеждането им в електронна среда, да се провеждат присъствено при спазване на всички противоепидемични мерки.
 7. Семестриалните изпити да се провеждат в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.
 8. Като изключение от т. 7, по преценка на съответния преподавател и при невъзможност да бъде проведен ефективно в електронна среда, съобразно предмета на семестриалния изпит, същият може да се проведе присъствено при използване на не повече от 30% от капацитета на учебната зала и с продължителност не повече от 2 часа.
 9. Конкурсни изпити за академична длъжност „асистент“ да се провеждат присъствено.
 10. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, или да ползват платен годишен отпуск.
 11. Предоставените възможности по т. 10 да се прилагат след съгласуване със съответния пряк ръководител, съобразно спецификата и възможностите на трудовата дейност на преподавателите и служителите.
 12. Влизането в корпусите на Технически университет - Габрово да се извършва при пропускателен режим.
 13. Хотелът и студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, приемат студенти при спазване на всички противоепидемични мерки.
 14. Студентският стол в УК 6 и кафе – сладкарницата в УК 2 остават затворени.
 15. Почивните бази на Технически университет – Габрово остават затворени до 31 март 2021 г. включително. От 1 април 2021 г. в почивните бази се допускат посещения при спазване на всички противоепидемични мерки.
 16. В кафе – сладкарницата в УК 1 се допускат посещения, при използване на не повече от 50% от капацитета й, не повече от 6 човека на маса и носене на защитни маски за лице от персонала.
 17. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), на научните журита, общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели могат да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, присъствено или хибридно при спазване на всички противоепидемични мерки.
 18. От ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч да се организира дезинфекциране на подове и повърхности, съгласно алгоритъм, посочен в Приложение №1 към Заповед № РД - 01- 51/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването.
 19. Организира се дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, и на хотела на Технически университет – Габрово.

  

II. Заповед №З-01- 38/28.01.2021 г. се отменя.

III. Заповедта влиза в сила от 01.03.2021 г.

IV. Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

                                                                    ПРОФ. Д-Р ИНЖ. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

Ректор на ТУ - Габрово

Хакатон „Промяна на Шести участък“ в град Габрово с участието на доц. д-р Светла Панайотова от Технически университет – Габрово и споделените емоции

CINEMA logo BIGВ дните 23 – 25 февруари 2021 г. в онлайн платформата Zoom се проведе Хакатон „Промяна на Шести участък“. Поканата за участие бе от организаторите: Община Габрово и студио „Комплект“ - София по проект CINEMA (Creative industries for new urban economies in the Danube region) - „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“.

Проектът CINEMA обхваща 22 регионални и общински администрации и институции от 8 европейски държави /Словакия, Словения, Германия, Австрия, Румъния, Молдова, Сърбия, България/.

Целта на проекта CINEMA е да се подобрят иновативните рамкови условия за креативни индустрии и да се оживят градовете в Дунавския регион, като се прилагат и тестват иновативни модели.

Предизвикателството на Хакатона: Подкрепа на съществуващия бизнес в „Шести участък“ и привличане на нов посредством креативните индустрии, като „Шести участък“ е пилотна локация по проекта. Целта е да се създаде по-благоприятна среда за развитието на търговията на дребно и малкия бизнес в квартала.

В „Хакатона Промяна на Шести участък“ се включиха участници – разпределени в три отбора, ментори /бизнес консултантът Неви Коева, архитектът Делчо Делчев и творческият деятел Галин Попов/, фасилитатори и представители на бизнеса от квартал „Шести участък“.

В началото на Хакатона участниците бяха приветствани от кмета на гр. Габрово – госпожа Таня Христова, която изрази задоволството си от проявения интерес към Хакатона и надеждата, че създадените идеи в резултат на надпреварата в Хакатона ще допринесат за по-добрия облик на квартала, а и на Габрово.

Участниците от трите отбора бяха не само от различни градове – Габрово, София, В. Търново, Трявна, но и от различни професионални области, което допринесе за обогатяване на споделените идеи, но и в процеса на екипната работа до избистряне на концепцията за бъдещото и устойчиво развитите на квартал „Шести участък“.

По време на Хакатона участниците проведоха мозъчна атака, за да си представят идеалният „Шести участък“ и използваха SWOT - анализа като метод за определяне на силните, слабите страни, възможностите и заплахите в квартал „Шести участък“. Кварталът „Шести участък“ е най-старият габровски квартал, пряко свързан с възникването на селището Габрово, а името му се свързва със случайно възникнала шега – във връзка със ставащите веселия в често посещаваните квартални кръчми, около които постоянно се навъртали полицаи и за отлика от петте полицейски участъка в София, кварталът започнал да се нарича „Шести участък“.

Имената на отборите също се асоциираха с „Шести участък“ – отбор 1 – „Ковачите“, отбор 2- „Дюкян“ и отбор 3 – „Споделена емоция“.

Отборите подготвиха с много хъс презентациите си, съпроводени с богат илюстративен материал, работа на терен в квартала, анкети към местната общност от квартала и дори предаване на живо от „Шести участък“. Всеки отбор разполагаше с по 10 минути за представяне на концепцията си и с по 10 минути за отговори на въпросите от 5 членното жури.

След кратко заседание на журито и оценяване по предварително оповестени критерии на 25.02.2021 г. в 17.00 ч. кметът Таня Христова обяви решението на журито и победителят в Хакатона – отбор „Ковачите“.

Отборът – победител ще получи професионално бизнес и маркетинг консултиране , а всеки от участниците ще получи стимулиращи награди. „Ковачите“ приканиха останалите участници да съдействат за доразвиване на концепцията за „Промяната на Шести участък“.

В рамките на 3-те дни Хакатон преживяванията, емоциите и социалните контакти на всички участници, ментори, фасилитатори и организатори оставиха траен незабравим отпечатък в съзнанието, но и възможности за последващи срещи, а и защо не – съвместни мероприятия в Шести участък – за благото на общността, бизнеса и град Габрово.