Поздрав по случай 8-ми декември за всички всички студенти, преподаватели и служители.

8 mi dec

 

З А П О В Е Д

№ З-01-586

гр. Габрово, 02.12.2020 г.

 По случай 8-ми декември – Студентския празник

П О З Д Р А В Я В АМ 

всички студенти, преподаватели и служители.

 

 

На основание на чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за висшето образование

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

Денят вторник (08.12.2020 г.) да бъде неучебен за студентите и работен за преподавателите и служителите.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Зам.-ректор УД.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички преподаватели, студенти и служители за сведение и изпълнение.

 

 

                                     

ПРОФ. Д-Р  ИНЖ. АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВ

За Ректор на Технически университет-Габрово

Съгласно Заповед № 3-01-576/25.11.2020 г.

 

Технопаркът към ТУ – Габрово – значима инвестиция за града и региона

Вторият Технопарк на България беше открит на 20 ноември 2020 г. в Технически университет – Габрово. С финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е изградена модерна научна инфраструктура с високотехнологично оборудване. Това е една значима инвестиция за града и региона, която ще подпомогне развитието не само на науката, но и на местния бизнес.

Струва си да научите с какво разполага вече университетът ни! Вижте моменти от церемонията, интервюта с ръководителите на всички лаборатории и подробна виртуална разходка във видеото.

Приятно гледане! 

Проф. Илия Железаров: „ТУ – Габрово открехна завесата към навлизане в бъдещето“

Към Технически университет – Габрово беше открит технологичен парк, който включва 18 лаборатории от Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Център за върхови постижения „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, Център за компетентност „Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска“ (QUASAR) и Център за компетентност „Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни“, финансирани от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

С какво новите придобивки ще бъдат полезни за града, за областта и страната, за обучението на студентите в Техническия университет и изграждане на откривателска страст у тях, за цялостното функциониране на Центъра за компетентност и Технопарк – Габрово е разговорът с ректора на висшето учебно заведение проф. д-р инж. Илия Железаров.

IZhel TechPark opening Проф. Железаров, с какво новооткритите Технологичен парк и Център за компетентност ще бъдат полезни за жителите на Габрово, областта и страната?

– Технологичният парк на ТУ в Габрово е значимо инфраструктурно решение на територията на университета, което ни дава възможност – не само заради факта, че сме първият извънстоличен технологичен парк – да имаме такава техника, за каквато не са инвестирани средства през последните 30 години. Уникалната техника, с която е оборудван центърът за компетентност, ще бъде полезна за научните работници не само да правят по-качествени разработки, но такива, които да са насочени към потребностите на бизнеса, което е най-важното. Освен това нашите студенти и докторанти ще могат да се обучават и да работят на една изключително съвременна, в някои случаи и уникална за страната, техника.

Другото голямо предимство е, че ще могат учениците от училищата не само от Габрово, но и от страната да идват тук и докосването до техниката да запалва в тях интереса към инженерната наука, към достигане на високите технологии. По време на откриването на технологичния парк се видя, че почти всички системи, които бяха представени, са компютърно управляеми със съвременни връзки за представяне на информацията и че техниката е изключително полезна. Важното е, че в лабораториите ще могат да се правят акредитирани измервания и изпитания. Не да се ходи някъде в чужбина за тях, а тук да  можем  да даваме заключения за качество, за безопасност и т. н.

– Споменахте, че Технологичният парк ще бъде много полезен и за студентите. Движението за ТНТМ преди промените раждаше ентусиазъм и стремеж у младите хора към откривателство. Новооткритият парк би ли предизвикал у студентите неустоимо влечение за работа върху нови разработки?

Церемония по връчване на дипломите на Випуск 2020

5a1c04e52a30c4.7033051215117857011728Уважаеми абсолвенти,

Във връзка със Заповед № РД - 01- 675/25.11.2020 г. и Заповед № РД - 01- 677/25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, и Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. за удължаване срока на обявената епидемична обстановка в страната, Ви уведомяваме, че церемонията по връчването на дипломите на випуск 2020 г., предвидена за  05.12.2020 г. се отлага.

Всички завършили студенти на Технически университет – Габрово, випуск 2020 при необходимост могат да получат дипломите си от съответната факултетна канцелария.

Молим Ви да следите интернет страницата на Университета, където своевременно ще бъдете уведомени за новата дата за връчването на дипломите на Випуск 2020 г. и начина на провеждане на мероприятието.

Ръководството на Университета Ви желае здраве, жизненост и увереност в призванието да творите и съзидавате!