ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Студентска научна сесия 2021

sns

На 15.10.2021 г. в Технически университет – Габрово ще се проведе Студентската научна сесия. Докладите ще се приемат на e-mail: sns@tugab.bg в срок до 11.10.2021 г.,

Докладите се представят във формат Word, като минималният брой страници за доклад са 4, а максималният - 6.

Всеки автор има право да участва в СНС с до два доклада.

Изтеглете макетен файл.

 

Студентска научна сесия 2021 в ТУ-Габрово ще се проведе хибридно, като участниците освен присъствено, ще могат да представят докладите си и дистанционно чрез платформата Microsoft Teams, група Студентка научна сесия 2021.
 

Програма за 15 октомври 2021, петък


10.00 – 10.30     Регистрация на участниците (Университетска библиотека, заседателна зала)

10.30 – 11.00     Откриване на Студентската научна сесия’2021 (Университетска библиотека, фоайе) 

11.00 – 14.00     Заседания по секции:

 • Секция „Електротехника и електроника” - Ректорат, зала 3312;
 • Секция „Машиностроене и уредостроене” - Ректорат, заседателна зала;
 • Секция „Стопански науки” - Университетска библиотека, заседателна зала.

15.00     Награждаване - Университетска библиотека, фоайе


Галерия от снимки - СНС 2019 г.


 

ТУ - Габрово обявява процедура за подбор на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019

eu noir

 

Проект №BG05M2OP001-2.016-0019

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0019 „Иновативно образование в хуманитарни и социални науки чрез цифрова трансформация и модернизация на учебните програми във Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий", Софийски университет "Св. Климент Охридски", Югозападен университет "Неофит Рилски" и Техническият университет в Габрово в партньорство с чуждестранни университети от Гърция, Полша и Румъния“,  финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.”, на основание Заповед № З-01-368/21.09.2021 г. на Ректора на Технически университет -Габрово, изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка.

ОБЯВЯВА  ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР 

на членове на екип за управление на проект BG05M2OP001-2.016-0019

 в Технически университет - Габрово, в качеството му на Партньор 3 по проекта, както следва:

 

 1.  Координатор от страна на ТУ - Габрово

1.1. Кратко описание на длъжността: Осигурява цялостна координация на дейностите по проекта от страна на партньора – Технически университет - Габрово, следи за спазване на времевия график и възложените задачи по проекта, осигурява комуникация с Бенефициента и партньорите по проекта, подготвя, окомплектова и изпраща технически отчети по проекта, осигурява оперативна координация на наетите лица от страна на партньора при изпълнение на дейности по проекта.

1.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – хабилитирано лице от област на висшето образование  "Хуманитарни науки" или „Социални, стопански и правни науки“ от Технически университет – Габрово;
 • Професионален опит – участие в минимум 2 научноизследователски и/или образователни проекта.

1.3. Заетост по проекта: 30 часа месечно.

 

 1.  Финансист/счетоводител от страна на ТУ - Габрово

2.1. Кратко описание на длъжността: Организира финансово изпълнение на проекта от страна на партньора, води счетоводна документация и счетоводна отчетност по проекта, подготвя платежни документи и осигурява счетоводно записване на всички финансови операции по проекта, изготвя финансови отчети и финансови справки по проекта.

2.2. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 • Образование – Висше;
 • Образователно-квалификационна степен – „Магистър” в професионално направление 3.8 „Икономика“;
 • Професионален опит - минимум 3 години като счетоводител висше училище
 • Допълнителна квалификация – познаване на правила за финансово управление и контрол на СУ и работа със счетоводна програма.

2.3. Заетост по проекта: 20 часа месечно

 

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе на два етапа:

 • Проверка на подадените от кандидатите документи;

 

 1. Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

 

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса:

Документите за участие в конкурса се представят в: седем календарни дни от публикуване на обявлението в сайта на ТУ - Габрово.

Краен срок за подаване на документи – до 28.09.2021 г.

Документите се подават в стая 3111, сграда Ректорат на ТУ – Габрово, ул. Хаджи Димитър № 4 до 16:00 часа на 28.09.2021 г.

Всички съобщения във връзка с провеждане на конкурсната процедура, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ – Габрово.

 

Студентите на Технически университет - Габрово получиха поздравителен адрес по случай началото на академичната година от Националното представителство на студентските съвети в Република България.

npsУВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР ЖЕЛЕЗАРОВ,

УВАЖАЕМИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ,УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Удоволствие е да Ви поздравя от свое име и от името настудентската общност в България по случай началотона академичната 2021/2022 учебна година!

Откриването на поредната учебната година вусловията на епидемиологична обстановка епредизвикателство за академичното ръководство,преподавателите и самите студенти.

Изправени пред прага на неясните хоризонти отрешаването на тази здравна криза трябва да бъдем по-единни и отговорни към себе си, близките и околнитехора.

Днешният ден е едно ново начало за първокурсниците,който води след себе си пътя на познанието и новитеотрития в живота на младите хора.Вървете напред и не спирайте да се усъвършенствате,реализирайки своите идеологии и проекти!

Ние, младите хора, трябва да бъдем енергията, коятода отстоява бъдещето си.

Вървете смело по пътя на познанието и се борете засвоите идеологии!

Бъдете креативни, упорити и мечтайте! Вярвайте, чевсяка крачка напред носи успеха, който да Ви помогневъв Вашата реализация!

Следвайте мечтите си и покорявайте върховете!

Ние, Националното представителство на студент-ските съвети, вярваме, че младежката енергия иентусиазъм са ресурс, който трябва да бъде насърчавани развиван!Желая на всички колеги и преподаватели и служители нависшето училище здраве, вдъхновение и успехи!

Даниел Парушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ на НПСС

Пълният текст на поздравителния адрес към студентите може да видите от тук.

Технически университет - Габрово официално откри академичната 2021/2022 година

org 728bff80963dc171 1632125120000С тържествена церемония, Технически университет-Габрово отбеляза началото на академичната година. В присъствието на заместник-кмета на Община Габрово – госпожа Невена Минева, заместник-областен управител на Област Габрово – госпожа Стиляна Събева - Тинчева, членовете на университетското настоятелство – инж. Николинка Хинкова, инж. Десислава Колева и инж. Калоян Иванов, Ректорът на минно-геоложкия университет „Св.Иван рилски“, първокурсниците и студентите на Университета бяха приветствани от Ректора – проф. д-р Илия Железаров. Проф. Железаров благодари на новоприетите студенти за избора да продължат своето образование в Технически университет- Габрово. Ректорът на Технически университет - Габрово напомни за добрите образователни традиции на университета, за новите инициативи, за модерните лаборатории в технологичния парк, за възможностите, които стоят пред всички студенти, за облика на град Габрово, в който традициите в образованието, иновациите и предприемаческия дух вървят ръка за ръка. Проф. Железаров пожела на всички студенти и преподаватели една ползотворна, успешна и запомняща се академична година. „Нашите съвместни усилия ще ни позволят заедно да следваме целите си, да работим в среда на академичен дух и да се развиваме“ – подчерта още Ректорът! Госпожа Невена Минева пожела на всички присъстващи „спокойна и присъствена година“. Заместник - кметът на Община Габрово се обърна към всички студенти с пожеланието да учат, без отлагане и оправдания, за да натрупат здрави основи за професионално развитие, тъй като само сега студентите ще разполагат с „организиран и насърчаван достъп до знание, ресурси, лаборатории и контакти“, за да се изградят като професионалисти и имена в своите сфери. „Всичко е пред Вас и всичко е за Вас и Вашето развитие“ – обърна се към студентите госпожа Стиляна Събева - Тинчева - заместник-областен управител на Област Габрово. Госпожа Тинчева изрази увереността, че бизнесът в региона има нужда от млади, мотивирани, търсещи, знаещи и можещи хора. Сърдечно „Добре дошли“ към първокурсниците отправи госпожа Хинкова от името на съвета на настоятелите на Технически университет – Габрово. Госпожа Хинкова подчерта, че „тясното сътрудничество между университета, бизнеса и регионалната администрация ще увеличи мотивацията на студентите, качеството на обучение и ще предостави възможност за изява и реализация“. След тържественото откриване на академичната година студентите от всички специалности получиха указания за организацията на учебния процес от обучаващите катедри.