ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Програма за финансиране на младежки инициативи – първо повикване април 2022

mcОбщина Габрово изпълнява проект „Възможност за изява на младите хора - създаване на младежки център в Габрово“, който се финансира чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Целта му е да се създаде Младежки център в Габрово, чрез който да се предлагат комплексни услуги, отговарящи на високи стандарти за младежка работа и същевременно на нуждите и желанията на младите хора, а именно младежи между 15 и 29 години. Предвижда се реконструкция на комплекса на летния театър в Габрово чрез извършване на необходимите строително-монтажни работи и закупуване и инсталиране на оборудване и обзавеждане. Инициативи и дейности се реализират по основни направления: „Младежко лидерство" ,  „Култура и творчество", „Спорт и активности“, „Природа и екология“ и "Здраве и благополучие".

Дейностите се реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено развитие и Технически университет – Габрово. Двете институции ще работят за насърчаване на международното сътрудничество и обмена на добри практики, за предоставяне на информация относно възможностите за младежко включване, кариерно ориентиране и участие в различни инициативи.

НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ, ПОДБОР И КРИТЕРИИ ЗА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В бюджета на проекта са предвидени средства в размер на 80 000 лева, които да бъдат насочени към реализирането на младежки инициативи по направленията „Младежко лидерство" ,  „Култура и творчество", „Спорт и активности“, „Природа и екология“ и "Здраве и благополучие" със срок за осъществяване до април 2024 г.

Разработването, предлагането и оценяването на младежките инициативи ще се осъществи по следния регламент:

 1. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Сред предизвикателствата и една от основните цели на програмата е въвличането на младите хора в процеса на създаването на Младежки център Габрово, вземането на решения за развитието на Община Габрово и увеличаване на степента на участието им в местната общност. Реализираните от тях инициативи ще бъдат съобразени с основните принципи на Съвета на Европа.

 1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Младежките инициативи могат да бъдат предлагани от:

 • Индивидуално – физически лица на възраст между 15 и 29 години от област Габрово;
 • Екипно – неформална група от млади хора от 15 до 29 години от област Габрово.
 1. НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Младежките инициативи не могат да бъдат предлагани от:

 • НПО;
 • Общински и държавни институции;
 • Образователни институции.

3. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТИ

3.1. Младежките инициативи трябва да бъдат в следните направления:

 • Младежко лидерство - Младите хора чертаят хоризонтите на нашето бъдеще!

Важни приоритети за нас са гражданско образование и медийна грамотност, взаимодействие с формалното образование и публичните органи; отстояване на гражданските права и възможности за развитие на младите хора; развитие на умения; активен младежки диалог; младежки онлайн активизъм и др.

 • Култура и творчество – Творчеството е начин да изразим пълноценно себе си!

Използването на различни направления на културата и творческите активности за ангажиране, развитие и изява на таланти (театър, музика, танц и др.)

 • Спорт и активности - Спортът ни учи на дисциплина, себеуважение и отговорност!

Кампании и  инициативи, насочени към младите хора за здравословен, природосъобразен и активен начин на живот.

 • Природа и екология - Природата може без човек, но човек не може без нея.

Сред приоритетите в това направление са биоземеделие, екология, енергийна ефективност и др.

 • Здраве и благополучие - Здравето ни прави силен екип от уверени млади хора!

Инициативи, свързани със здравословното хранене, семейното планиране, сексуалното здраве и др.

       3.2. Недопустими инициативи:

 • Финансирани от други източници;
 • Стартирали преди подаване на предложението;
 • Дейности с политическа и религиозна насоченост.

3.3. Дейностите трябва да се реализират на територията на община Габрово.

 1. ДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ

        Разходите по реализиране на младежките инициативи трябва да отговарят на следните условия:

 • Да обезпечават закупуването на материали, консумативи, транспортни разходи и хранителни продукти;
 • Да обезпечават популяризирането на инициативата (брошури, плакати, покани, публикации).
 1. НЕДОПУСТИМОСТ НА РАЗХОДИТЕ
 • Разходи за възнаграждения на организация и изпълнение на младежката инициатива;
 • Разходи за изплащане на хонорари;
 • Разходи за закупуване на ДМА (техника, обзавеждане, оборудване);
 • Разходи за наем на зали и помещения.
 1. УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

        5.1. Максималният размер на финансиране на една младежка инициатива е до 2500 лева

        5.2. Финансирането се изразява в обезпечаване на разходите за реализиране на младежката инициатива, съобразно условията за допустимост. Участниците не получават пряко парични средства за реализиране на одобрените инициативи. Предоставят се, заложените в бюджета, материали. Представител на екипа на Младежки център Габрово съдейства в процеса на реализиране на инициативите.

 1. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНИЦИАТИВАТА
 • Инициативата да се реализира с активното участие на млади хора на доброволен принцип;
 • Да има ясно определена цел и конкретни дейности за постигането й;
 • Да посочва конкретен резултат;
 • Дейността да е с обществена значимост;
 • Да се реализира на територията на община Габрово;
 • Дейностите по предложенията да не са финансирани от друг източник.
 1. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ

7.1. Сформиране на комисия от 2-ма представители на Младежки център Габрово, 1 представител  на Община Габрово и 2-ма представители на ученическите съвети в Габрово.

        7.2. Оценка на публиката чрез гласуване във Фейсбук страницата на Младежки център Габрово

 1. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ
 • Кандидатът да отговаря на условията за допустимост – 5 т.
 • Попълнени са всички части на формуляра за кандидатстване – 5 т.
 • Предложението съответства на минимум една от посочените приоритетни насоки за реализиране – 5 т.
 • Предложението съдържа допустими разходи – 5 т.
 • Младежката инициатива е с обществена значимост и отговаря на принципите на равенство, законосъобразност и демократичност – 5 т.
 • Оценка на публиката – пет от предложенията, събрали най-много гласове на публиката получават допълнителни 5 т.

Скала за оценяване по критерии от 0 до 5 точки

Обща максимална оценка по посочените критерии 130 точки

Не се финансират инициативи, оценени с по-малко от 70 точки.

 1. НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ
 • Предложенията за младежки инициативи се подават чрез електронен формуляр за кандидатстване, линк към който е качен в секция „Младежки център“ на сайта на Община Габрово, както и на Фейсбук страницата на Младежки център Габрово;
 • Предложения могат да бъдат подавани и в мобилното приложение за идеи bg;
 • Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 15 май 2022 г. вкл.;
 • Формулярът за кандидатстване се попълва на български език, точно и подробно се описва как да бъдат изпълнени целите на инициативата и какъв ще бъде резултатът от нея;
 • Срок на изпълнение на инициативите до 15 декември 2022 г.

За повече информация: Златка Калинова – младежки работник, тел. 0889 777 688, имейл yc@gabrovo.bg

Дни на кариерата 2022 – място за среща на студенти от ТУ-Габрово и бизнеса

274688947 4178397108929810 4419464753795511274 n

 

На 12 април 2022 г., от 10.00 часа Технически университет - Габрово отново ще бъде мястото, в което ще могат да си направят среща студентите, търсещи реализация на наученото в университета и бизнеса, който, за да се развива, търси своите нови специалисти, които да управляват съвременните системи, процеси и машини.

Организатор на ежегодния кариерен форум Национални дни на кариерата 2022 е JobТiger, а Технически университет – Габрово е партньор и домакин на събитието.

21-то издание на Национални дни на кариерата ще даде възможност за живи срещи и интервюта между работодателите и търсещите работа.

До този момент 21 компании от различни сфери на икономиката са заявили участието си. Повече информация участниците може да намерите ТУК.

В рамките на пролетното издание на националните дни на кариерата ще се проведе и ден на отворените врати в Технологичния парк на Технически университет – Габрово. Студенти и гости ще могат да се запознаят с лабораториите и възможностите за реализиране на изследвания и приложни разработки за бизнеса.

Проф. Железаров поздрави Музея на хумора и сатирата по повод 50 годишния юбилей

20220401 105535На 1 април - в Деня на хумора и шегата, Музеят на хумора и сатирата в Габрово отбелязва с своята 50-годишнина.

Проф. Железаров пожела дръзновение, креативност и много успехи на целия екип. В своето приветствие той подчерта, че Музея не е само емблематичен и единствен за гр. Габрово, но и световно известен.

Състезание по „Приложна електроника“ за студенти и курсанти

prilojna elektronikaНационален военен университет „Васил Левски“ със съдействието на търговска верига „Елимекс“ организира национално състезание между курсанти и студенти по „Приложна електроника“.

Състезанието се реализира в два кръга с участието на 12 състезателя, които ще изработят практически модел на базата на платка и елементи. На 05.04.2022 г. от 14.00 ч.  в ТУ-Габрово, в лаборатория 2211А (сграда Баждар) на територията на катедра "Електроника" ще се проведе първия кръг на състезанието. Класираните на първо и второ място участници ще участват в националния кръг, който ще се проведе на 12.05.2022 г. от 14.00 часа във факултет „Общовойскови“ на Националния военен университет „Васил Левски“.