ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Проф. Железаров поздрави Музея на хумора и сатирата по повод 50 годишния юбилей

20220401 105535На 1 април - в Деня на хумора и шегата, Музеят на хумора и сатирата в Габрово отбелязва с своята 50-годишнина.

Проф. Железаров пожела дръзновение, креативност и много успехи на целия екип. В своето приветствие той подчерта, че Музея не е само емблематичен и единствен за гр. Габрово, но и световно известен.

Състезание по „Приложна електроника“ за студенти и курсанти

prilojna elektronikaНационален военен университет „Васил Левски“ със съдействието на търговска верига „Елимекс“ организира национално състезание между курсанти и студенти по „Приложна електроника“.

Състезанието се реализира в два кръга с участието на 12 състезателя, които ще изработят практически модел на базата на платка и елементи. На 05.04.2022 г. от 14.00 ч.  в ТУ-Габрово, в лаборатория 2211А (сграда Баждар) на територията на катедра "Електроника" ще се проведе първия кръг на състезанието. Класираните на първо и второ място участници ще участват в националния кръг, който ще се проведе на 12.05.2022 г. от 14.00 часа във факултет „Общовойскови“ на Националния военен университет „Васил Левски“.

Проект BG05M2OP001-2.016-0022 „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“, NatuResEdu

 eu noir 

Финансираща програма: Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Период на изпълнение: 21.07.2021 г.- 31.12.2023 г.

Общ бюджет на проекта: 2 000 000 лв. (100 %)

 • Финансиране от ЕС чрез ЕСИФ: 1 700 000 лв. (85 %)
 • Национално финансиране: 300 000 лв. (15 %)

 Консорциум:

Лесотехнически университет – София /водеща организация/

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ – гр. Шумен

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – гр. София

Тракийски университет – Стара Загора

Технически университет – Габрово

Асоциирани партньори:

 • Университет по природни науки и науки за земята Виена, Австрия
 • Университет в Кордоба, Испания
 • Университет в Крайова, Румъния
 • Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния
 • Земеделски университет в Краков, Полша
 • Технически университет в Клуж-Напока, Румъния
 • Технически университет в Зволен, Словакия

Основна цел на проекта: Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България

Специфични цели и дейности:

 1. Модернизиране на осем професионални направления, в отговор на цифровата трансформация на образованието
 1. Повишаване капацитета на целевите групи
 1. Създаване на среда за кариерно развитие на целевите групи

Фокус на проекта: Проектът е насочен към осем професионални направления на 5те висши училища, партньори - 3.7. Администрация и управление, 4.4  Науки за земята, 5.3  Комуникационна и компютърна техника, 5.13 Общо инженерство, 6.1 Растениевъдство, 6.2  Растителна защита, 6.4 Ветеринарна медицина, 6.5 Горско стопанство

Планирани дейности в рамките на проекта

 • Разработване и въвеждане на съвместни учебни програми и учебни програми с дигитално образователно съдържание в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Разработване и внедряване на дигитално образователно съдържание в образователния процес;
 • Закупуване на софтуер и ИКТ оборудване, необходими за разработване и въвеждане на дигитално образователно съдържание;
 • Обучения на преподаватели в България;
 • Краткосрочни специализации  в асоциирани партньори;
 • Кариерно консултиране и ориентиране и създаване на мрежа от кариерни центрове в областта на устойчивото управление и използване на природните ресурси;
 • Обучение на студенти по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност;
 • Развитие на меки умения в студентите за реализация на пазара на труда
 • Изходяща мобилност за обучение за научноизследователска дейност.

Целева група:

Целевата група включва: 230 бр. студенти и докторанти от всички форми на обучение, 155 преподавателя и 10 млади учени от петте университета.

Очаквани резултати от реализацията на проекта

 • Създадени и въведени 7 нови съвместни и дигитализирани учебни програми,
 • Повишен капацитет на преподавателите и студентите,
 • Създадена среда за кариерно развитие на целевата група.

Семинар "Умения за търсене и кандидастатване за работа"

careers main image

На 5 април 2022г. Университетски кариерен център при Технически университет - Габрово организира семинар за завършващите студенти на тема "Умения за търсене и кандидастатване за работа"Събитието ще се проведе в Заседателна зала в Университетска библиотека от 14.00 часа.

На семинара ще бъдат обсъдени стратегии за кариерно развитие при завършващите колеги. Студентите ще получат ценни съвети:

 • как и къде да търсят работа;
 • как да подготвят документите си за кандидатстване;
 • как да се подготвят и справят на интервюто за работа.

Гост лектор: Пенко Атанасов - Директор на Център за кариерно ориентиране - Габрово.

 

Пенко Атанасов Атанасов

Роден 1977 г. в гр. Габрово. Завършил ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" със специалност "Психология". По-късно се дипломира в магистърската програма по "Трудова и организационна психология" на СУ "Климент Охридски".

От 2012 г. работи като кариерен консултант в новооткрития Център за кариерно ориентиране - Габрово, а от месец май 2016 г. е негов ръководител.

Център за подкрепа за личнистно развитие "Кариерно ориентиране - Габрово" предоставя услуги по кариерно ориентиране и консултиране на ученици и техните родители и осигурява методическа подкрепа на педагогическите специалисти във връзка с кариерното ориентиране на учениците.

ЦПЛР "Кариерно ориентиране - Габрово"

Адрес: гр. Габрово, пл. "Възраждане" № 3, етаж 3, стая 323

Тел.: 066 988 889

E-mail: cko_gabrovo@mon.bg

Web-site: www.kariera-gabrovo.com