Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на основание чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗВО, Заповед № З-01-267/28.05.2019г. на За Ректора на ТУ – Габрово /съгл. Заповед № З-01-260/22.05.2019г. на Ректора на ТУ – Габрово/, чл. 30, във връзка с чл. 19, ал. 1 от ЗДС и чл. 13, ал. 2 от ППЗДС, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на движима вещ – частна държавна собственост, включена в материалните активи на ТУ - Габрово, представляваща ски влек, находящ се в ски база „Узана”, землище Топлеш, местност Узана, община Габрово.

 

Началната тръжна цена: 64,80 лв. за активния сезон /декември – март/ и 32,40 лв. за неактивния сезон /април – ноември/ без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 02.07.2019 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

 

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово  - www.tugab.bg

Оглед  може да се извърши до 01.07.2019 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово  до 17:00 часа на 01.07.2019 г.

 

28.05.2019 г. Заповед

28.05.2019 г. Тръжна документация

04.07.2019 г. Заповед за класиране на участниците