Кратка информация за обучението към Центъра за следдипломна квалификация

  • Към Центъра за следдипломна квилификация могат да се обучават специалисти с висше образование с цел придобиване на квалификация и студенти за допълнителна подготовка, която се води паралелно с подготовката им по основната специалност, като свидетелствата за специализация се издават след дипломирането им. Обучението се провежда съгласно изискванията на закона за висше образование и правилника за дейността на Университета.
  • 45Обучението по всяка квалификационна форма се извършва на основата на учебна документация (квалификационна характеристика, учебен план, учебни програми на изучаваните дисциплини и график на учебния процес), приета от съвета за квалификационна дейност и утвърдена от съответните факултетни съвети или от Академичния съвет.
  • В обучението се използва материално-техническата база на катедрите към Университета.
  • Преподавателският състав е основно от Техническия университет – Габрово. В обучението участват и преподаватели от други ВУЗ и БАН, като голяма част са хабилитирани или с научна степен. За преподаватели се привличат и изтъкнати специалисти от практиката.
  • Продължителността на обучението по дадена квалификационна форма се определя от учебен план и е в рамките от един до три семестъра. Провеждат се и краткосрочни курсове с продължителност до един месец. Обучението завършва с полагане на изпит, на Държавен изпит или със защита на дипломна работа.
  • Завършилите успешно курс по дадена квалификационна форма получават документ (свидетелство или удостоверение) в съответствие с действащата нормативна база.
  • Обучението се провежда чрез очни, задочни, дистанционни и комбинирани форми в извън учебно или учебно време, съгласувано с преподавателите. При дългосрочните групови форми на обучение за студенти обучението започва през месец октомври на текущата учебна година, а при всички останали форми на обучение – веднага след сформиране на групата.
  • В обучението по всички курсове се прилагат съвременни методи и технически средства, както и компютърна техника. В обучението се прилага и опитът, придобит в ТУ – Габрово или 15при изпълнение на съвместни проекти със западни университети от странит на ЕС по програмите ТЕМПУС и КОПЕРНИКУС.
  • Обучението чрез ЦСДК е на договорна основа срещу заплащане, като размерът на внесената такса се определя в зависимост от общия хорариум часове съгласно учебния план, броя на обучаемите в курса и действащата минимална работна заплата в момента за страната. При дългосрочните курсове на обучение таксата се внася на два или три пъти по равни части.
  • Завършилите различните квалификационни форми могат да се реализират в зависимост от съответното професионално направление: учител; специалист – мениджър; предприемач – мениджър; мениджър по социални дейности; лекар – мениджър; маркетолог; маркетингов мениджър; мениджър по финансово-счетоводни въпроси; мениджър по застраховането; специалист по териториалния мениджмънт; патентовед по закрила на интелектуалната собственост; конструктор-моделиер на текстилни и шивашки изделия; конструктор-моделиер – дизайнер на текстилни и шивашки изделия; конструктор-моделиер на обувни изделия; специалист по ергономия и дизайн и др.