Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, на осн. чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-51/06.02.2020 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на площи за инсталиране на автомати за топли напитки, собственост на наемателите, по две позиции:

 

позиция №1 - площ от 2 кв. м., находяща се на първи етаж от недвижим имот - публична държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул. Д-р Илиев-Детския № 3, с идентификатор 14218.514.5.1. по КККР на гр. Габрово, УК № 1.

позиция №2 - площ от 2 кв. м., находяща се на първи етаж от недвижим имот - публична държ. собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул. Хаджи Димитър №4, с идентификатор 14218.505.135.3 по КККР на гр. Габрово, УК № 3 /Ректорат/.

 

Началната тръжна цена за всяка от позициите в размер на 80 лв. /осемдесет/ лева без включен ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 13.03.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово  - www.tugab.bg

 

Оглед  може да се извърши до 12.03.2020 г. (вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово  до 17:00 часа на 12.03.2020 г.

 

06.02.2020г. Заповед

06.02.2020г. Тръжна документация

13.03.2020г. Заповед за класиране