Катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане”

 област на висше образование: 5. Технически науки
професионално направление: 5.2. Електротехника, електроника и автоматика
специалност: „Светлинна техника и източници на светлина”
кандидат: д-р инж. Милко Тодоров Йовчев

Научно жури:
1. Председател: проф. д-р инж. Николай Димитров Маджаров

Членове:
2. проф. дтн инж. Иван Стоянов Ячев
3. проф. д-р инж. Николай Петров Михайлов
4. доц. д-р инж. Николай Любославов Хинов
5. доц. д-р инж. Вълчан Тодоров Георгиев

Резервни членове:
проф. д-р инж. Анатолий Трифонов Александров
доц. д-р инж. Димитър Дамянов Арнаудов

 

Дата на разглеждане: 15.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.10.2019 г.