Основание за освобождаване или намаляване на семестриалната такса за обучение

low taxСъгласно чл. 95, ал. 7 от Закона за висшето образование „от заплащане на семестриални такси в държавните висши училища се освобождават лица, които са кръгли сираци; лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто; военноинвалиди и военнопострадали; лица, които към момента на навършване на пълнолетие са с предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето - настаняване в приемно семейство, социална услуга от резидентен тип или специализирана институция; студенти, приети при условия и по ред, определени в акт на Министерския съвет, в случай че в този акт е предвидено такова освобождаване“.

Съгласно Правилника за приемане на студенти в Технически университет - Габрово „Петдесет процента от семестриалната такса заплащат студенти с един родител, до 26 годишна възраст, обучаващи се по държавна поръчка.“ Прилага се заявление до Ректора на Технически университет - Габрово, копие от смъртен акт на починалия родител и  копие на акт за раждане на студента.

„При обучение по държавна поръчка на братя и сестри до 26 го­диш­на възраст от едно семейство, пълният размер на семестриалната такса се заплаща само от единия от тях, а останалите заплащат по 50% от семе­стри­алната такса.“ Прилага се заявление до Ректора на Технически университет - Габрово, копие от двата акта за раждане и уверение от ТУ-Габрово за обучаващия се студент.

От първата семестриална такса при записване се приспада внесеният депозит при сключен договор с ТУ-Габрово за съответна специалност и форма на обучение.

OPNOIR black alumni black Nis black dmoodle black ppp broadcast black