Онлайн среща по проект „Ускоряване на адаптацията към климатичните промени за по-добра устойчивост в европейските планински региони“ (MountResilience)

На 22.03.2024 г. се проведе онлайн среща с екип от Технически университет – Виена по проект „Ускоряване на адаптацията към климатичните промени за по-добра устойчивост в европейските планински региони“ (MountResilience). Проектът е финансиран по програма „Хоризонт Европа“ и е с продължителност от 01.09.2023 г. до 29.02.2028 г.

Picture1

Целта на проекта е повишаване на капацитета за адаптация на планинските райони към климатичните промени и засилване на устойчивостта и способността за приспособяване към свързаните с изменението на климата опасности в рамките на европейския планински биогеографски регион.

Picture2

Технически университет- Габрово бе представен от доц. Пламен Цанков -Зам. Ректор по УД, доц. Христо Христов – Зам. Ректор МС иВО и доц. Драгомир Василев – Зам. Ректор НИР.

На срещата бе обсъдена информация за стратегии и решения за адаптиране към изменението на климата. Екипа от ТУ-Габрово представи информация относно основните предизвикателства в областта на енергетиката за адаптиране към климатичните промени в Габрово. Обсъдени бяха и технически решения, проекти и добри практики за адаптиране към изменението на климата в Габрово.