Заповед на ректора на ТУ-Габрово от 21.01.2022 г. във връзка с извънредната епидемична обстановка

tugab logoЗАПОВЕД

№ 3-01-11

гр. Габрово, 21.01.2022 год.

На основание на чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование,

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

 

  1. В периода 24.01.2022 г. – 13.02.2022 г. се забранява влизането в УК 2 и УК 2А, а влизането в УК 1 е позволено само в делнични дни от 08.00 часа до 17.00 часа.
  2. Всички преподаватели с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до декана на съответния факултет за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.
  3. Всички служители с работно място в УК 2 и УК 2А, които в посочения в т.1 период не могат да изпълняват трудовите си задължения от разстояние - в дома си или от избрано от тях друго помещение извън работното им място, използвайки необходимото технологично оборудване, да представят доклад до ръководител АСС за осигуряване на работно място в УК 3 – Ректорат.

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

проф. д-р инж. ИЛИЯ ЖЕЛЕЗАРОВ

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО