Катедра „Социални и стопански науки”

 

област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки
професионално направление: 3.4. Социални дейности
специалност: „Социални дейности”
кандидат: ас. д-р Пламен Николов Колев

Научно жури:
1. Председател: доц. д-р Лиляна Иванова Русанова

Членове:
2. проф. д-р Бончо Вълков Господинов
3. доц. д-р Божидара Искрева Кривирадева
4. доц. д-р Росица Симеонова Илиева
5. доц. д-р Ирина Тодорова Тодорова-Липчева

Резервни членове:
доц. д-р Гинка Андонова Механджийска
доц. д-р Диана Илиева Изворска

 

 

Дата на разглеждане: 16.10.2019 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Списък с публикации

Заключително заседание

Материалите са публикувани на 03.10.2019 г.