Проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

DSC 0044Със заключителна пресконференция и информационен ден в Технически университет – Габрово (ТУ-Габрово) приключи проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

На събитията присъстваха кметът на Община Габрово – Таня Христова и Областният управител на Област Габрово. В присъствието на официални гости от страната и чужбина, представители на изпълнителна агенция „Програма за образование“,  проф. Железаров в качеството на координатор на проекта отчете основните дейности и постигнатите индикатори.

В периода 30.03.2018 – 30.11.2023 г., ТУ-Габрово, ТУ-Варна, ТУ-София, филиал Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и три института на БАН – Институт по роботика, Институт по електроника и Централна лаборатория по приложна физика изградиха Център за компетентност в две основни области – интелигентни мехатронни системи и енергоспестяващи технологии. Партньорските организации значително модернизираха сградния си фонд и създадоха научноизследователски инфраструктури на обща стойност 4 516 781 лв. В рамките на ремонтираните помещения се изградиха научноизследователски комплекси и 33 високоспециализирани лаборатории, оборудвани с модерна техника, софтуер и машини на обща стойност 14 965 383 лв. В изградения Център за компетентност са назначени 120 нови изследователи и върхови специалисти от  страната и чужбина, които са публикували 245 статии в реферирани и индексирани списания, от които 98 статии с импакт фактор, а 3 от публикациите са в топ 10% на най-цитираните публикации в световните база данни. Научната дейност на изследователите е допълнена от 27 договора за приложни изследвания с бизнес организации и са подадени 5 заявки за патенти и 2 заявки за полезни модели.  Проведен е одит за акредитация по ISO 17025 на три лаборатории за изпитване, измерване и калибриране. В резултат на изпълнението на проекта в партньорските организации е създадена нова научноизследователска инфраструктура, в която трите страни на триъгълника на знанието – образование, научни изследвания и бизнес си взаимодействат и създават иновации. Закупеното оборудване се използва при обучението на студенти и докторанти и младите специалисти имат възможност да развиват развойна и научна дейност.  Партньорските организации отчетоха постигане на заложените индикатори и над 97% изпълнение на договорирания бюджет.

Проф. Железаров подчерта, че в рамките на проектния период с инвестиция на ОП НОИР са създадени условия за развитие на научноизследователска и развойна дейност и университетите са се превърнали в източник на иновации. Независимо от предизвикателствата, партньорските организации са успели да създадат устойчиви практики, които са в основата на усилията за интегриране на Центъра за компетентност в изследователската и иновационната екосистема на страната. По този начин вече се подготвя бизнес план с цел постигане на устойчивост, който ще бъде финансиран от Програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (2021-2027 г.). Центърът за компетентност „Интелигентни, мехатронни, еко-и енергоспестяващи системи и технологии“ е включен в процедура за директно предоставяне на безвъзмездни средства, в която е предвидено 75% от финансирането да бъде заделено за същинските дейности за осъществяване на научни изследвания, в т.ч. изграждане на научен и иновационен капацитет, и до 25% да бъдат отделени за допълващи дейности, свързани с модернизация и обновяване на оборудването, необходимо за изпълнение на същинските дейности – подчерта проф. Железаров.

Наличието на модерна инфраструктура и превръщането на ТУ-Габрово в иновационно място ще спомогне за създаването на иновационна долина в гр. Габрово – обобщи проф. Железаров.

Доказателство за иновационния потенциал на Университета и за добрата среда за развитие на научноизследователска и развойна дейност е и международния научен форум УНИТЕХ. За поредна двадесет и трета година учени от страната и чужбина се събраха, за да обсъдят своите научни постижения и изследвания. На конференцията се представиха 136 научни доклада, преминали през рецензиране от двама независими рецензенти и проверени чрез система за откриване на плагиатство. Докладите, получили най-висока оценка от рецензирането, се селектират като избрани и ще бъдат публикувани в издание със свободен достъп. Традиционно и тази година „Унитех" събра представителите на академичната общност не само от България, но и от Турция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Украйна, Република Северна Македония, Литва, Латвия и Чехия.