На 24.11.2023 г. от 14:00 часа ще се проведе Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ)

На 24.11.2023 г. от 14:00 часа ще се проведе Общо събрание на студенти и докторанти на факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ) при следния

Дневен ред:

1. Избор на представители на студенти и докторанти в Общото събрание на ТУ-Габрово за мандат 2023 – 2027 г. от факултет „Машиностроене и уредостроене“ (МУ).

Събранието ще се проведе в зала 1116.

Участниците в ОССДОЗ са студенти и докторанти в редовна форма на обучение, което се удостоверява със студентска книжка или копие на заповед за зачисляване в докторантурата.

                                           

Председател на СС при ТУ-Габрово:…………… /П/………..…

                                   инж. Веселина Стефанова

 


До 21.11.2023 г. всеки кандидат трябва да представи в служба „Деловодство“ в ректората на ТУ-Габрово до 16:00 часа  следните документи:

  1. декларация за допускане до избори, в съответствие с чл. 26 от Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Технически университет – Габрово (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена);
  2. уверение за доказване на студентски права или копие на заповед за зачисляване в докторантура;
  3. мотивационно писмо (до 2 страници);
  4. декларация за набиране, обработка и съхранение на лични данни (изтегля се от сайта на университета или се получава от съответните канцеларии на основните звена).

В мотивационното писмо трябва да се запишат трите имена, факултетен номер, курс и специалност на кандидата.

Кандидатите представят пред ОССДОЗ на 24.11.2023 г. мотивационното си писмо преди да започне провеждането на избора.

 

 

 

За повече информация:

ИНЖ. ВЕСЕЛИНА СТЕФАНОВА

Председател на Студентски съвет при ТУ-Габрово

тел. 0882474250;

тел. 066 827 509;

         e-mail: tugab_ss@abv.bg