Технологичният парк на Технически университет – Габрово ще си сътрудничи с Нишкия научен и технологичен парк

IMG 0003Проф. Железаров и проф. Александров бяха на работно посещение в университета в Ниш, Република Сърбия. По време на посещението се осъществиха поредица от срещи и дискусии с ректорското ръководство на университета в Ниш, насочени към укрепване на сътрудничеството между двете институции в областта на обучението, научноизследователската и проекта дейност. Важен  акцент в програмата беше запознаването с възможностите на Научно-технологичния парк – Ниш. Директорът на парка г-н Милан  Ранджелович и проф. Александров подписаха договор за сътрудничество между двата технологични центъра. В основата на споразумението са определени конкретни инициативи в областта на обмен на изследователски екипи и академична информация, както и провеждане на съвместни научноизследователски дейности и реализиране на проекти. Участниците в работното песещение използваха възможността да очертаят пътя на съвместно развитие на стартъп екосистемата на Балканите, както и да обсъдят посоките на развитие на иновативните екосистеми в България и Сърбия. Възможностите за сътрудничество и работа по съвместни проекти и инициативи, насочени в подкрепа на иновативните общности от двата университета, както и за подобряване на контактите между бизнес общността и академичните среди, също бяха теми на разговора.