Избор на представители на студенти и докторанти

izbor na predsedatel  

Изисквания към студенти и докторанти кандидати за членове в Общо събрание на ТУ-Габрово!

До 06.01.2022 г. всеки кандидат трябва да представи в служба „Деловодство“ на ТУ-Габрово следните документи:

  1. декларация за допускане до избори, в съответствие с чл. 26, ал. 5 и ал. 5а от Правилник за организацията и дейността на Студентски съвет при Технически университет – Габрово; (изтегли от тук)
  2. уверение за доказване на студентски права или копие на заповед за зачисляване в докторантура; (при кандидатстване се изваждат служебно)
  3. мотивационно писмо; (до 2 страници)
  4. декларация за набиране, обработка и съхранение на лични данни; (изтегли от тук)

Декларациите заедно с мотивационно писмо, собственоръчно подписани трябва да бъдат изпратени по куриер на хартиен носител, на следният адрес:

Технически университет- Габрово

Деловодство за

Студентски съвет

ул. „Хаджи Димитър“ - 4                          

5300 гр. Габрово

Сканираното мотивационно писмо да се изпрати на имейл -  tugab_ss@abv.bg, като  в него  трябва да се запишат три имена, факултетен номер, курс и специалност на кандидата.

Кандидатите представят пред ОССДОЗ мотивационното си писмо преди да започне провеждане на избора.

 

Общи събрания на студенти и докторанти На Основните Звена (ОССДоз)

 

На 10.01.2022 г. от 15:00 часа ще се проведат Общи събрания на студенти и докторанти на факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ), „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч) при следния

Дневен ред:

1. Избор на представители на студенти и докторанти в Общо събрание на ТУ-Габрово от факултети „Електротехника и електроника“ (ЕЕ), „Машиностроене и уредостроене“ (МУ), „Стопански“ и Технически колеж – Ловеч (ТК-Ловеч) за мандат 2021-2023 г.

Събранията ще се проведат, както следва:

  • за факултет ЕЕ – платформа Microsoft Teams;
  • за факултет МУ– платформа Microsoft Teams;
  • за факултет „Стопански“ – платформа Microsoft Teams;
  • за ТК-Ловеч – платформа Microsoft Teams.

Участниците в ОССДОЗ са студенти и докторанти в редовна форма на обучение.

15.12.2021 г.                                                  Председател на СС при ТУ-Габрово:…………… /П/………

                                                        Веселина Стефанова