Заповед на ректора на ТУ-Габрово относно удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка

logo tu

ЗАПОВЕД

№ 3-01-364

гр. Габрово,  03.08.2020 год.

На основание чл.32, ал.1, т.1 от Закона за висшето образование и Заповед № РД - 01- 446/31.07.2020 г.  и Заповед № РД - 01- 447/31.07.2020 г.  на министъра на здравеопазването, във връзка с Решение №525 на Министерския съвет от 30 юли 2020г. за удължаване срока на обявената с Решение №325 от 14 май 2020г. на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение №378 от 12 юни 2020 г., Решение №418 от 25 юни 2020 г. и Решение №482 от 15 юли на Министерския съвет  

 

НАРЕЖДАМ:

1. Преподавателите и служителите на Технически университет – Габрово продължават да изпълняват трудовите си задължения присъствено.

2. Влизането в учебните корпуси на Технически университет – Габрово да се извършва при пропускателен режим до 31 август 2020 г., включително, като бъдат допускани единствено преподаватели и служители за изпълнение на трудовите им задължения.

3. Изключение по т. 2 се допуска за външни лица в случай на неотложна необходимост, след като служителят на длъжност „Портиер“ получи потвърждение от съответния служител/преподавател.

4. Лекциите и семинарните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебна година 2020/2021 г. стартират на 28 август 2020 г. от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии до второ нареждане.

5. Предвид емидемичната обстановка в страната към 31 август 2020 г. ръководител сектор Учебна дейност да предвиди възможност лабораторните упражнения на студентите от задочна форма на обучение за учебна година 2020/2021 г. да се проведат присъствено по утвърдените графици и при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки в периода 8 – 13 септември 2020 г.

6. Заседанията на Академичния съвет, на съветите на основните звена и катедрените съвети (включително и разширените катедрени съвети), общите събрания на Технически университет - Габрово и на основните звена, заседанията на Студентски съвет и събранията на студенти, служители и нехабилитирани преподаватели да се провеждат от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии при осигурена техническа възможност.

7. Присъствени масови мероприятия на територията на Технически университет – Габрово и Технически колеж – Ловеч да се провеждат при спазване на мярката за социална дистанция и всички противоепидемични мерки при заетост на местата до 50% от общия капацитет.

8. Приемът на кандидатстудентски документи да се провежда в сградата на Университетската библиотека на ТУ – Габрово от служители на Университета, като достъпът до помещенията се осъществява през обособените входове.

9. Да се организира от ръководител сектор „Административно – стопански“ за сградите на Технически университет – Габрово на територията на гр. Габрово и от началник „Административно-стопанска дейност“ за сградите на Технически колеж - Ловеч дезинфекциране на подове и повърхности.

10. Студентски стол в УК 6, гр. Габрово, Студентски стол на ТК – Ловеч и кафе – сладкарници в УК 1 и УК 2 остават затворени до второ нареждане.

11. В хотела и почивните бази на Технически университет – Габрово да се осъществява прием на гости при спазване на всички противоепидемични мерки.

12. Да се организира дезинфекция на студентските общежития, управлявани от Технически университет – Габрово в гр. Габрово и гр. Ловеч и ССО ЕАД, като достъпът на външни лица бъде ограничен.

 

 Заповед №З-01- 320/06.07.2020 г. се отменя.

 Настоящата Заповед влиза в сила от 03.08.2020 г.

 

 Заповедта да се доведе до знанието на Заместник-ректори, Главен секретар, Декани, Директор ТК - Ловеч, Ръководители на катедри, Ръководител АСС, Финансов мениджър, Председател на Студентски съвет, Управител на студентско общежитие, Управител на ССО ЕАД – клон Габрово, преподаватели, служители, студенти и докторанти.

 

Настоящата заповед да се публикува на интернет страница на Университета.

 

                                     

Проф. д-р инж. Илия Железаров

РЕКТОР ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ГАБРОВО