ОБЯВА

за участие в търг

 

Технически университет – Габрово, гр. Габрово, ул. Х. Димитър №4, на основание чл. 16, ал. 2 от ЗДС, във вр. с чл. 19, ал. 1 от ЗДС, чл.44, ал.1 от ППЗДС и Заповед № З- 01-231/12.06.2024 г. на Ректора на ТУ- Габрово, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ год. на площ от 2 кв. м. за разполагане на 1 брой терминално устройство АТМ /банкомат/, собственост на наемателя, на централен вход на недвижим имот - публична държавна собственост, управляван от ТУ - Габрово, с адм. адрес гр. Габрово, ул. Х. Димитър №4 /Ректорат/, идентификатор 14218.505.135.3 по КККР на гр. Габрово.

Началната тръжна цена в размер на 187,25 лв. /сто осемдесет и седем лева и 25 ст./ без вклю. ДДС.

Търгът ще се проведе на 29.07.2024 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на сграда „Ректорат” на ТУ – Габрово.

Условията на търга са обявени на интернет страницата на ТУ - Габрово - www.tugab.bg

Оглед може да се извърши до 26.07.2024 г.(вкл.) от 09.00 - 12.00 ч. и от 13.00 - 16.00 ч.

Тръжните документи се подават в Деловодството на ТУ – Габрово до 17:00 часа на 26.07.2024 г.

Заповедта може да видите от тук.