Обявя за процедура за подбор на пет преподаватели за разработване на дигитални ресурси за дисциплини, включени  в бакалавърска програма „Мехатроника“ и трима преподаватели за разработване на лекционен курс, и дигитални ресурси за дисциплини

eunoir logos

Проект № BG05M2OP001-2.016-0008-C02

Ръководството на Технически университет - Габрово и Екипът за управление на Проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02 "ИНовации, Наука и Образование за високо качество и съответствие към пазара на труда в ТЕХнически университет - София и ПаРтньОри (ИННОТЕХ ПРО)",  финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на основание заповед на ректора на ТУ-Габрово № З-01-573/20.12.2022 г., изискванията на Ръководство за изпълнение на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 2, 3 и 5 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 год., относно изискването в него да се извърши подбор на лица, които не са били предмет на предварителна оценка

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

на пет преподаватели за разработване на дигитални ресурси за дисциплини, включени  в бакалавърска програма „Мехатроника“ по ПН 5.1 „Машинно инженерство“

и

трима преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за дисциплини, включени в магистърска програма „Surface Engineering (Повърхностно обработване на инженерни материали)“ по ПН 5.6 „Материали и материалознание“

по проект BG05M2OP001-2.016-0008-C02  в Технически университет – Габрово, в качеството му на партньор по проекта, със следните задължения:

  • За Преподаватели по бакалавърска програма „Мехатроника“ по ПН 5.1 „Машинно инженерство“ - преподавателят да дигитализира учебното съдържание по дисциплини, включени в учебния план, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес.
  • За Преподаватели по магистърска програма „Surface Engineering (Повърхностно обработване на инженерни материали)“ по ПН 5.6 „Материали и материалознание“ - преподавателят създава пълно учебно съдържание, лекционен курс и дигитални ресурси за преподаване на съответната дисциплина пред студенти в съответната магистърска програма, като поема ангажимент да внедри дисциплината в учебния процес; преподавателят трябва да разработи учебно съдържание и лекционен курс, обезпечаващи пълния хорариум лекции/аудиторна заетост по съответната дисциплина, съгласно длъжностната характеристика; преподавателят трябва да изготви структура и съдържание на лекционния курс, както и съдържание на отделни теми, както и да формулира специфики и практически фокус на дисциплината и иновативни методи на обучение; преподавателят трябва да разработи лекционния курс в мултимедиен формат; преподавателят трябва да изготви цялата учебната документация на дисциплината/дисциплините – характеристика на дисциплината, конспект, литература и всички необходими за обучението атрибути; преподавателят трябва да разработи необходимите за обучението дигитални ресурси и материали, за прилагане на иновативно обучение по дисциплината в обем, обезпечаващ пълния курс на преподаване.

 

Магистърска програма „Surface Engineering (Повърхностно обработване на инженерни материали)“, в професионално направление 5.6. Материали и материалознание, 2 семестъра

Преподаватели за разработване на лекционен курс и дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Комплекс свойства на повърхностните слоеве на инженерни материали“

2. Задължителна дисциплина - курсов проект по „Компютърни методи за инженерен анализ“

3. Избираема дисциплина „Инженерни материали и материалознание“

4. Факултативна дисциплина „Адитивни технологии чрез 3D принтиране“

 

Бакалавърска програма „Мехатроника“, в професионално направление 5.1. Машинно инженерство

Преподаватели за разработване на дигитални ресурси за следните дисциплини:

1. Задължителна дисциплина „Взаимозаменяемост на съединенията“

2. Задължителна дисциплина „Елементи на уредите и машините“

3. Задължителна дисциплина „Сензори в мехатрониката“

4. Задължителна дисциплина „Механизми и модули в мехатрониката“

5. Задължителна дисциплина „Компютърна измервателна техника“

6. Задължителна дисциплина „Основи на техническата оптика“

7. Задължителна дисциплина „Индустриални системи за контрол“

8. Задължителна дисциплина „Диагностика на мехатронни изделия“

9.  Задължителна дисциплина на дисциплина „Уреди за измерване на физико-механични величини“

10. Задължителна дисциплина „Интелигентни позициониращи системи“

11. Задължителна дисциплина „Оптоелектронна и лазерна техника“

12. Задължителна дисциплина „Устройства за визуализация в мехатрониката“

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  • Образование – Висше.
  • Научна степен – „доктор” или „доктор на науките“.
  • Хабилитирано лице или главен асистент.
  • Професионален опит – минимум 5 (пет) години в преподаване на студенти в образователна и квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и/или магистърската програма. С предимство са онези преподаватели, които имат монография, студии, дисертации или учебник, в същата или близки области до тематиката на дисциплината.

Процедурата за подбор на преподаватели по отделни дисциплини ще се проведе на два етапа:

1.1. Проверка за съответствие на подадените от кандидатите документи;

1.2. Проверка за изпълнение на минимални изисквания за заемане на длъжността.

В случай на наличие на повече кандидати за една дисциплина с равностойни квалификация и опит, окончателния подбор ще се прави от арбитражна комисия по избора, създадена на ниво проект.

Необходими документи за участие в конкурсната процедура:

1.1. Заявление до Ректора на ТУ-Габрово за участие в процедура по подбор на преподаватели (по образец, публикуван на страницата на ТУ-Габрово);

1.2. Автобиография (CV), изготвена по образец на проекта;

1.3. Декларация за обстоятелствата, че кандидатът е пълнолетен, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от правото да заема определената длъжност – по образец;

1.4. Декларация в съответствие с нормативните текстове от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (чл. 7) за съгласие за обработка на личните данни за целите на проекта – по образец;

1.5. Копие от документи за придобити образователни и научни степени и допълнителна професионална квалификация (специализация);

1.6. Копие от официални документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова книжка; осигурителна книжка и други);

1.7. Списък на публикации на кандидата и на онези негови произведения, които са в областта на дисциплината и/или бакалавърската/магистърската програма, и които доказват минималните изисквания, посочени в обявата.

Място и срок за подаване на документите за участие в процедурата по подбор:

Краен срок за подаване на документи – до 10.01.2023 г.

Документите се подават в деловодство – стая 3109, в сградата на Ректорат, ул. „Х. Димитър“ № 4 до 16:00 часа на 10.01.2023 г.

 

Всички съобщения във връзка с провеждане на процедурата по подбор, както и образците на документите се обявяват на страницата на ТУ-Габрово