Катедра „Математика, информатика и природни науки”

Катедра „Математика, информатика и природни науки”

 

област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика

професионално направление: 4.5. Математика

специалност: „Изчислителна математика”

кандидат: доц. д-р Тодор Димитров Тодоров

 

Научно жури:

  1. Председател: доц. дн Милена Радославова Рачева

Членове:

  1. проф. дмн Андрей Борисов Андреев
  2. проф. дтн инж. Райчо Тодоров Иларионов
  3. проф. дн Снежана Георгиева Гочева-Илиева
  4. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов
  5. проф. д-р Светослав Иванов Ненов
  6. доц. дн Миглена Николаева Колева

 

Резервни членове:

проф. дмн Румен Николов Даскалов

проф. дн Николай Иванов Янков

 

Рецензенти:

  1. проф. дмн Андрей Борисов Андреев
  2. проф. д-р Светослав Иванов Ненов
  3. проф. д-р Вежди Исмаилов Хасанов

 

Дата на разглеждане: 09.12.2021 г.

 

МАТЕРИАЛИ ПО ПРОЦЕДУРАТА:

Заключително заседание

Материалите са публикувани на: 08.11.2021 г.