Програма по общотехническа подготовка

Изпитът за проверка на общотехническата подготовка е съобразен със зна­нията, уменията, опита и професионалната нагласа, които се придобиват при обучението в професионалните училища и гимназии. Чрез проверка по изу­чаването от всички технически специалности, независимо от спе­ци­фи­ка­та на специалната им подготовка, се проверява нагласата на кандидатите за изу­чаване на инженерни специалности.

Изпитът включва решаване на тестови задачи със следния примерен ха­рактер:

                - посочване на пълния и точен отговор на въпрос измежду няколко въз­можности;

                - посочване на правилното изображение на детайл или група де­тай­ли измежду няколко възможности или допълване на липсващите елементи.

Тестовите задачи се съставят на база на изучавания материал в про­фе­сио­налните училища и гимназии. Поверяват се основни понятия и де­фи­ни­ции, знания или умения в следните основни области:

I. Техническа механика(на равнището на изискванията за не­ма­шин­но-техническите специалности):

Основни понятия и аксиоми на статиката. Сила и системи от сили. Връз­ки, опори и опорни реакции. Основни понятия и хипотези в съ­про­ти­вле­нието на материалите. Опън, натиск. Срязване. Огъва­не на прави греди. Усук­ване. Общи сведения за машинните елементи. Машинни елементи за об­разуване на съединения (разглобяеми, неразглобяеми). Оси, валове, ла­ге­ри, съединения. Предавки (зъбни, червячни, ремъчни, верижни).

II. Електротехника и електроника(на равнището на изискванията за неелектротехническите специалности):

Производство, пренасяне, разпределение и използване на елек­три­че­ска­та енергия. Основни величини и закони в електротехниката. Елек­тро­маг­не­тизъм. Действия на електрическия ток. Електрически вериги. Електронни еле­менти. Електронни устройства. Електрически материали. Електрически ма­шини и апарати. Електрозадвижване. Електрически измервания. Елек­тро­без­опасност.              

ІІІ. Техническо чертане(на равнището на изискванията за не­ма­шин­но-техническите специалности):

                1.  Графично оформяне на чертежите. Видове линии, формати и ма­ща­би.

2. Видове проектиране. Правила за правоъгълно проектиране. Из­гле­ди, сечения и разрези. Видове. Означаване и щриховане.

                3. Изработване на чертеж на детайл. Основни изисквания към чер­те­жите на детайлите. Правила за нанасяне на размери върху чертежите. Точ­ност на размерите. Нанасяне на грапавостта на повърхнините.

4. Изобразяване и оразмеряване на резби. Резбови изделия и съе­ди­не­ния. Изобразяване на резбови (болтови, шпилкови и винтови) съединения.

5. Изобразяване и означаване на разглобяеми (щифтови, шпонкови, шли­цеви) и неразглобяеми (нитови, заваръчни, лепени, споени) съединения. Изо­бразяване на пружини и зъбни предавки.

6. Документиране на сглобени единици. Видове чертежи на сгло­бе­ни единици и оформяне. Изобразяване и оразмеряване на гладки ци­лин­дрич­ни съединения. Видове сглобки и означаване в чертежите. Разчитане и де­тайлиране. Правила за съставяне и изготвяне на списък на съставните ча­сти (спецификация).

ІV. Информатика.

Компютърна конфигурация. Програмно осигуряване. Операционни сис­теми. Алгоритми, файлове.

Всеки верен отговор на въпрос се оценява с точка, а общо по­стиг­на­ти­те точки ще бъдат превърнати в оценки по шестобалната система.

Трудността на поставените въпроси е съобразена с нивото и обхвата на изучаваното във всички професионални училища и гимназии, без да се пред­полага специализирано изучаване или задълбочаване.

При подготовката си кандидат-студентите могат да ползват преди всич­ко учебната литература, по която са се обучавали в средното училище.

Продължителността на изпита е 4 часа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

  1. Техническа механика за 10. клас, Просвета ISBN: 9540114616
  2. Димчев Г., Х. Христов, Техническа механика, Матком, 2004, ISBN: 954993019Х
  3. Панайотов П., Техническа механика с машинни елементи, Нови знания, 2006, ISBN 9789549315769
  4. Кисьов И., Техническа механика, Техника, 2007, ISBN: 9540304954

5.       Бечева М., И. Златанов, Електротехника и електроника, София, Матком, 2003.

  1. Панайотова П., В. Панайотов, Електрически измервания, София, Матком, 2003.

7.       Илиев И., Справочник по електротехника, София, Техника, 1992.

  1. Петкова М., Техническо чертане, Тетрадка записки – І част, 9 клас, ISBN 954-9315-10-X, Изд. „Нови Знания”, София, 2004, 127 с.
  2. Петкова М., Техническо чертане, Тетрадка записки – ІІ част, 10 клас, ISBN 954-9315-11-8, Изд. „Нови Знания”, София, 2004, 103 с.
  3. Рашков А., М. Джинева, Машинно и електротехническо чертане. Учебник за техникумите и СПТУ по електротехника, ISBN 954-03-0542-X, Изд. „Техника”, София, 1999, 160 с.
  4. Сандалски Б., Е. Златанова, В. Георгиева, Техническо чертане. Учебно помагало за задължителна професионална подготовка в професионалните училища и гимназии, 9 и 10 клас, ISBN 954-334-006-4, Изд. „СОФТРЕЙД”, София, 2005, 251 с.